FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

शुक्लागण्डकी नगरपालिका समेतलाइ विपक्षि वनाइ रिट दायर गरेकोमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतवाट मिति २०७९/०४/१५ मा शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले अगाडी वढाएको प्रकृयालाइ सदर गरी नगरपालिकाको पक्षमा हुने गरी उक्त रिट खारेजीको फैसला भएको छ । सो फैसालाको पुर्ण पाठः

1 of 12
2 of 12
3 of 12
4 of 12
5 of 12
6 of 12
7 of 12
8 of 12
9 of 12
10 of 12
11 of 12
12 of 12

शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ढुङ्गा गिट्टि वालुवा ग्राभेल उत्खनन गरी विक्री गर्ने ठेक्का नं ५-०७८/७९ सुरौदी घाट दाया किनारा (शुक्लागण्डकी नगरपालिका वडा नं ९) ठेक्का स्वीकृत भै २ पटक पत्राचार गर्दा समेत ठेक्का सम्झौता गर्न नआएकोले शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले सम्वन्धित वोलपत्रदाता ल

स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ को नगर कार्यपालिका निर्वाचनमा उम्मेदवार भइ कानुनले तोकेको समयावधि ३० दिन भित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश नगर्ने उम्मेदवारका नाउँमा ७ दिनको सफाइ सहितको स्पष्टीकरण पेश गर्ने सम्वन्धी निर्वाचन आयोगको मिति २०७९।०५।२३ मा प्रकाशित सुचना

स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ को नगर कार्यपालिका निर्वाचनमा उम्मेदवार भइ कानुनले तोकेको समयावधि ३० दिन भित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश नगर्ने उम्मेदवारका नाउँमा ७ दिनको सफाइ सहितको स्पष्टीकरण पेश गर्ने सम्वन्धी निर्वाचन आयोगको मिति २०७९।०५।२३ मा प्रकाशित सुचना
स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ को नगर कार्यपालिका निर्वाचनमा उम्मेदवार भइ कानुनले तोकेको समयावधि ३० दिन भित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश नगर्ने उम्मेदवारका नाउँमा ७ दिनको सफाइ सहितको स्पष्टीकरण पेश गर्ने सम्वन्धी निर्वाचन आयोगको मिति २०७९।०५।२३ मा प्रकाशित सुचना
स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ को नगर कार्यपालिका निर्वाचनमा उम्मेदवार भइ कानुनले तोकेको समयावधि ३० दिन भित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश नगर्ने उम्मेदवारका नाउँमा ७ दिनको सफाइ सहितको स्पष्टीकरण पेश गर्ने सम्वन्धी निर्वाचन आयोगको मिति २०७९।०५।२३ मा प्रकाशित सुचना

स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ को नगर कार्यपालिका निर्वाचनमा उम्मेदवार भइ कानुनले तोकेको समयावधि ३० दिन भित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश नगर्ने उम्मेदवारका नाउँमा ७ दिनको सफाइ सहितको स्पष्टीकरण पेश गर्ने सम्वन्धी निर्वाचन आयोगको मिति २०७९।०५।२३ मा प्रकाशित सुचना

घाँसको विउ वितरण सम्वन्धी सूचना ।

घाँसको विउ वितरण सम्वन्धी सूचना ।

घाँसको विउ वितरण सम्वन्धी सूचना ।

स्थानीय विदा सम्बन्धी सूचना ।

स्थानीय विदा सम्बन्धी सूचना ।

स्थानीय विदा सम्बन्धी सूचना ।

रोजगार सहायकको पाठ्यक्रम ।

रोजगार सहायकको पाठ्यक्रम
रोजगार सहायकको पाठ्यक्रम

रोजगार सहायकको पाठ्यक्रम

Pages