FAQs Complain Problems

समाचार

आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को दोस्रो किस्ता रकम प्राप्त गर्नेको नामावली (MIS)

नेपाल सरकार

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ  

सामाजिक सुरक्षाको विवरण

  जिल्ला :तनहुँ      गा वि स/न.पा. :शुक्लागण्डकी लागू हुने आर्थिक वर्ष : २०७४/७५

सि. नं.
सामाजिक सुरक्षाको किसिम
व्यक्तिगत परिचय नं
लाभग्राहीको पुरा नाम
लिङ्ग
जन्म मिति(वि.सं.)
वडा नं.
ठेगाना
नागरिकता नं
बुवा को नाम 
आमाको नाम 
उमेर


अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०६७०३१४००३६६
अनिश गिरी
पुरूष
२०६७-०३-१४

 
 
 
 


अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०२२१२३०१००२९
आइतराम सार्की
पुरूष
२०२२-१२-३०

 
४७५८
 
 
५१


अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०५४०९२७०००६६
एकता गुरुङ
महिला
२०५४-०९-२७

 
 
सूर्य बहादुर गुरुङ
विना गुरुङ
१९


अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०२३०८१५००३९९
कुल बहादुर गुरुङ्ग
पुरूष
२०२३-०८-१५

 
७४०
 
 
५१


अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०५३१००६००३२६
जगत ढकाल
पुरूष
२०५३-१०-०६

 
४३३०३६-८८
धुव्र राज ढकाल
कल्पना ढकाल
२०


अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०२७०९०५००१६७
जिवन गुरुङ
पुरूष
२०२७-०९-०५

 
४३१०३६-६५
मन बहादुर गुरुङ
हिरामाया गुरुङ
४७


अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०३७०६०३०००३५
धन प्रसाद गुरुङ्ग
पुरूष
२०३७-०६-०३

 
३७९१
 
 
३७


अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०४५०४२८०००४८
पार्वती वि क
महिला
२०४५-०४-२८

 
४३१०३६/११५६
 
 
२९


अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०४९०९०१००२८५
मोहमद जहिर मियाँ
पुरूष
२०४९-०९-०१

मियाँ गाउ
४३-१०-७२-०६५०२
नुर महमद मियाँ
जुलेखा मियाँ
२५

१०
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०४९०२२००००४१
याममाया गुरुङ्ग
महिला
२०४९-०२-२०

 
 
 
 
२५

११
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०५४०४१२००१४३
सम्राट वाग्ले
पुरूष
२०५४-०४-१२

 
 
 
 
२०

१२
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०२४०२१३००१३३
सोम बहादुर गुरुङ्ग
पुरूष
२०२४-०२-१३

 
३१
 
 
५०

१३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००२०८२९०११६३
अकल बहादुर गुरुङ्ग
पुरूष
२००२-०८-२९

थप्रेक
३९४
सहविर गुरुङ्ग
सुकमया गुरुङ्ग
७२

१४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००३०९२८००५२५
अग्नी दत्त ढकाल
पुरूष
२००३-०९-२८

तल्लीपोखरी
१४५४
दुर्गा दत्त ढकाल
रुकी माया ढकाल
७०

१५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९३०६१६००११५
अजुवदीन मिया
पुरूष
१९९३-०६-१६

 
४३/०३७
 
 
८१

१६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९५१२३०९६५६२
अनवीर गुरुङ्ग
पुरूष
१९९५-१२-३०

 
२२९/०४६
 
 
७८

१७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००३०२१२०१३९९
अमिरन मियाँ
पुरूष
२००३-०२-१२

 
१६०
नुरु मियाँ
सनु मियाँ
७१

१८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८८०३१५००७१८
आइतमाया गुरुङ्ग
महिला
१९८८-०३-१५

 
५४९/०४५
 
 
८६

१९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००००४०१२३७४५
आसमाया गुरुङ्ग
महिला
२०००-०४-०१

 
२९२
 
 
७४

२०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८७१२३०२७९९४
इन्द्र प्रसाद वाग्ले
पुरूष
१९८७-१२-३०

 
१२२०/०४१
 
 
८६

२१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९१०१०९००२८९
इन्द्र बहादुर मल्ल ठकुरी
पुरूष
१९९१-०१-०९

 
२४७/०४५
 
 
८३

२२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९६०१२५००३८३
उजीपुन मिया
महिला
१९९६-०१-२५

 
२३/०४५
 
 
७८

२३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९६०५१८००१९९
उमर बहादुर गुरुङ्ग
पुरूष
१९९६-०५-१८

 
३६९/०४५
 
 
७८

२४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९५०११००१३२८
ऋषिकला गुरुङ्ग
महिला
१९९५-०१-१०

 
६४८/०४५
 
 
७९

२५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८६१२२९००५४५
एक बहादुर गुरुङ्ग
पुरूष
१९८६-१२-२९

 
८/०४५
 
 
८७

२६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९००१२०००४०३
कमना गुरुङ्ग
महिला
१९९०-०१-२०

 
७२/०४५
 
 
८४

२७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९००३२१०००९२
कलावती गुरुङ्ग
महिला
१९९०-०३-२१

 
३९०/३४५
 
 
८४

२८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८२०६०९०००३४
काली देवकोटा
महिला
१९८२-०६-०९

 
 
 
 
९२

२९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००००३१५०२३०३
कासि गुरुङ्ग
महिला
२०००-०३-१५

 
४३१०३६/४०३
 
 
७४

३०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९५१०११००४५१
किरकुली गुरुङ्ग
महिला
१९९५-१०-११

 
२०२/०४५
 
 
७८

३१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८८०८१५००४५१
कुल प्रसाद पौडेल
पुरूष
१९८८-०८-१५

 
४१९/०४५
 
 
८६

३२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००००९१७०१४२३
कृष्ण बहादुर गुरुङ्ग
पुरूष
२०००-०९-१७

 
५३६
 
 
७३

३३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९६१२३०७९९६२
केश बहादुर गुरुङ्ग
पुरूष
१९९६-१२-३०

 
१२६
 
 
७७

३४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००२०३१५०६८६२
केश बहादुर घर्ती
पुरूष
२००२-०३-१५

चुयािवसाउना
४३१०१५७२०
सम्शेर बहादुर भुजेल
जिना भुजेल
७२

३५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९६०१२३०००११३
कैसिला पौडेल
महिला
१९६०-१२-३०

 
३३१/०४५
 
 
११३

३६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००२०३१००१०८८
खड्क बहादुर गुरुङ्ग
पुरूष
२००२-०३-१०

 
११
 
 
७२

३७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९२१०१८००११५
खतिजन मिया
महिला
१९९२-१०-१८

 
३२७७/०४५
 
 
८१

३८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९९१२३१०६१२४
खेम बहादुर क्षेत्री
पुरूष
१९९९-१२-३०

 
१२१९०४४
 
 
७४

३९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९९१००५०१००८
गंगा बहादुर क्षेत्री(गिरी)
महिला
१९९९-१०-०५

 
२२३४/०४१
 
 
७४

४०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००२०९२८००२३८
गुरु प्रसाद वाग्ले
पुरूष
२००२-०९-२८

 
१०५९
 
 
७१

४१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००४०११७००९९४
गोविन्द प्रसाद अधिकारी
पुरूष
२००४-०१-१७

 
१०७८
डिल्ली राम अधिकारी
- - -
७०

४२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९११००३००१२७
गौरामाया बोहरा
महिला
१९९१-१०-०३

 
४०८/०४५
 
 
८२

४३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८७१२३०२७९८६
चन्द्रकला पन्थी
महिला
१९८७-१२-३०

 
१०८९/०४५
 
 
८६

४४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९२०५१७००१९४
चन्द्रकला पौडेल
महिला
१९९२-०५-१७

 
११५३/०४५
 
 
८२

४५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९५०४२०००३७२
चित्र बहादुर खत्री
पुरूष
१९९५-०४-२०

 
२३८२/०४३
 
 
७९

४६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९९०६२१००२३७
चिन बहादुर पौडेल (क्षेत्री)
पुरूष
१९९९-०६-२१

 
६२३/०४५
 
 
७५

४७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००००१०४०१९१५
चिनी माया बराल
महिला
२०००-०१-०४

 
९६२/०४५
 
 
७४

४८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९३१२१३००२७६
चुडामणी पौडेल
पुरूष
१९९३-१२-१३

 
७२४/०४५
 
 
८०

४९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००१०९२५००५४१
छव बहादुर आले
पुरूष
२००१-०९-२५

 
९८०
 
 
७२

५०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९६०२२८००१७९
छविराज ढकाल
पुरूष
१९९६-०२-२८

 
४७१७/०४४
 
 
७८

५१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९१०४१२००१३९
छुन कुमारी गुरुङ्ग
महिला
१९९१-०४-१२

 
५७५/०४५
 
 
८३

५२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९५१२३०९६४५५
जमुना खनाल
महिला
१९९५-१२-३०

 
३३२/०४६
 
 
७८

५३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९६१२३०७९९२१
जस बहादुर गुरुङ्ग
पुरूष
१९९६-१२-३०

 
३१०३/०४२
 
 
७७

५४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९००११५०१६८२
जसन्धरा गुरुङ्ग
महिला
१९९०-०१-१५

 
३३२/०४५
 
 
८४

५५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००४०८०७००७८४
जित बहादुर क्षेत्री
पुरूष
२००३-०९-२४

 
७४८
नन्द बहादुर क्षेत्री
विष्नु माया क्षेत्री
७०

५६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००३०९०८००८६५
जिवनाथ खनाल
पुरूष
२००३-०९-०८

शेरावेशी
७२९
हिरामणी खनाल
- - -
७१

५७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८९१२१०००३३८
जुद्ध कुमारी मल्ल
महिला
१९८९-१२-१०

 
१४४/०४५
 
 
८४

५८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२०००१००६००४९१
टंक प्रसाद वाग्ले
पुरूष
२०००-१०-०६

 
९१३
 
 
७३

५९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९८०८०५००६७५
टिका बहादुर मल्ल
पुरूष
१९९८-०८-०५

 
१०६७
 
 
७६

६०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८८१२३०३६३२४
टिकाराम वाग्ले
पुरूष
१९८८-१२-३०

 
२९३२/०४१
 
 
८५

६१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८३०२१२०००६४
टुमती गुरुङ्ग
महिला
१९८३-०२-१२

 
५५८/०४५
 
 
९१

६२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९७१२३०८७४०१
टुल्की माया वाग्ले
महिला
१९९७-१२-३०

 
६७९/०४५
 
 
७६

६३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९००६०२००१९४
टेकनमाया गुरुङ्ग
महिला
१९९०-०६-०२

 
 
 
 
८४

६४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८५१०१५००३६२
डमर कुमारी गुरुङ्ग
महिला
१९८५-१०-१५

 
५००२/०४२
 
 
८८

६५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९५०५१६००३३६
डम्बर बहादुर गुरुङ्ग
पुरूष
१९९५-०५-१६

 
६९९/०४५
 
 
७९

६६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८४०८१६००१०२
डम्बर सिं गुरुङ्ग
पुरूष
१९८४-०८-१६

 
५६७/०४५
 
 
९०

६७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००१०७२०००३६३
डिल्लीराम वाग्ले
पुरूष
२००१-०७-२०

 
 
 
 
७३

६८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९२०५२९००१५३
डोल कुमारी गुरुङ्ग
महिला
१९९२-०५-२९

 
५०८/०४५
 
 
८२

६९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९७०८१०००८७५
ढाँटी गुरुङ्रग
महिला
१९९७-०८-१०

 
६८२/०४५
 
 
७७

७०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९३१२१५००४८७
तारामाया आले
महिला
१९९३-१२-१५

 
210/940/046
 
 
८०

७१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९२०११५००७६३
तिलीमाया गिरी
महिला
१९९२-०१-१५

 
३१०/०४५
 
 
८२

७२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९८१११५००७८५
तुल बहादुर गुरुङ्ग
पुरूष
१९९८-११-१५

 
२१३५८/०५३
 
 
७५

७३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८२१२३०१११७१
तुलसी गुरुङ्ग
महिला
१९८२-१२-३०

 
१४४९
 
 
९१

७४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९७०१०७००६५२
तुलसीमाया पौडेल
महिला
१९९७-०१-०७

 
४३७७८/०५८
 
 
७७

७५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८७०६०५००१८५
तोप बहादुर गुरुङ्रग
पुरूष
१९८७-०६-०५

 
५७२/०४५
 
 
८७

७६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००१०८२८००७११
दल बहादुर गुरुङ्ग
पुरूष
२००१-०८-२८

 
१०२८
मन बहादुर गरुङ्ग
आसमाया गरुङ्ग
७३

७७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९४०६१०००४५४
दुर्गामाया गूरुङ्ग
महिला
१९९४-०६-१०

 
६५४/०४५
 
 
८०

७८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००००४०१२३७५२
देउमाया गिरी
महिला
२०००-०४-०१

 
१३९
 
 
७४

७९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९३०३१५०१३५१
देव बहादुर गुरुङ्ग
पुरूष
१९९३-०३-१५

 
२८/०४५
 
 
८१

८०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९६०३१०००८३७
देवदत्त गिरी
पुरूष
१९९६-०३-१०

 
१९२/०४५
 
 
७८

८१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९९०६०९००२९९
देवि प्रसाद ढकाल
पुरूष
१९९९-०६-०९

 
२२६५/०४१
 
 
७५

८२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९०१०१४००३८१
देवीसरा गुरुङ्रग
महिला
१९९०-१०-१४

 
३०६/०४५
 
 
८३

८३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२०००१२०७००६७७
द्धारिका वाग्ले
महिला
२०००-१२-०७

 
७९३
 
 
७३

८४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००००९१४००५०५
धन बहादुर गुरुङ्ग
पुरूष
२०००-०९-१४

 
३७
 
 
७३

८५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९१०४१०००४८९
धन बहादुर गुरुङ्ग
पुरूष
१९९१-०४-१०

 
४७०९/०४४
 
 
८३

८६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९००२१०००८६५
धन बहादुर गुरुङ्ग
पुरूष
१९९०-०२-१०

 
२९१/०४५
 
 
८४

८७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८२०७२९०००२८
धनगुरुङ्ग भन्ने धनदेवी गुरुङ्ग
महिला
१९८२-०७-२९

 
४/४४/०४१
 
 
९२

८८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९७९०५२२०००२३
धनसुवा गुरुङ्ग
महिला
१९७९-०५-२२

 
२५७/०४५
 
 
९५

८९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८६०७१८०००६३
धर्मदेवी गुरुङ्ग
महिला
१९८६-०७-१८

 
४१४/०३५
 
 
८८

९०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९७१२३०८७३९३
नँन्द माया क्षेत्री
महिला
१९९७-१२-३०

 
९३८/०१४५
 
 
७६

९१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९६१२१२००३१३
नन्दीमाया गुरुङ्ग
महिला
१९९६-१२-१२

 
५३०/०४५
 
 
७७

९२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९१०६१२००१९१
नरजंग गुरुङ्ग
पुरूष
१९९१-०६-१२

 
८४०/०४५
 
 
८३

९३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९४०४१०००५३३
नरबहादुर गुरुङ्ग
पुरूष
१९९४-०४-१०

 
५/०४५
 
 
८०

९४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९००२१०००८७३
नरमाया गुरुङ्ग
महिला
१९९०-०२-१०

 
५५५/०४५
 
 
८४

९५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९५०३१५०१९३५
नरमाया गुरुङ्ग
महिला
१९९५-०३-१५

 
३७९/०४५
 
 
७९

९६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९४१२३०७७९०४
नरवदा बराल
महिला
१९९४-१२-३०

 
२९७/०४६
 
 
७९

९७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९७०४१३००३९९
नारायण बहादुर शाही
पुरूष
१९९७-०४-१३

 
१५८/०४५
 
 
७७

९८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९०१२३०६३८४५
नारायणी ढकाल
महिला
१९९०-१२-३०

 
८७९/०४५
 
 
८३

९९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९१०८२०००१४१
निमनाथ कमर
पुरूष
१९९१-०८-२०

 
८५४/०४५
 
 
८३

१००
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९५०७१५००८३९
नुर महमद मिया
पुरूष
१९९५-०७-१५

 
३५८४
 
 
७९

१०१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००११२३१०४५११
नुरु मियाँ
पुरूष
२००१-१२-३०

 
१४५८
 
 
७२

१०२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९६०५२०००२५२
पञ्च श्री गुरुङ्ग
पुरूष
१९९६-०५-२०

 
९९६०/०५१
 
 
७८

१०३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००००२२१००३१५
पदम कुमारी मल्ल
महिला
२०००-०२-२१

 
२६८/०४५
 
 
७४

१०४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८१०६१५००१२३
पदम बहादुर आले
पुरूष
१९८१-०६-१५

 
८६०/०४५
 
 
९३

१०५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००१११११००६७९
पदम बहादुर गुरुङ्ग
पुरूष
२००१-११-११

 
३३०/०४५
 
 
७२

१०६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९४०६०१००३८८
पविमाया थापा
महिला
१९९४-०६-०१

 
४०११/०६१
 
 
८०

१०७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९२१२३०४८८१८
पार्वती पन्थी
महिला
१९९२-१२-३०

 
१०८३/०४५
 
 
८१

१०८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९७१२३०८७४१९
पुतली खनाल
महिला
१९९७-१२-३०

 
११२५/०४५
 
 
७६

१०९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००३१११५०२०५२
पुतली मल्ल
महिला
२००३-११-१५

चितिस्वारा
१७६
- -
- - -
७०

११०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९२१२३०४८८५९
पुर्णबहादुर क्षेत्री
पुरूष
१९९२-१२-३०

 
९१२/०४५
 
 
८१

१११
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००१०५१९००३५१
प्यारी गुरुङ्ग
महिला
२००१-०५-१९

 
६९४
 
 
७३

११२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९६०२०६००३४४
प्रेमलाल कुवर
पुरूष
१९९६-०२-०६

 
१०१०/०४५
 
 
७८

११३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००१०८२२००३२६
फुन माया कमर भन्ने फन माया राना
महिला
२००१-०८-२२

 
१००९
 
 
७३

११४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८७०८१०००३६३
बसन्धरी पन्थी
महिला
१९८७-०८-१०

 
१११२/०४५
 
 
८७

११५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९६०३२५००२६४
बामदेव ढकाल
महिला
१९९६-०३-२५

 
१८६/०४५
 
 
७८

११६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८४०८२००००९६
बुद्धिमान राना
पुरूष
१९८४-०८-२०

 
७८३/०४५
 
 
९०

११७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००१०२१५०२२४६
बुद्धिसागर पौडेल
पुरूष
२००१-०२-१५

 
५२६२६
 
 
७३

११८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९३०६१२००१९७
भाईसिरी गुरुङ्ग
महिला
१९९३-०६-१२

 
१०/०४५
 
 
८१

११९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९६१२३०७९९३९
भास्कर ढकाल
पुरूष
१९९६-१२-३०

 
७६२/०४५
 
 
७७

१२०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९९०७२८००२१४
भिम सिरी गुरुङ्ग
महिला
१९९९-०७-२८

 
१४९/०४५
 
 
७५

१२१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९८०२२५००३३८
भुमिस्वरी पौडेल
महिला
१९९८-०२-२५

 
१०२६/०४६
 
 
७६

१२२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००२११२१००२३९
मणिराज ढकाल
पुरूष
२००२-११-२१

 
२२५९
 
 
७१

१२३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८८०८२६००१२८
मनमाया गुरुङ्ग
महिला
१९८८-०८-२६

 
३०५/०४५
 
 
८६

१२४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८६०५१५००३४५
मनमाया गुरुङ्ग
महिला
१९८६-०५-१५

 
४०१/०४५
 
 
८८

१२५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८८०२१२००२१२
मनमाया गुरुङ्रग
महिला
१९८८-०२-१२

 
४०४/०४५
 
 
८६

१२६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९०१२१४००१९७
मनवीर गुरुङ्ग
पुरूष
१९९०-१२-१४

 
११७/०४५
 
 
८३

१२७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९३०४२०००२११
मनसरी गुरुङ्ग
महिला
१९९३-०४-२०

 
६९३/३४४
 
 
८१

१२८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८१०५१५००१८९
मनसुवा गुरुङ्रग
महिला
१९८१-०५-१५

 
५५३/०४५
 
 
९३

१२९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९००८१३००२३९
मनुमाया गुरुङ्ग
महिला
१९९०-०८-१३

 
१२०/०४५
 
 
८४

१३०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९७०७२२००१०४
मनोहर दासी
पुरूष
१९९७-०७-२२

 
१०५६/०४५
 
 
७७

१३१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९७०१२२००३१३
मन्दरी कमर
महिला
१९९७-०१-२२

 
९५४/०४५
 
 
७७

१३२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९२१२३०४८८२६
मन्दीरा भण्डारी
महिला
१९९२-१२-३०

 
१०५०/०४५
 
 
८१

१३३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८८०७२७०००७८
मित्र बहादुर गुरुङ्ग
पुरूष
१९८८-०७-२७

 
२८४/०४५
 
 
८६

१३४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००२१२३०७७३५३
मित्रलाल अधिकारी
पुरूष
२००२-१२-३०

 
११४७
 
 
७१

१३५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००४०५२०००९८१
मिन राज गुरुङ्ग
पुरूष
२००४-०५-२०

 
५२९३२
जग बहादुर गुरुङ्ग
- -
७०

१३६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००१०६२०००३७३
मुक्ति प्रसाद पौडेल
पुरूष
२००१-०६-२०

 
११२/४६८२
 
 
७३

१३७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००००३१२००५६९
मुस्ताफा मिया
पुरूष
२०००-०३-१२

 
२३४२
 
 
७४

१३८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२०००१२३१३६४८१
मोतिलाल गुरुङ्ग
पुरूष
२०००-१२-३०

 
६६४
 
 
७३

१३९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९४०४१५००९९५
मौला बकस मिया
पुरूष
१९९४-०४-१५

 
२३४६/०४५
 
 
८०

१४०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८५०७०८००१२४
यकुमाया पौडेल
महिला
१९८५-०७-०८

 
५९६/०४५
 
 
८९

१४१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८५१०१७०००७९
यसोदा वाग्ले
महिला
१९८५-१०-१७

 
१०३८/०४५
 
 
८८

१४२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९७०५१३००२२२
रन बहादुर गुरुङ्ग
पुरूष
१९९७-०५-१३

 
७१४/०४५
 
 
७७

१४३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००२०१०८००५८३
रन बहादुर गुरुङ्ग
पुरूष
२००२-०१-०८

 
२३६
 
 
७२

१४४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२०००१०११००४५९
रन बहादुर गुरुङ्ग
पुरूष
२०००-१०-११

 
९१४
 
 
७३

१४५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८७०५३००००७८
रनमाया गुरुङ्ग
महिला
१९८७-०५-३०

 
७०/०४५
 
 
८७

१४६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८२१२३०१११५५
रमा भण्डारी
महिला
१९८२-१२-३०

 
१०४९/०४५
 
 
९१

१४७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२०००१११२००५५४
रहिमत अलि मिया
पुरूष
२०००-११-१२

 
६६४१
 
 
७३

१४८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९३१२०५००३६३
राजमान गुरुङ्ग
पुरूष
१९९३-१२-०५

 
२५५/०४५
 
 
८०

१४९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००१०७१४००५६४
राजविर गुरुङ्ग
पुरूष
२००१-०७-१४

 
८५०८८
 
 
७३

१५०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००४०११७०१००२
राधिका देवी अधिकारी
महिला
२००४-०१-१७

शेरावेशी
१०७१
- -
- -
७०

१५१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९००३२१००१०३
रुकमाया गुरुङ्ग
महिला
१९९०-०३-२१

 
५५७/०४५
 
 
८४

१५२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९९०११५०१४०२
रुद्र बहादुर गुरुङ्ग
पुरूष
१९९९-०१-१५

 
६०९/०४५
 
 
७५

१५३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९३०८१०००५२८
रुपसरी गुरुङ्ग
महिला
१९९३-०८-१०

 
३८/०४५
 
 
८१

१५४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००००३१४००६५६
रुमामाया गुरुङ्ग भन्ने सेती गुरुङ्ग
महिला
२०००-०३-१४

 

 
 
७४

१५५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९००३१७००३४८
रेवतीमाया वाग्ले
महिला
१९९०-०३-१७

 
९२६/०४५
 
 
८४

१५६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८७१२३०२८०१८
रोल बहादुर गुरुङ्ग
पुरूष
१९८७-१२-३०

 
५०३/०४५
 
 
८६

१५७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९१०५२०००१८८
लक्ष्मण मल्ल ठकुरी
पुरूष
१९९१-०५-२०

 
४७७/०४१
 
 
८३

१५८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९९०३१५०२३५६
लक्ष्मि देवी पौडेल
महिला
१९९९-०३-१५

 
६३६/०४५
 
 
७५

१५९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००३०२१८००३५६
लक्ष्मी पौडेल
महिला
२००३-०२-१८

 
३०५
 
 
७१

१६०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८८०३१०००२९७
लखनाथ वाग्ले
पुरूष
१९८८-०३-१०

 
४१५/०४१
 
 
८६

१६१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९५१२३०९६५५४
लाल सिं गुरुङ्ग
पुरूष
१९९५-१२-३०

 
३१/०४६
 
 
७८

१६२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९८०४०३००५४७
लिल बहादुर गुरुङ्ग
पुरूष
१९९८-०४-०३

 
२८८/०४५
 
 
७६

१६३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००२११०६००२७१
लिलाराम पौडेल
पुरूष
२००२-११-०६

 
१०५२
 
 
७१

१६४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००२०९२५००३९३
लेखनाथ पौडेल
पुरूष
२००२-०९-२५

 
१७८३
 
 
७१

१६५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००२१२३०७७३४३
लोकनाथ भण्डारी
पुरूष
२००२-१२-३०

 
४३७७
 
 
७१

१६६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८२०४१३०००८६
विबामाया गुरुङ्ग
महिला
१९८२-०४-१३

 
३८२/०४५
 
 
९२

१६७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८७०१२५००२१८
विल बहादुर गुरुङ्ग
पुरूष
१९८७-०१-२५

 
५३४/०४५
 
 
८७

१६८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८२०८०५०००९१
विवि गुरुङ्ग
महिला
१९८२-०८-०५

 
२/०४५
 
 
९२

१६९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००००३२१००३४७
विष्णु माया पौडेल
महिला
२०००-०३-२१

 
४२०/०४५
 
 
७४

१७०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९२१२३०४८८०५
विष्णुमाया वाग्ले
महिला
१९९२-१२-३०

 
४००८/०४४
 
 
८१

१७१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००१०१३००७८६५
विष्ने राना
पुरूष
२००१-०१-३०

 
९०६
 
 
७३

१७२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८६०५१५००३५२
वीर बहादुर गुरुङ्ग
पुरूष
१९८८-०२-१२

 
३८६/०४५
 
 
८६

१७३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८०११२५०००८९
वीर सिं गुरुङ्रग
पुरूष
१९८०-११-२५

 
५६४/०४५
 
 
९३

१७४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८४०८२५०००१२
वीरमा भन्ने मायादेवी गुरुङ्ग
महिला
१९८४-०८-२५

 
२२९/९५७/०४९
 
 
९०

१७५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९३१२१५००४७९
वीरमाया गुरुङ्ग
महिला
१९९३-१२-१५

 
६५०/०४५
 
 
८०

१७६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९७७०३१५००१८२
शंसेर राना
पुरूष
१९७७-०३-१५

 
९५५/४५
 
 
९७

१७७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००००३१३००४५२
शान्ता गुरुङ्ग
महिला
२०००-०३-१३

 
४३३०३६
 
 
७४

१७८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९२०४२९०००५७
शिव प्रसाद पौडेल
पुरूष
१९९२-०४-२९

 
४६०१०१३/२३८/०४५
 
 
८२

१७९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८९०९२८०००४७
शिव प्रसाद पौडेल
पुरूष
१९८९-०९-२८

 
१००/०४१
 
 
८४

१८०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००११२३१०४४७९
श्रीधर राना मगर
पुरूष
२००१-१२-३०

 
१५३
 
 
७२

१८१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९५०३०१००७२१
श्रीमाया गुरुङ्ग
महिला
१९९५-०३-०१

 
७८९/०४५
 
 
७९

१८२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९७१२३०८७३५१
सन्त बहादुर घर्ती
पुरूष
१९९७-१२-३०

 
२३२/०४६
 
 
७६

१८३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९८०२२९००२९८
सन्तिमाया गिरी क्षेत्री
महिला
१९९८-०२-२९

 
२२६/०५२
 
 
७६

१८४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८११२१५०००६३
सन्तुमाया वाग्ले
महिला
१९८१-१२-१५

 
१०४७/०४५
 
 
९२

१८५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८६०११५००४१९
सन्सरी गुरुङ्ग
महिला
१९८६-०१-१५

 
३७३/०४५
 
 
८८

१८६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००००७१०००६३२
सिता गिरी
महिला
२०००-०७-१०

 
२०३
 
 
७४

१८७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८२१२२७०००६३
सु॰ सम्सेर गुरुङ्रग
पुरूष
१९८२-१२-२७

 
७९/०४५
 
 
९१

१८८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२०००१०२२००४८२
सुक बहादुर कुवँर
पुरूष
२०००-१०-२२

 
८८८
 
 
७३

१८९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८९१२३०३६०८२
सुकमाया राना
महिला
१९८९-१२-३०

 
९९०/०४५
 
 
८४

१९०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९५०३१५०१९४३
सुनकाउरी गुरुङ्ग
महिला
१९९५-०३-१५

 
४०३/०४५
 
 
७९

१९१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२०००१२३१३६४७३
सुनकैली मिया
महिला
२०००-१२-३०

 
२९
 
 
७३

१९२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९४०१०४००६६४
सुनमाया गुरुङ्ग
महिला
१९९४-०१-०४

 
२२४८९/०५
 
 
८०

१९३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९७१०११००५६४
सुन्सरी गुरुङ्ग
महिला
१९९७-१०-११

 
१२/०४५
 
 
७६

१९४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९२०७१०००३८१
सुमलाल भण्डारी
पुरूष
१९९२-०७-१०

 
१७५६/०४३
 
 
८२

१९५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९३१२३०६२९२४
सुर्य बहादुर क्षेत्री वाग्ले
पुरूष
१९९३-१२-३०

 
९५९/०४५
 
 
८०

१९६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९१०१२४००१९७
सेती देवी गुरुङ्ग
महिला
१९९१-०१-२४

 
२९/०४५
 
 
८३

१९७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००१०५११००६३२
सोमती गुरुङ्ग
महिला
२००१-०५-११

 
३२९/०४५
 
 
७३

१९८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००००३१५०२२४६
सौकत अलि मिया
पुरूष
२०००-०३-१५

 
७१५/०४५
 
 
७४

१९९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००००३१९००७५४
हरि बहादुर गुरुङ्ग
पुरूष
२०००-०३-१९

 
६६४
सुकुम्वर गुरुङ्ग
- -
७४

२००
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८२०८२५०००२४
हरिमाया ढकाल
महिला
१९८२-०८-२५

 
८६६/०४५
 
 
९२

२०१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९००२२१००१५१
हस्तविर गुरुङ्ग
पुरूष
१९९०-०२-२१

 
२४४७/०४
 
 
८४

२०२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९६०५१८००२०७
हस्तवीर गुरुङ्ग
पुरूष
१९९६-०५-१८

 
४४४/०४५
 
 
७८

२०३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९००४१२००३४७
हेमा गुरुङ्ग
महिला
१९९०-०४-१२

 
४२६६/०४५
 
 
८४

२०४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००००७२१००२४९
होम बहादुर शाही ठकुरी
पुरूष
२०००-०७-२१

 
१५५
 
 
७४

२०५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०००१००५०१२११
आइते कामी
पुरूष
२०००-१०-०५

 
२०४
 
 
७३

२०६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१३०२१९००२७३
आइते दमै
पुरूष
२०१३-०२-१९

 
९९
हर्के दमै
- -
६१

२०७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००९१११२००२५८
ऋषी कामी
पुरूष
२००९-११-१२

 
३६०३२
 
 
६४

२०८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९९३१२३०६२९०८
एक बहामदुर सार्की
पुरूष
१९९३-१२-३०

 
१५५
 
 
८०

२०९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००६०६१५००५४७
काली कामी
महिला
२००६-०६-१५

 
१००४
 
 
६८

२१०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००७१२३०४२००७
काली दमीनी
महिला
२००७-१२-३०

 
११३२
 
 
६६

२११
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००१०७१६००२४७
काली वि॰क॰
महिला
२००१-०७-१६

 
४८३
 
 
७३

२१२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००६११०५००२६६
गणेसमान सुनार
पुरूष
२००६-११-०५

 
७१२
 
 
६७

२१३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००१०२१५०२२१२
गोरे दमै
पुरूष
२००१-०२-१५

 
११६
 
 
७३

२१४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००००७१५०११५७
घमानसिं सुनार
पुरूष
२०००-०७-१५

 
४७५
 
 
७४

२१५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१२०५१७००२८७
चन्द्रकला चदंरा
महिला
२०१२-०५-१७

 
७९०
 
 
६२

२१६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००४०३०५००६२३
चन्द्रमान चदंर
पुरूष
२००४-०३-०५

 
७६८
 
 
७०

२१७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१२०७२७०००६८
चन्द्रमान चदंरा
पुरूष
२०१२-०७-२७

 
४९४६९
 
 
६२

२१८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००६०१२०००३३२
चिजा दमै
महिला
२००६-०१-२०

 
९५३
 
 
६८

२१९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००७१२३०४२०३१
छलमाया चदारा
महिला
२००७-१२-३०

 
१०५/०५
 
 
६६

२२०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१००४२५००२७९
छव बहादुर वि॰क॰
पुरूष
२०१०-०४-२५

 
५०८
 
 
६४

२२१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१३०७०२००३९३
जुना बि॰क
महिला
२०१३-०७-०२

 
६१५
- - -
- -
६१

२२२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९९६१२०५००४५७
टिकाराम दर्जी
पुरूष
१९९६-१२-०५

 
१२५
 
 
७७

२२३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९९११२३०४५७०९
टुल्की सुनारनी
महिला
१९९१-१२-३०

 
२१७/०४६
 
 
८२

२२४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१३१२१४००२४७
डिल बहादुर परियार
पुरूष
२०१३-१२-१४

 
४९५६१
पुडके दमै
- -
६०

२२५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००७०५०३००४८५
डिल माया दमै
महिला
२००७-०५-०३

 
७७
 
 
६७

२२६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००८१२३०४३३३४
ढक माया कामी
महिला
२००८-१२-३०

 
२६९
 
 
६५

२२७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००४०६२१०००२९
दमन्ती सार्की
महिला
२००४-०६-२१

 
४६२
 
 
७०

२२८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९९८०४०१२८५४२
दल बहादुर कामी
पुरूष
१९९८-०४-०१

 
४४३२२
 
 
७६

२२९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९९९०१०१०६२८६
दुर्गामान सुनार
पुरूष
१९९९-०१-०१

 
७१५
 
 
७५

२३०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००७१०१२००४५२
द्रौवती कामी
महिला
२००७-१०-१२

 
९१
 
 
६६

२३१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००६१२३०४७४९५
नर बहादुर कामी
पुरूष
२००६-१२-३०

 
८३
 
 
६७

२३२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९९७१२०५००३६४
पम्फा दमै
महिला
१९९७-१२-०५

 
१९
 
 
७६

२३३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००७०१२६०००७१
पार्वती दमै
महिला
२००७-०१-२६

 
३०३
 
 
६७

२३४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९९६०७१३००३२९
पुर्ण बहादुर सार्की
पुरूष
१९९६-०७-१३

 
७८६
 
 
७८

२३५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००२१२०२००४९२
प्याउली माया सुनार
महिला
२००२-१२-०२

 
३२१५५
 
 
७१

२३६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१२१२३०२८००६
बिन्दु दमै
महिला
२०१२-१२-३०

 
२९५
 
 
६१

२३७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००५०४२९००१०७
बुदुनी कामी
महिला
२००५-०४-२९

 
१०७
 
 
६९

२३८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००७०६०५००३२२
बुद्धि माया कामी
महिला
२००७-०६-०५

 
३५४
 
 
६७

२३९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००२१२३०७६६१८
बुद्धिमान कामी
महिला
२००२-१२-३०

 
८५९/०५
 
 
७१

२४०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०११०२१९००३४३
भिम माया दमै
महिला
२०११-०२-१९

 
९५
आइते दमै
सन्सरी दमै
६३

२४१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००५११०२००१४१
मंगली माया नेपाली
महिला
२००५-११-०२

 
४६०९८
 
 
६८

२४२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१००८१५०११०५
मंगली सुनार
महिला
२०१०-०८-१५

 
४३३०३६/८३
 
 
६४

२४३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९९८१२३११३४११
मन बहादुर वि॰क॰
पुरूष
१९९८-१२-३०

 
१०४७
 
 
७५

२४४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९९९१२३१०५९२८
मनबहादुर कामी
पुरूष
१९९९-१२-३०

 
२६२/०४६
 
 
७४

२४५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००००५०४०१२१३
मनबहादुर दमै
पुरूष
२०००-०५-०४

 
८४२/०४५
 
 
७४

२४६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००७०८१५००८४८
मनमाया दर्जि
महिला
२००७-०८-१५

 
१०५
 
 
६७

२४७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१००२१०००८३८
मनमाया नेपाली
महिला
२०१०-०२-१०

 
४३३०३६/१७४
 
 
६४

२४८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९९६१२३०७९७७२
रामदेव कामी
पुरूष
१९९६-१२-३०

 
८४४/०४५
 
 
७७

२४९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००१०६१९००१८५
लक्षीमा कामी
महिला
२००१-०६-१९

 
९०४
 
 
७३

२५०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१३०४१५०१९५९
लक्ष्मी विं॰क
महिला
२०१३-०४-१५

 
११११
बल बहादुर विं॰क
श्री वि॰क
६१

२५१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१११२३०२९३११
लिल बहादुर कामी
पुरूष
२०११-१२-३०

 
१०१३९६
 
 
६२

२५२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१००६१५००६५५
विवाहा सार्की
महिला
२०१०-०६-१५

 
९८४
 
 
६४

२५३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००८०२१४००२३३
विष्णु माया दमै
महिला
२००८-०२-१४

 
८४५
 
 
६६

२५४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०००१०१६००२९२
शंसेर कामी
पुरूष
२०००-१०-१६

 
३३७१९
 
 
७३

२५५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००५११०२००१५८
शुक बहादुर कामी
पुरूष
२००५-११-०२

 
१०१२
 
 
६८

२५६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१००३१८००२१९
श्रीराम दमाई
पुरूष
२०१०-०३-१८

 
२६७७२
 
 
६४

२५७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०११०१०१०३१३८
सनमाया नेपाली
महिला
२०११-०१-०१

 
८१९
 
 
६३

२५८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००१०६१३००३६२
सन्त बहादुर दमै
पुरूष
२००१-०६-१३

 
७९५
 
 
७३

२५९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९९८०२२५००३४६
सन्तुमायाँ वि॰क॰
महिला
१९९८-०२-२५

 
४०२/०६
 
 
७६

२६०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००११२१५०१३८७
सम बहादुर सार्की
पुरूष
२००१-१२-१५

 
४६८
 
 
७२

२६१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९८००७०५०००७१
समन्ती सुनार
महिला
१९८०-०७-०५

 
१८८६०
 
 
९४

२६२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१००९१७००२९१
सर्वै सार्की
पुरूष
२०१०-०९-१७

 
१९०५
 
 
६३

२६३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१०१२१५००४४८
सावित्रा नेपाली
महिला
२०१०-१२-१५

 
६६९
 
 
६३

२६४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००३०३१७००२९९
सुक बहादुर कामी
पुरूष
२००३-०३-१७

 
११८
 
 
७१

२६५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००९१२३०४०९७३
सुक बहादुर दर्जी
पुरूष
२००९-१२-३०

 
१८८/०४६
 
 
६४

२६६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००९०९०९००५६३
सुक माया कामी
महिला
२००९-०९-०९

 
१०१८/०४५
 
 
६५

२६७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९९५०३२८००१७९
सुकमाया परियार
महिला
१९९५-०३-२८

 
३१००३
 
 
७९

२६८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००६१२२१०००५५
सुनटिकी वि॰क॰
महिला
२००६-१२-२१

 
६१६/०५
 
 
६७

२६९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९८९०२३०००१७४
सुनमायाँ सुनार(नेपाली
महिला
१९८९-०२-३०

 
४४८
 
 
८५

२७०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००४१२१८००२२१
सेती माया कामी
महिला
२००४-१२-१८

 
२९७
 
 
६९

२७१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१०१२३०४८४५३
सेते कामी
पुरूष
२०१०-१२-३०

 
२७०
 
 
६३

२७२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००९०७१०००२७६
सोम बहादुर दमै
पुरूष
२००९-०७-१०

 
११५/०४५
 
 
६५

२७३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९९७०५१००१०१३
हर्कली वि॰क॰
महिला
१९९७-०५-१०

 
४८५
 
 
७७

२७४
पूर्ण अपाङ्गता भत्ता
२०५७०३२७०००७३
आशिष ढकाल
पुरूष
२०५७-०३-२७

 
१३६
 
 
१७

२७५
पूर्ण अपाङ्गता भत्ता
२०५९१००८००११३
निरञ्जन वाग्ले क्षेत्री
पुरूष
२०५९-१०-०८

 
 
 
 
१४

२७६
पूर्ण अपाङ्गता भत्ता
२०२००६२४०००७८
मिठा माया अधिकारी
महिला
२०२०-०६-२४

 
५/१/१६
 
 
५४

२७७
पूर्ण अपाङ्गता भत्ता
२०३४०५२८०००२३
मोहनदीन मिया
पुरूष
२०३४-०५-२८

 
५५/९/९
 
 
४०

२७८
पूर्ण अपाङ्गता भत्ता
२०३७०४०५००१४२
रेवती विश्वकर्मा
महिला
२०३७-०४-०५

 
११/१
 
 
३७

२७९
पूर्ण अपाङ्गता भत्ता
२०१७१२३०१४४९२
विष्णु माया ढकाल
महिला
२०१७-१२-३०

 
११४५
 
 
५६

२८०
पूर्ण अपाङ्गता भत्ता
२०४६०६२७०००७६
सुर्य बहादुर वि॰क॰
पुरूष
२०४६-०६-२७

 
४३३०३६/४३१
 
 
२८

२८१
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७००४१४००६०८
अनुप परियार
पुरूष
२०७०-०४-१४

 
 
विनोद परियार
नविना परियार

२८२
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७३०४१५०१८६२
अनुपम विं क
पुरूष
२०७३-०४-१५

रतनपुर
 
नवराज वि क
हिरा चुनारो कामी

२८३
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७१०२२१००३५७
अमर बहादुर वि॰क॰
पुरूष
२०७१-०२-२१

 
 
अमृत विश्वकर्मा
रेखा विश्वकर्मा

२८४
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७३०१०३०२३७५
आकाश परियार
पुरूष
२०७३-०१-०३

 
 
भगवान परियार
सिर्जना परियार

२८५
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०६९०८२४००४२८
आयूष वि॰क॰
पुरूष
२०६९-०८-२४

 
 
 
 

२८६
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७०१२०३००२५७
आशिष परियार
पुरूष
२०७०-१२-०३

 
 
सुक बहादुर परियार
सुस्मा परियार

२८७
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७३०२०३०१२२७
उज्वल चँदरा
पुरूष
२०७३-०२-०३

 
 
उत्तम चँदरा
संझना चँदरा

२८८
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७००७२१००६८९
एन्जल वि॰क॰
महिला
२०७०-०७-२१

 
 
पेर बहादुर वि॰क॰
सिता परियार

२८९
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७००३२२००४०५
कुसुम वि॰क॰
महिला
२०७०-०३-२२

 
 
 
 

२९०
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०६९१११३००५२४
कृष्ण विश्वकर्मा
पुरूष
२०६९-११-१३

 
 
नारायण विश्वकर्मा
रमा विश्वकर्मा

२९१
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७१०५१५००८८१
गिदन दर्जी
पुरूष
२०७१-०५-१५

 
 
शेषे दर्जी
याम कुमारी दर्जी

२९२
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७२०३२१०१५७५
दिपिका परियार
पुरूष
२०७२-०३-२१

रतनपुर
 
दिपक परियार
चन्द्रकला परियार

२९३
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७००४२०००६४७
दिपेश परियार
पुरूष
२०७०-०४-२०

 
 
दिल बहादुर परियार
संगिता दमै

२९४
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७३०३१६०२०२७
दिविना परियार
महिला
२०७३-०३-१६

 
 
दिपक परियार
मैना परियार

२९५
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०६९०९०९००५४२
दिविस नेपाली
महिला
२०६९-०९-०९


 
 
 

२९६
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७००१२७००३९३
निलकण्ठ परियार
पुरूष
२०७०-०१-२७

 
 
 
 

२९७
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०६९११२७००३४२
पार्वती परियार
महिला
२०६९-११-२७

 
 
 
 

२९८
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७००३०५००५७४
प्रविन वि॰क॰
पुरूष
२०७०-०३-०५

 
 
 
 

२९९
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७१०२०८००४२३
प्रितम वि॰क॰
पुरूष
२०७१-०२-०८

 
 
अर्जुन वि॰क॰
पुजा वि॰क॰

३००
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०६९१११२००५४२
प्रेमिका विश्वकर्मा
महिला
२०६९-११-१२

 
 
पेर बहादुर वि॰क॰
पवित्रा वि॰क॰

३०१
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७२१०२६०१०६६
मनिष दर्जी
पुरूष
२०७२-१०-२६

 
 
पुरन दर्जी
रंगिता दर्जी

३०२
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७३१२०२००३९४
युनिक सुनार
पुरूष
२०७३-१२-०२

 
 
दिपेन्द्र सुनार
लक्ष्मी सुनार

३०३
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७३१०२६०१४२९
युनिशा वि क
महिला
२०७३-१०-२६

 
 
अमृत वि॰क
रेखा सुनार

३०४
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७४०३२३००८६८
योग बहादुर परियार
पुरूष
२०७४-०३-२३

 
 
यक्ष परियार
बिमला परियार

३०५
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७००५१००१००७
रञ्जित परियार
पुरूष
२०७०-०५-१०

 
 
ध्रव बहादुर परियार
कल्पना परियार

३०६
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७००२१९००२८८
रनविर परियार
पुरूष
२०७०-०२-१९

 
 
 
 

३०७
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७००४२१००५२३
रश्मी वि॰क॰
महिला
२०७०-०४-२१

 
 
 
 

३०८
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७००२१९००२७३
राहुल परियार
पुरूष
२०७०-०२-१९

 
 
 
 

३०९
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७१०४०६००३५४
रितीका परियार
महिला
२०७१-०४-०६

 
 
रविचन्द्र परियार
नर माया परियार

३१०
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०६९०८०८००५६१
रितीका परियार
महिला
२०६९-०८-०८

 
 
ऋषिराम दमै
लक्ष्मी दमै

३११
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७२०६०३०२२२८
रोशिक नेपाली
पुरूष
२०७२-०६-०३

 
 
राज कुमार नेपाली
सरिता नेपाली

३१२
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०६९०९२८००६५८
वर्षा नेपाली
महिला
२०६९-०९-२८

 
 
 
 

३१३
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७१०७२८००४६८
वारक परियार
पुरूष
२०७१-०७-२८

 
 
 
नारायणी सुनार

३१४
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७२०८२७०११२६
समिर नेपाली
पुरूष
२०७२-०८-२७

रतनपुर
 
बुद्धि बहादुर नेपाली
सरिता नेपाली

३१५
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७००३१८००३५३
समिर परियार
पुरूष
२०७०-०३-१८

 
 
 
 

३१६
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७२०८०४०१९४३
सित्तल परियार
पुरूष
२०७२-०८-०४

 
 
अर्जुन परियार
वविता परियार

३१७
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०६९०८०९००६५४
सिम्रन सुनार
महिला
२०६९-०८-०९

 
 
निरज सुनार
कौशिला सुनार

३१८
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०६९०६०९००६७४
सुमित वि॰क॰
पुरूष
२०६९-०६-०९

 
 
 
 

३१९
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७३०१०४०१५८१
सुविक्षा सुनार
महिला
२०७३-०१-०४

 
 
विश्व सुनार
सुस्मिता सुनार

३२०
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७३०२२७००८६३
सोनिका वि क
महिला
२०७३-०२-२७

 
 
भोज बहादुर वि क
सोम मायाँ वि क

३२१
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७३०९२२०१०६५
स्मृती नेपाली
महिला
२०७३-०९-२२

 
 
विजय नेपाली
सपना नेपाली

३२२
बिधवा भत्ता
२००४०१०२००५८२
अजुद्धमाया तिमिल्सना
महिला
२००४-०१-०२

 
८०१
 
 
७०

३२३
बिधवा भत्ता
१९९८०७१५००७२६
अतिसरा गुरुङ्ग
महिला
१९९८-०७-१५

 
३२५
 
 
७६

३२४
बिधवा भत्ता
२०२६०६०६००२२१
अनिता पौडेल
महिला
२०२६-०६-०६

 
४०९५/०५६/१/२५
 
 
४८

३२५
बिधवा भत्ता
२००८१२२०००१८६
अम्विका कामी
महिला
२००८-१२-२०

 
९८३/०४५
 
 
६५

३२६
बिधवा भत्ता
२०२५०३२१००१२२
अम्विका देवि सुवेदी
महिला
२०२५-०३-२१

 
२२२२/०५
 
 
४९

३२७
बिधवा भत्ता
२०१२०३१५०१२२७
आइतमाया दर्जि
महिला
२०१२-०३-१५

 
१२१/०४५/१/८
 
 
६२

३२८
बिधवा भत्ता
१९९९११०५००५०३
आसमाया गुरुङ्ग
महिला
१९९९-११-०५

 
२७०
 
 
७४

३२९
बिधवा भत्ता
२००१०५१८००५५१
आसमाया वोहरा
महिला
२००१-०५-१८

 
४५१
 
 
७३

३३०
बिधवा भत्ता
१९९६०८२५००२८९
उमा कुमारी वाग्ले
महिला
१९९६-०८-२५

 
१०९९
 
 
७८

३३१
बिधवा भत्ता
२०१००११७००३०६
कमला देवी पन्थी
महिला
२०१०-०१-१७

 
११११
 
 
६४

३३२
बिधवा भत्ता
२०१११११०००४४९
कमला मल्ल ठकुरी
महिला
२०११-११-१०

 
४३१०३६/३५५/०४९
 
 
६२

३३३
बिधवा भत्ता
१९९७१२३०८७४३५
कलावती वाग्ले
महिला
१९९७-१२-३०

 
९१६
 
 
७६

३३४
बिधवा भत्ता
२०१६०२०१००२४८
कुमारी गुरुङ्ग
महिला
२०१६-०२-०१

 
८७६३६
 
 
५८

३३५
बिधवा भत्ता
२००७०३०८००३०७
कृष्ण कुमारी घर्ति
महिला
२००७-०३-०८

 
६८१/१
 
 
६७

३३६
बिधवा भत्ता
२००११२३१०३४७१
कौशल्या वराल
महिला
२००१-१२-३०

 
१०४४
 
 
७२

३३७
बिधवा भत्ता
२००८०३१५०१०४३
खरी माया ढकाल
महिला
२००८-०३-१५

 
५४९४
 
 
६६

३३८
बिधवा भत्ता
२००५०५१५०११५१
खातुन मिया
महिला
२००५-०५-१५

 
२३३५
 
 
६९

३३९
बिधवा भत्ता
२००९१२३०४१०६२
खिनामाया गुरुङ्ग
महिला
२००९-१२-३०

 
१४७४/०४१
 
 
६४

३४०
बिधवा भत्ता
२०१३१२३०१८६३३
खैरननिसा मिया
महिला
२०१३-१२-३०

 
१९/४६/२/११
 
 
६०

३४१
बिधवा भत्ता
२०१५०५१६००१८३
गंगा गुरुङ्ग
महिला
२०१५-०५-१६

 
८४/०४५
 
 
५९

३४२
बिधवा भत्ता
२०१९०११९००१७३
गंगादेवी वाग्ले
महिला
२०१९-०१-१९

 
१०४०/०५
 
 
५५

३४३
बिधवा भत्ता
२०१४०२०९००१८८
गुमा दमिनी
महिला
२०१४-०२-०९

 
३४०९/०४३/१२/१६
 
 
६०

३४४
बिधवा भत्ता
२०१४१२३०२०६०३
गुमामाया पौडेल
महिला
२०१४-१२-३०

 
९९१
 
 
५९

३४५
बिधवा भत्ता
२००६१२३०४७५५२
गोमाया ढकाल
महिला
२००६-१२-३०

 
८६३
 
 
६७

३४६
बिधवा भत्ता
२००४१०२०००२७२
गौमती गुरुङ्ग
महिला
२००४-१०-२०

 
८२२
 
 
६९

३४७
बिधवा भत्ता
२०२९०६०४००२१२
चन्द्र कला परियार दमार्इ
महिला
२०२९-०६-०४

 
७९३०३
- - -
- - -
४५

३४८
बिधवा भत्ता
२०२०१२३०१३००१
चन्द्र माया कमर
महिला
२०२०-१२-३०

 
९६७/०४५/१/१५
 
 
५३

३४९
बिधवा भत्ता
२००४०५१००३६४८
चन्द्र माया गुरुङ
महिला
२००४-०५-१०

थप्रेक
५४२
- -
- -
७०

३५०
बिधवा भत्ता
२००००५०५००९१५
चिज गुरुङ्ग
महिला
२०००-०५-०५

 
५९२
 
 
७४

३५१
बिधवा भत्ता
२०२२०५२०००३८९
चिजा देवी लामिछाने
महिला
२०२२-०५-२०

वलेन्दी
३८३२०
हरि प्रसाद धिताल
पम्फा धिताल
५२

३५२
बिधवा भत्ता
२०३३०८०९०००९४
चिनीमाया गुरुङ्ग
महिला
२०३३-०८-०९

 
५२५५६/०५८/७/१०
 
 
४१

३५३
बिधवा भत्ता
२००७१२३०४२०४९
चुनमाया राना
महिला
२००७-१२-३०

 
८७१/०४५
 
 
६६

३५४
बिधवा भत्ता
२०२३०२११००१३६
जमिरन मिया भन्ने सलिमाबी मिया
महिला
२०२३-०२-११

 
१८/०५२/५/२२
 
 
५१

३५५
बिधवा भत्ता
२०१३१२३०१८६७४
जमिला मिया
महिला
२०१३-१२-३०

 
१/०४६/२/११
 
 
६०

३५६
बिधवा भत्ता
१९९६०१०२००७९६
जसमाया गुरुङ्ग
महिला
१९९६-०१-०२

 
३३/०५
 
 
७८

३५७
बिधवा भत्ता
२०१६०८१५००५४२
जसमायाँ गुरुङ्ग
महिला
२०१६-०८-१५

 
४२२०
 
 
५८

३५८
बिधवा भत्ता
२०१९१०१६००१९३
जानकी देवी देवी वाग्ले
महिला
२०१९-१०-१६

 
३२१
माधव प्रसाद पौडेल
यकुमाया पौडेल
५४

३५९
बिधवा भत्ता
२०१८०५१६००१५३
जित माया गुरुङ्ग
महिला
२०१८-०५-१६

 
५७९/०४५/१/११
 
 
५६

३६०
बिधवा भत्ता
२०२४०८१५००४०५
जितमाया गुरुङ्ग
महिला
२०२४-०८-१५

 
२१९५
 
 
५०

३६१
बिधवा भत्ता
२००८१०१५००८०२
जुनमाया गुरुङ्ग
महिला
२००८-१०-१५

 
६३९/०४५
 
 
६५

३६२
बिधवा भत्ता
२००७०३२५००२०२
जौफन मिया
महिला
२००७-०३-२५

 
२३४६/०५
 
 
६७

३६३
बिधवा भत्ता
२०२३१२३००९३२६
टुकमायाँ कामी
महिला
२०२३-१२-३०

 
१७६
 
 
५०

३६४
बिधवा भत्ता
२०१३०६२१०००८७
टुमाया आले
महिला
२०१३-०६-२१

 
९७७/०४५/१/१६
 
 
६१

३६५
बिधवा भत्ता
२००६१२३०४७५२९
डम्मर कुमारी वाग्ले
महिला
२००६-१२-३०

 
९३४
 
 
६७

३६६
बिधवा भत्ता
२०१३१२३०१८६४१
डल्ली कामी
महिला
२०१३-१२-३०

 
३३७/०४६/२/१४
 
 
६०

३६७
बिधवा भत्ता
२००३०७०३००१४२
डिल कुमारी कमर
महिला
२००३-०७-०३

 
८९१
 
 
७१

३६८
बिधवा भत्ता
२०१००३१६००१३२
डिल कुमारी गुरुङ्ग
महिला
२०१०-०३-१६

 
४३१०३६/६
 
 
६४

३६९
बिधवा भत्ता
२०१३१२२९०१४८२
डिल कुमारी पौडेल
महिला
२०१३-१२-२९

 
२३५
 
 
६०

३७०
बिधवा भत्ता
२०१५०५२५००२४२
तस्लीमा मिया
महिला
२०१५-०५-२५

 
२८८३/०४५/११/१७
 
 
५९

३७१
बिधवा भत्ता
२००९०४१२००२३८
तिर्थीमायाँ गुरुङ्ग
महिला
२००९-०४-१२

 
१५६
 
 
६५

३७२
बिधवा भत्ता
२००३०२०६००२४५
तिल कुमारी मल्ल
महिला
२००३-०२-०६

 
२४९
 
 
७१

३७३
बिधवा भत्ता
२००००३०२००७१९
तिल कुमारी शाही
महिला
२०००-०३-०२

 
२४५
 
 
७४

३७४
बिधवा भत्ता
२०२०१२१५००४०५
तिलमाया गिरी
महिला
२०२०-१२-१५

 
१९४/२०४५/१/८
 
 
५३

३७५
बिधवा भत्ता
२०२५०१०९००१२९
तिलु माया राना
महिला
२०२५-०१-०९

 
९२५/०४५/१/१५
 
 
४९

३७६
बिधवा भत्ता
२००३०३०७००४०७
तुल माया गुरुङ्ग
महिला
२००३-०३-०७

 
१४५
 
 
७१

३७७
बिधवा भत्ता
२००५०२१५००६३९
तुल माया मल्ल
महिला
२००५-०२-१५

 
७४६/०४५
 
 
६९

३७८
बिधवा भत्ता
२००६१२१६००१३९
तुलसी माया पौडेल
महिला
२००६-१२-१६

 
५०७
 
 
६७

३७९
बिधवा भत्ता
२०१३१२३०१८६२५
तुलसीमाया गुरुङ्ग
महिला
२०१३-१२-३०

 
१४७५/०१४/२/५
 
 
६०

३८०
बिधवा भत्ता
२०२६०६१४०००८४
दासीमाया कुवर
महिला
२०२६-०६-१४

 
२३६
 
 
४८

३८१
बिधवा भत्ता
२००६०५१६००१८२
दिल माया गुरुङ्ग
महिला
२००६-०५-१६

 
७०४
 
 
६८

३८२
बिधवा भत्ता
२००१०५०७००९७६
दुर्गा देवी ढकाल
महिला
२००१-०५-०७

 
९३९
 
 
७३

३८३
बिधवा भत्ता
२०१५०२१३००१५३
दुर्गा देवी सापकोटा
महिला
२०१५-०२-१३

 
२१८९
 
 
५९

३८४
बिधवा भत्ता
२०२००८०९००१६६
देउ माया गुरुङ्ग
महिला
२०२०-०८-०९

 
५५३२५
 
 
५४

३८५
बिधवा भत्ता
२००६१२३०४७५३७
देवमाया गुरुङ्ग
महिला
२००६-१२-३०

 
३४
 
 
६७

३८६
बिधवा भत्ता
२००६०३१४००३२३
देवमाया घर्ति
महिला
२००६-०३-१४

 
११७५४
 
 
६८

३८७
बिधवा भत्ता
२०१२०७१०००२५४
देविसरा गुरुङ्ग
महिला
२०१२-०७-१०

 
५२
 
 
६२

३८८
बिधवा भत्ता
२०३१०९१७०००७३
देवीमाया गुरुङ्ग
महिला
२०३१-०९-१७

 
२२०७५/०५३/९/५
 
 
४२

३८९
बिधवा भत्ता
२००५१२३०५५८९६
द्रुपती गुरुङ्ग
महिला
२००५-१२-३०

 
 
 
 
६८

३९०
बिधवा भत्ता
२००४०१०१०३००२
धनकुमारी भुजेल
महिला
२००४-०१-०१

 
६८०/०४५
 
 
७०

३९१
बिधवा भत्ता
२००९१००५००४८६
धनमाया अधिकारी
महिला
२००९-१०-०५

 
७७४/०४५
 
 
६४

३९२
बिधवा भत्ता
१९९६१०१५००९९७
धनमाया गिरी भन्ने धन माया क्षेत्री
महिला
१९९६-१०-१५

 
१४८
 
 
७७

३९३
बिधवा भत्ता
२००८१२३०४३३८३
धनसिरी गुरुङ्ग
महिला
२००८-१२-३०

 
१२१५/०४२/८/२१
 
 
६५

३९४
बिधवा भत्ता
२००२०६१५००८९२
धनसिरी गुरुङ्रग
महिला
२००२-०६-१५

 
१४९६
 
 
७२

३९५
बिधवा भत्ता
२०२९०१०५००४४२
धनसुवा गुरुङ्ग
महिला
२०२९-०१-०५

 
७८४१७/०६१
 
 
४५

३९६
बिधवा भत्ता
१९९६१२३०७९७८६
नगेन्द्र माया पौडेल
महिला
१९९६-१२-३०

 
५०३
 
 
७७

३९७
बिधवा भत्ता
२००९१२३०४१०४७
नन्द कुमारी खनाल
महिला
२००९-१२-३०

 
१०८६/०५
 
 
६४

३९८
बिधवा भत्ता
२००५०७२०००१०९
नरमाया गुरुङ्ग
महिला
२००५-०७-२०

 
९२/०४५
 
 
६९

३९९
बिधवा भत्ता
२००६०२२०००१९९
पंच माया गुरुङ्ग
महिला
२००६-०२-२०

 
६९२
 
 
६८

४००
बिधवा भत्ता
१९९६०४१५००८७५
पञ्च माया गुरुङ्ग
महिला
१९९६-०४-१५

 
११०/३३८
 
 
७८

४०१
बिधवा भत्ता
२०२१०११४००२३५
पदम कुमारी ढकाल
महिला
२०२१-०१-१४

 
१२२
- -
- - -
५३

४०२
बिधवा भत्ता
२००४०३१०००५४३
पवित्रा गुरुङ्ग
महिला
२००४-०३-१०

 
४०६
 
 
७०

४०३
बिधवा भत्ता
२०१७०४१०००३०२
पान्टामाया गुरुङ्ग
महिला
२०१७-०४-१०

 
४७३९६/०५८/३/२०
 
 
५७

४०४
बिधवा भत्ता
२०१८१२३०१५११७
पार्वती देवि ढकाल
महिला
२०१८-१२-३०

 
२४७/०४६
 
 
५५

४०५
बिधवा भत्ता
२०१४०१०३००२२५
पार्वती देवी पौडेल
महिला
२०१४-०१-०३

 
६४१८
 
 
६०

४०६
बिधवा भत्ता
२००३०२२५००४०१
पितमाया अधिकारी
महिला
२००३-०२-२५

 
१०६९
 
 
७१

४०७
बिधवा भत्ता
२००५०११५०४०४७
पुर्ण काउरी गुरुङ्ग
महिला
२००५-०१-१५

 
५०२२
नर बहादुर गुरुङ्ग
- -
६९

४०८
बिधवा भत्ता
२००६११२१००१०७
पूर्णी गुरुङ्रग
महिला
२००६-११-२१

 
३५०१५
 
 
६७

४०९
बिधवा भत्ता
२०२८०२१५०१०८४
प्रेम कुमारी गुरुङ्ग
महिला
२०२८-०२-१५

थप्रेक
२४९
शेर बहादुर मगर
श्रीमाया मगर
४६

४१०
बिधवा भत्ता
२००६०८१७०००९३
प्रेम कुमारी गुरुङ्ग
महिला
२००६-०८-१७

 
३४५
 
 
६८

४११
बिधवा भत्ता
२००२०५१६००३१४
प्रेम कुमारी पौडेल
महिला
२००२-०५-१६

 
६५१
 
 
७२

४१२
बिधवा भत्ता
२०२६१२३००८८६७
प्रेम माया भुजेल
महिला
२०२६-१२-३०

 
१२५/०४६/२/११
 
 
४७

४१३
बिधवा भत्ता
२०३५०६०१०००८२
फुलमाया कामी
महिला
२०३५-०६-०१

 
८७६६७/१
 
 
३९

४१४
बिधवा भत्ता
२०१६१२३०१७७५२
बसन्धरा वाग्ले
महिला
२०१६-१२-३०

 
११३८/०५
 
 
५७

४१५
बिधवा भत्ता
२००६०७१९००१०९
बालकुमारी गुरुङ्ग भन्ने जै कुमारी
महिला
२००६-०७-१९

 
६३३/१
 
 
६८

४१६
बिधवा भत्ता
२०१५१०२१००१९१
बुद्धिमाया गुरुङ्ग
महिला
२०१५-१०-२१

 
५५६/०४५/१/११
 
 
५८

४१७
बिधवा भत्ता
२०१००८०९००२८२
बुद्धिसरा गुरुङ्ग
महिला
२०१०-०८-०९

 
५६
 
 
६४

४१८
बिधवा भत्ता
२०२११२३००९६५३
भाईसिरी गुरुङ्ग
महिला
२०२१-१२-३०

 
२७४/०४६
 
 
५२

४१९
बिधवा भत्ता
२०१७०५१६००१०६
भुनुमाया गुरुङ्ग
महिला
२०१७-०५-१६

 
७१०/०४५/१/१२
 
 
५७

४२०
बिधवा भत्ता
२००४०८१५००७१२
मंगली गुरुङ्ग
महिला
२००४-०८-१५

 
५३३
 
 
७०

४२१
बिधवा भत्ता
२०१४१००८००१२६
मधुमाया ढकाल
महिला
२०१४-१०-०८

 
८५५/०४५
 
 
५९

४२२
बिधवा भत्ता
२००८१०१२००२८६
मनकुमारी गुरुङ्ग
महिला
२००८-१०-१२

 
७९४/०४५
 
 
६५

४२३
बिधवा भत्ता
२००६०५१८००१२१
मनमाया गुरुङ्ग
महिला
२००६-०५-१८

 
३९६
 
 
६८

४२४
बिधवा भत्ता
२००१०१०३०१५५२
मनसुवा गुरुङ्ग
महिला
२००१-०१-०३

 
२१०७
 
 
७३

४२५
बिधवा भत्ता
२०१५०३१५००९७४
मनिकला पौडेल
महिला
२०१५-०३-१५

 
५९१/०४५/१/११
 
 
५९

४२६
बिधवा भत्ता
२०२०१२२२०००३९
मान कुमारी मल्ल
महिला
२०२०-१२-२२

 
२६४/०४५/१/९
 
 
५३

४२७
बिधवा भत्ता
२००४०६१५००४८४
मिन गुरुङ्ग
महिला
२००४-०६-१५

 
२४५
 
 
७०

४२८
बिधवा भत्ता
१९९७०४१५००८५७
मिरु गुरुङ्रग
महिला
१९९७-०४-१५

 
५४३
 
 
७७

४२९
बिधवा भत्ता
२०१२०८१०००६०९
मोतीसरा गुरुङ्ग
महिला
२०१२-०८-१०

 
६२८/०४५
 
 
६२

४३०
बिधवा भत्ता
२०१०१२३०४८४०४
मौरन मिया
महिला
२०१०-१२-३०

 
१०३/०४६/२/१८
 
 
६३

४३१
बिधवा भत्ता
२००२०२१५०१७५८
यज्ञकुमारी मल्ल
महिला
२००२-०२-१५

 
२७९
 
 
७२

४३२
बिधवा भत्ता
२०३५०७२९००१०७
युगमाया गुरुङ्ग
महिला
२०३५-०७-२९

 
४०६३४/०५६
 
 
३९

४३३
बिधवा भत्ता
२०१८१२३०१५१२५
रजुवन मिया
महिला
२०१८-१२-३०

 
१३२/०४६
 
 
५५

४३४
बिधवा भत्ता
१९९७०२१५०१०३२
रमादेवी बराल
महिला
१९९७-०२-१५

 
१८६०
 
 
७७

४३५
बिधवा भत्ता
२०१७०४२०००१०१
राज कुमारी गुरुङ्ग
महिला
२०१७-०४-२०

 
 
 
 
५७

४३६
बिधवा भत्ता
२०१३०६२००००५५
राधा देवि पौडेल
महिला
२०१३-०६-२०

 
४३९/०४५/१/१०
 
 
६१

४३७
बिधवा भत्ता
१९९६०५१६००२८४
राधा देवी पौडेल
महिला
१९९६-०५-१६

 
५३८
 
 
७८

४३८
बिधवा भत्ता
२०११०८०५००४६२
राधा देवी वाग्ले
महिला
२०११-०८-०५

 
८४९/०४५
 
 
६३

४३९
बिधवा भत्ता
२०२७१२३००७३८८
राधिका देवि पौडेल
महिला
२०२७-१२-३०

 
२५८/०४६
 
 
४६

४४०
बिधवा भत्ता
२०१५१२३०२२२८३
राधिका पन्थी
महिला
२०१५-१२-३०

 
१०८४/०५
 
 
५८

४४१
बिधवा भत्ता
२००८०५१०००६५२
रिखिमाया वाग्ले
महिला
२००८-०५-१०

 
४३१०३६
 
 
६६

४४२
बिधवा भत्ता
२००००३१५०२२५३
रिमाया गुरुङ्ग
महिला
२०००-०३-१५

 
१९८/६०८
 
 
७४

४४३
बिधवा भत्ता
२००५०८१३००२२७
रुक माया फर भन्ने रुकमाया राना
महिला
२००५-०८-१३

 
१०१४२७१
 
 
६९

४४४
बिधवा भत्ता
२००५०८१०००४८८
रुकमाया गुरुङ्ग
महिला
२००५-०८-१०

 
२९९
 
 
६९

४४५
बिधवा भत्ता
१९९७०८१२००४०४
रुकु गुरुङ्ग
महिला
१९९७-०८-१२

 
४०४६८
 
 
७७

४४६
बिधवा भत्ता
२०२४०४२७००११३
रेवन्ती गुरुङ्ग
महिला
२०२४-०४-२७

 
६६
जुद्द बहादुर गुरुङ्ग
रुपमाया गुरुङ्ग
५०

४४७
बिधवा भत्ता
२०२००२१३००१३८
लक्ष्मी खनाल
महिला
२०२०-०२-१३

 
१९९/०४६/२/१३
 
 
५४

४४८
बिधवा भत्ता
१९९७०११७००४१२
लक्ष्मी गुरुङ्ग
महिला
१९९७-०१-१७

 
१४७६
 
 
७७

४४९
बिधवा भत्ता
२००४१२१०००३६८
लाल काउरी गुरुङ्ग
महिला
२००४-१२-१०

 
३८०
 
 
६९

४५०
बिधवा भत्ता
२००९०५१६००२१२
लिल कुमारी गुरुङ्ग
महिला
२००९-०५-१६

 
६०७/०४५/१/११
 
 
६५

४५१
बिधवा भत्ता
२०१५०६०५००११९
लिला माया गुरुङ्ग
महिला
२०१५-०६-०५

 
३३०१०५/२०५५/९/१
 
 
५९

४५२
बिधवा भत्ता
२०००१२३१३६३५८
लैलतन मिया
महिला
२०००-१२-३०

 
९/०४६/२/११
 
 
७३

४५३
बिधवा भत्ता
१९९८०७१५००७३४
वनिसरा गुरुङ्ग
महिला
१९९८-०७-१५

 
६४९
 
 
७६

४५४
बिधवा भत्ता
२०१६०७१६००१६१
वालकुमारी गुरुङ्ग
महिला
२०१६-०७-१६

 
३१४
 
 
५८

४५५
बिधवा भत्ता
२००३१२३०४९३५७
वालकुमारी मिश्र
महिला
२००३-१२-३०

 
१०७९
 
 
७०

४५६
बिधवा भत्ता
२००२०४१०००८३१
विद्यादेवी गुरुङ्ग
महिला
२००२-०४-१०

 
२३६/२०/०४१
 
 
७२

४५७
बिधवा भत्ता
२०१११२१०००४४७
विष्णु कुमारी पौडेल
महिला
२०११-१२-१०

 
३१३/०४५
 
 
६२

४५८
बिधवा भत्ता
२०३५०११५०११८२
विष्णु परियार
महिला
२०३५-०१-१५

 
४३१०३६-९९६
हुम बहादुर परियार
- -
३९

४५९
बिधवा भत्ता
१९९६१२१२००३२१
विष्णु माया गुरुङ्ग
महिला
१९९६-१२-१२

 
१२७
 
 
७७

४६०
बिधवा भत्ता
२००१०५०७००९८४
विष्णु माया ढकाल
महिला
२००१-०५-०७

 
८९५
 
 
७३

४६१
बिधवा भत्ता
२०१३०५१२००११२
विष्णु माया ढकाल
महिला
२०१३-०५-१२

 
९२३/०४५
 
 
६१

४६२
बिधवा भत्ता
२०३७०४१४००१२८
विष्णु माया पौडेल
महिला
२०३७-०४-१४

 
३३५८८
 
 
३७

४६३
बिधवा भत्ता
२०००१२३१३६३७४
विष्णुमाया खनाल
महिला
२०००-१२-३०

 
१०५८
 
 
७३

४६४
बिधवा भत्ता
२०२६०२२००००५६
विष्णुमाया खनाल
महिला
२०२६-०२-२०

 
२६८८
 
 
४८

४६५
बिधवा भत्ता
२००७०८०७००२२५
विष्णुमाया गुरुङ्ग
महिला
२००७-०८-०७

 
१८६३/०५
 
 
६७

४६६
बिधवा भत्ता
२००१०६०८००३८६
विष्णुमाया वोहोरा
महिला
२००१-०६-०८

 
४५४/०४५/१/१०
 
 
७३

४६७
बिधवा भत्ता
२००३०२२०००२५३
विष्णुमायाँ मगर
महिला
२००३-०२-२०

 
१०४५
 
 
७१

४६८
बिधवा भत्ता
२०३५०८०२०००६२
शर्मिला गुरुङ्ग
महिला
२०३५-०८-०२

 
४३३०३६/२९३/०६३
 
 
३९

४६९
बिधवा भत्ता
२००३१११७००२०१
शिवकुमारी ढकाल
महिला
२००३-११-१७

 
८३६
 
 
७०

४७०
बिधवा भत्ता
२०२३०२१५००९५४
शुशिला ढकाल
महिला
२०२३-०२-१५

तल्लीपोखरी
२६५
बेदनिधि पौडेल
हुममाया पौडेल
५१

४७१
बिधवा भत्ता
२०२८०६०५००८४९
शुसिला गुरुङ
महिला
२०२८-०६-०५

 
१९२
टेक बहादुर गुरुङ
-- - -
४६

४७२
बिधवा भत्ता
२०४००३१३००१७५
शुसिला वाग्ले
महिला
२०४०-०३-१३

 
५००१०/०५८
 
 
३४

४७३
बिधवा भत्ता
२००२१२३०७६६०३
श्रीकला देवी तिमल्सेना
महिला
२००२-१२-३०

 
७७२
 
 
७१

४७४
बिधवा भत्ता
२००२१२०१०१००५
श्रीमाया गुरुङ्ग
महिला
२००२-१२-०१

 
३३७
 
 
७१

४७५
बिधवा भत्ता
२०१३०१११००१६२
श्रीमाया गुरुङ्ग
महिला
२०१३-०१-११

 
७५७९/०५
 
 
६१

४७६
बिधवा भत्ता
२००७१२३०४२११४
सन्तमाया तिमिल्सना
महिला
२००७-१२-३०

 
४४२
 
 
६६

४७७
बिधवा भत्ता
२००८१२३०४३३६७
सन्तमाया राना मगर
महिला
२००८-१२-३०

 
९६४/०४५
 
 
६५

४७८
बिधवा भत्ता
२००४०११२००२९२
सन्तु माया पौडेल
महिला
२००४-०१-१२

 
८७७
 
 
७०

४७९
बिधवा भत्ता
२०१००११७००३१४
सन्तुमाया घिमिरे
महिला
२०१०-०१-१७

 
११२०
 
 
६४

४८०
बिधवा भत्ता
२००६०९०७००२६६
सन्तुमाया ढकाल
महिला
२००६-०९-०७

 
९९५
 
 
६८

४८१
बिधवा भत्ता
२००५११०६००२२५
सन्तुमाया पन्थी
महिला
२००५-११-०६

 
१११७
 
 
६८

४८२
बिधवा भत्ता
२०१११२३०२८७३५
समिउन मिया
महिला
२०११-१२-३०

 
११३/०४६
 
 
६२

४८३
बिधवा भत्ता
२००६१००४००२८७
सरस्वती शर्मा
महिला
२००६-१०-०४

 
४६४
 
 
६७

४८४
बिधवा भत्ता
२०२८०२२६००११७
सरास्वती वाग्ले
महिला
२०२८-०२-२६

 
५३२२३/१
 
 
४६

४८५
बिधवा भत्ता
२०३८१०२८०००८१
सरिता पौडेल
महिला
२०३८-१०-२८

 
७९८०२/०५७
 
 
३५

४८६
बिधवा भत्ता
२०३६०६१०००१३१
सविना नेपाली
महिला
२०३६-०६-१०

 
४३३०३६/१२९
 
 
३८

४८७
बिधवा भत्ता
१९९६०२२५००३२४
सावित्रा ढकाल
महिला
१९९६-०२-२५

 
१११०
 
 
७८

४८८
बिधवा भत्ता
२०१९०६३००००६९
सावित्री देवि ढकाल
महिला
२०१९-०६-३०

 
५६५५९/१
 
 
५५

४८९
बिधवा भत्ता
२०२३०२१३००१७३
सितल कुमारि आले
महिला
२०२३-०२-१३

 
२२४
- - -
- - -
५१

४९०
बिधवा भत्ता
२०२७०८२९०००५२
सिता देवि गुरुङ्ग
महिला
२०२७-०८-२९

 
२१६/०४५
 
 
४७

४९१
बिधवा भत्ता
२०१७१२३०१४४७६
सिता देवी भण्डारीि
महिला
२०१७-१२-३०

 
१०९५/०४५
 
 
५६

४९२
बिधवा भत्ता
१९९५०५१५०१३५१
सिता भुजेल
महिला
१९९५-०५-१५

 
७८१
 
 
७९

४९३
बिधवा भत्ता
२०२७०२११००१५२
सिता माया लामिछाने
महिला
२०२७-०२-११

 
९६
- - -
- - -
४७

४९४
बिधवा भत्ता
२००८१२३०४३३१८
सिर माया गुरुङ्ग
महिला
२००८-१२-३०

 
९६५
 
 
६५

४९५
बिधवा भत्ता
२००५०६०४०११३७
सिरकाउरी गुरुङ
महिला
२००५-०६-०४

ओखल्दी
११९
- -
- -
६९

४९६
बिधवा भत्ता
२०१५०३१६००२३८
सुनमती कमर
महिला
२०१५-०३-१६

 
१००१
 
 
५९

४९७
बिधवा भत्ता
१९९९०६०८००१९२
सुनमाया गुरुङ्ग
महिला
१९९९-०६-०८

 
२९४
 
 
७५

४९८
बिधवा भत्ता
२०१३०३०९००१६२
सुनसरी गुरुङ्ग
महिला
२०१३-०३-०९

 
२६
 
 
६१

४९९
बिधवा भत्ता
२०३९०९१००००९७
सुमित्रा वि॰क॰
महिला
२०३९-०९-१०

 
४३१०३६/४
 
 
३५

५००
बिधवा भत्ता
२००००४०५००९६७
सुर्पन गुरुङ्ग
महिला
२०००-०४-०५

 
४५०
 
 
७४

५०१
बिधवा भत्ता
२०१२०३१५०१२१९
सुर्य माया अधिकारी
महिला
२०१२-०३-१५

 
११३५/५
 
 
६२

५०२
बिधवा भत्ता
२०४८०३०६०००६५
सृजना गुरुङ्ग
महिला
२०४८-०३-०६

 
४३१०३६/४००
 
 
२६

५०३
बिधवा भत्ता
२००४०८०४००३२८
सेती माया गिरी
महिला
२००४-०८-०४

 
१८७
 
 
७०

५०४
बिधवा भत्ता
२००७०४०५००५१७
सोम माया गुरुङ्ग
महिला
२००७-०४-०५

 
१७४
 
 
६७

५०५
बिधवा भत्ता
२०१२१२३०२७६७७
स्यानी कैटी परियार
महिला
२०१२-१२-३०

 
११०९/०५
 
 
६१

५०६
बिधवा भत्ता
२०१६०६१०००३०७
हकिमा मिया
महिला
२०१६-०६-१०

 
९७३
 
 
५८

५०७
बिधवा भत्ता
२००५१२३०५५९४६
हरिकला वराल
महिला
२००५-१२-३०

 
२०
 
 
६८

५०८
बिधवा भत्ता
२०१८०२१४००२५४
हरिमाया पौडेल
महिला
२०१८-०२-१४

 
६७४/०४५/१/११
 
 
५६

५०९
बिधवा भत्ता
२०१४०३१५००६४७
हरिमाया मल्ल
महिला
२०१४-०३-१५

 
३४७६
 
 
६०

५१०
बिधवा भत्ता
२००११२३१०३४१४
हुममाया पौडेल
महिला
२००१-१२-३०

 
५०९०
 
 
७२

५११
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०६२०५२८००१०७
अस्मीत दिर्जी
पुरूष
२०६२-०५-२८

 
 
दिल बहादुर दर्जि
मिना परियार
१२

५१२
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०३८०९०९००२८१
कालि थापा
महिला
२०३८-०९-०९

 
४३३०३७-११६
जित वहादुर थापा
- - -
३६

५१३
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०६११००५००२७१
कुशल राई
पुरूष
२०६१-१०-०५

गाछेपानी
-
लक्ष्मण राई
सुक माया राई
१२

५१४
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०२६०५१०००२६६
डिल माया भुजेल
महिला
२०२६-०५-१०

 
४३३०३७/३२
 
 
४८

५१५
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०४७०५२३०००९१
देवी माया जि॰सी॰
महिला
२०४७-०५-२३

 
४३१०३७/१०५५
 
 
२७

५१६
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०५६०३२९००२१९
प्रमिसा रिमाल
महिला
२०५६-०३-२९

 
४३०१७३०९९२७
राम प्रसाद रिमाल
सिता देवि रिमाल
१८

५१७
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०५६०३२९००२०१
प्रिमशा रिमाल
महिला
२०५६-०३-२९

 
४३०१७३०९९२७
राम प्रसाद रिमाल
- - -
१८

५१८
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०१२०२२२००१७७
याम बहादुर रिमाल
पुरूष
२०१२-०२-२२

 
२९७१
 
 
६२

५१९
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०१५०२१३००१६१
रिखीराम कुँवर
पुरूष
२०१५-०२-१३

 
२२७
 
 
५९

५२०
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०५८०१२००००७७
रिजन श्रेष्ठ
पुरूष
२०५८-०१-२०

 
 
विष्णु कुमार श्रेष्ठ
 
१६

५२१
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०२९०२१०००२७५
लक्ष्मि कुमारी वस्नेत
महिला
२०२९-०२-१०

 
 
गंगा बहादुर बस्नेत
 
४५

५२२
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०२३०४१००१२८३
विवा गुरुङ्
महिला
२०२३-०४-१०

 
४३३०३७-७८६
धन वहादुर गुरुङ्
- - -
५१

५२३
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०२३०४१००१२६४
विवा गुरुङ्
महिला
२०२३-०४-१०

 
४३३०३७७६८
धन वहादुर गुरुङ्
- - -
५१

५२४
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०५८१२२२०००३९
शुसन परियार
पुरूष
२०५८-१२-२२

 
 
 
 
१५

५२५
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०५२०७१०००१३६
सन्ताेष अधिकारी
पुरूष
२०५२-०७-१०

 
४३०१७१/०१४३१
राम प्रसाद अधिकारी
पञ्च कुमारी अधिकारी
२२

५२६
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०५२०७१०००२०१
सन्तोष् अधिकारी
पुरूष
२०५२-०७-१०

 
४३-०१-७१-०१४३१
राम प्रसाद अधिकारी
पन्च कुमारी अधिकारी
२२

५२७
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०१९०६१६००१९१
हरी बहादुर दर्जी
पुरूष
२०१९-०६-१६

 
४७१२
चन्द्र बहादुर दर्जी
- -
५५

५२८
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०४४०८०९००१३३
हर्क तामाङ
पुरूष
२०४४-०८-०९

 
२४-०१-७२-००७९३
मर्कु तामाङ
- -
३०

५२९
एकल महिला भत्ता
२०२२०५०३००१३८
उमा देवी रानामगर
महिला
२०२२-०५-०३

 
५३५६५
 
 
५२

५३०
एकल महिला भत्ता
२००१०८२१००२६२
कुन्ती माया थापा
महिला
२००१-०८-२१

 
१४५
 
 
७३

५३१
एकल महिला भत्ता
२००२०८१५०१३२६
कुन्ती माया राना
महिला
२००२-०८-१५

 
१४५
 
 
७२

५३२
एकल महिला भत्ता
२०००१२३१३५३७६
गौरी माया गुरुङ्
महिला
२०००-१२-३०

 
४२९७
 
 
७३

५३३
एकल महिला भत्ता
२००९०७०२०००९१
तिलि माया रानामगर
महिला
२००९-०७-०२

 
१४
 
 
६५

५३४
एकल महिला भत्ता
२००७०४१४००२१२
तिलु मायाँ राना मगर
महिला
२००७-०४-१४

 
 
 
 
६७

५३५
एकल महिला भत्ता
२०२५०३१४०००९१
धनिसरा राना
महिला
२०२५-०३-१४

 
२५७
 
 
४९

५३६
एकल महिला भत्ता
२०१४१२३०२०११६
निर माया गुरुङ्
महिला
२०१४-१२-३०

 
१०१
 
 
५९

५३७
एकल महिला भत्ता
२००४१२३०५३४९८
पुर्णि माया गुरुङ्
महिला
२००४-१२-३०

 
६९१
 
 
६९

५३८
एकल महिला भत्ता
२००६०३१५०१०२१
बालु माया थापामगर
महिला
२००६-०३-१५

 
१२३
 
 
६८

५३९
एकल महिला भत्ता
२००२१२३०७६१०५
बिबा भण्डारी
महिला
२००२-१२-३०

 

 
 
७१

५४०
एकल महिला भत्ता
२००२१२१५००९१६
बुद्धीमाया गुरुङ्ग
महिला
२००२-१२-१५

 
६५
 
 
७१

५४१
एकल महिला भत्ता
२०१३०८२५००१३४
मुसा देवी गुरुङ्
महिला
२०१३-०८-२५

 
११६
 
 
६१

५४२
एकल महिला भत्ता
२००५०५०५००९१४
श्री माया गुरुङ्
महिला
२००५-०५-०५

 
५८१
 
 
६९

५४३
एकल महिला भत्ता
२००६०६१५००५०५
सन्तु माया गुरुङ्
महिला
२००६-०६-१५

 
१९०
 
 
६८

५४४
एकल महिला भत्ता
२०४२०४१३००११२
सावित्री थापा
महिला
२०४२-०४-१३

 
४३३०३५/४२६
 
 
३२

५४५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९१०५१५००५७६
अमर बहादुर गुरुङ्
पुरूष
१९९१-०५-१५

 
४७०८
 
 
८३

५४६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९४०५०७००६३५
अैतीसिरी घले लामा
महिला
१९९४-०५-०७

 
६८६६
 
 
८०

५४७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९५१२३०९६२३२
आस माया गुरुङ्
महिला
१९९५-१२-३०

 
४६८
 
 
७८

५४८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९७७०३१५००१९४
इन्दुमाया गुरुङ्ग
महिला
१९७७-०३-१५

 
१५०१
 
 
९७

५४९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९१०८०२००१९८
ईन्द्र देवी रिमाल
महिला
१९९१-०८-०२

 
५/१८४२
 
 
८३

५५०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९५०९१७००३५१
ईन्द्र माया गुरुङ्ग
महिला
१९९५-०९-१७

 
३२५७
 
 
७८

५५१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९४१२३०७७६३१
उमान सिं गुरुङ्
पुरूष
१९९४-१२-३०

 
४७८४
 
 
७९

५५२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८८०३१५००६७६
उल्टिमाया पुन
महिला
१९८८-०३-१५

 
६१२४
 
 
८६

५५३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००२०३१५०२४६५
एकलाल गुरुङ्ग
पुरूष
२००२-०३-१५

 
६६
 
 
७२

५५४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८६०४१५००३७१
काजीमान श्रेष्ठ
पुरूष
१९८६-०४-१५

 
१७२
 
 
८८

५५५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८६०८१५००४५५
कान्छी ज्वारचन
महिला
१९८६-०८-१५

 
५/२१०४
 
 
८८

५५६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००००४०४०१२६५
कान्छी माया राई
महिला
२०००-०४-०४

 
३९८
मान बहादूर राई
- - -
७४

५५७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९८१०२०००५८९
काली गुरुङ्गसेनी
महिला
१९९८-१०-२०

 
१६१/३४२
 
 
७५

५५८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९६०३२१००३५४
कालीमाया पन्थी
महिला
१९९६-०३-२१

 
६३७
 
 
७८

५५९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९५०३०३००३२१
कुशमाया गुरुङ्ग भन्ने कुशमाया -
महिला
१९९५-०३-०३

 
१५६०
 
 
७९

५६०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००२०२२८००४८३
कृष्ण प्रसाद ढुङ्गाना
पुरूष
२००२-०२-२८

 
७३०/६
 
 
७२

५६१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९००२०५००९३१
कौची गुरुङ्ग
महिला
१९९०-०२-०५

 
१९१/१५१२
 
 
८४

५६२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९५०४०१२२३८४
खगी पौडेल
महिला
१९९५-०४-०१

 
९१८२
 
 
७९

५६३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८७०४१७००१२८
खमान सिं गुरुङ्
पुरूष
१९८७-०४-१७

 
१३६
 
 
८७

५६४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९७१०१५००८२१
खरु पुन मगर
महिला
१९९७-१०-१५

 
१३२
 
 
७६

५६५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००००९१७०१४३१
खुईली भन्ने सुन कुमारी गुरुङ्ग
महिला
२०००-०९-१७

 
१७८२
 
 
७३

५६६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८००९१०००१२७
खेदौरी गुरुङ्ग
महिला
१९८०-०९-१०

 
१६०८
 
 
९४

५६७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९६१२३०८०५०७
गंगा बहादुर बस्नेत
पुरूष
१९९६-१२-३०

 
१६
 
 
७७

५६८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९३१२३०६२८१७
गंगा सिं थापामगर
महिला
१९९३-१२-३०

 
६७१
 
 
८०

५६९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९६०८१२००२८७
गंगामाया पुन
महिला
१९९६-०८-१२

 
२१२९
 
 
७८

५७०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००२०८२९००९२३
गुम बहादुर राना मगर
पुरूष
२००२-०८-२९

 
५४९
जयै बहादुर राना मगर
- - -
७२

५७१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९६०४०५००९१८
गुमान सिं गुरुङ्
पुरूष
१९९६-०४-०५

 
११३
 
 
७८

५७२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९११२१८००१७४
गोपि बहादुर गुरुङ
पुरूष
१९९१-१२-१८

 
988
 
 
८२

५७३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९५१२३०९६१८२
गौरा राना
महिला
१९९५-१२-३०

 
२५२
 
 
७८

५७४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९५०८१६००३३४
चन्द्र माया थापा
महिला
१९९५-०८-१६

 
१६०
 
 
७९

५७५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९७०५१२००४१४
चित्रमाया गुरुङ्ग
महिला
१९९७-०५-१२

 
१३२७
 
 
७७

५७६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००२११११००९२५
चिन्ता मणी वाग्ले
पुरूष
२००२-११-११

 
४२३०११-३२२
हिम लाल शर्मा वाग्ले
गङ्गा वती शर्मा वाग्ले
७१

५७७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००३०३१००२३३२
चीत्र बहादुर राना मगर
पुरूष
२००३-०३-१०

 
१८२
पहल सीं राना
- - -
७१

५७८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८००३०२०००८५
छलिमाया गुरुङ्ग
महिला
१९८०-०३-०२

 
५/१५३०
 
 
९४

५७९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९४०२०५००८४२
जयसरा थापा
महिला
१९९४-०२-०५

 
३२८८७
 
 
८०

५८०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९८०८१४००३४७
जसमाया गुरुङ्ग
महिला
१९९८-०८-१४

 
२७१
 
 
७६

५८१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९६०९०२००२२९
जित बहादुर गुरुङ्
पुरूष
१९९६-०९-०२

 
५५६
 
 
७८

५८२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९२०७१०००३९९
जित बहादुर गुरुङ्ग
पुरूष
१९९२-०७-१०

 
४४९५
 
 
८२

५८३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२०००१०१५०१५८१
जुद्ध बहादुर अस्लामी मगर
पुरूष
२०००-१०-१५

 
६५२००
 
 
७३

५८४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९४०३०६००३०१
टेक बहादुर भण्डारी
पुरूष
१९९४-०३-०६

 
१०९८
 
 
८०

५८५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००२०४०२००५९८
डिल बहादुर पुन
पुरूष
२००२-०४-०२

 
९२७२०
 
 
७२

५८६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९२१२३०४८७१९
डिल माया थापामगर
महिला
१९९२-१२-३०

 
१९
 
 
८१

५८७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९७०८०७००३७६
डिल्लीराम अधिकारी
पुरूष
१९९७-०८-०७

 
४४२५५
 
 
७७

५८८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९६०४०७००२५२
तारा देवी खनाल
महिला
१९९६-०४-०७

 
५/१५५६
 
 
७८

५८९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९८०१२३००१६४
तिल बहादुर थापामगर
पुरूष
१९९८-०१-२३

 
६१३/०४६/०७/०६
 
 
७६

५९०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००४०२१२०२०७२
तिलक राम पौडेल
पुरूष
२००४-०२-१२

गाछेपानी
७५२
नन्द केशर पौडेल
- -
७०

५९१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००१०१०७०१३२२
तिलमाया थापा
महिला
२००१-०१-०७

 
५/१८१५०
 
 
७३

५९२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९७०५१००१०३६
तुलमाया गुरुङ्ग
महिला
१९९७-०५-१०

 
११०
 
 
७७

५९३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००३०४१५०५३७३
तुलसी गुरुङ
महिला
२००३-०४-१५

भुजीकोट
८९९
खरविर गुरुङ
मनसिरि गुरुङ
७१

५९४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९९०४१४००३६९
दल बहादुर पुन
पुरूष
१९९९-०४-१४

 
21517
 
 
७५

५९५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२०००१२१६००५६१
दिनानाथ ढुंगाना भन्ने दिन बहादुर क्षेत्री
पुरूष
२०००-१२-१६

 
६१४
 
 
७३

५९६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९८१२१०००६६९
दिल माया थापा
महिला
१९९८-१२-१०

 
४३१०३५/१२२०८९३
 
 
७५

५९७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००२०२०१०११९६
दुकौरी गुरुङ्ग
महिला
२००२-०२-०१

 
१५३
 
 
७२

५९८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९९०६०३००४९५
दुर्पता पौडेल
महिला
१९९९-०६-०३

 
१७८७
 
 
७५

५९९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९९०५१५०१५३६
देउ बहादुर गुरुङ्ग
पुरूष
१९९९-०५-१५

 
७८
 
 
७५

६००
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९२१०२०००२१३
देवमाया श्रेष्ठ
महिला
१९९२-१०-२०

 
५/१७५५
 
 
८१

६०१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९५०३१००१०९२
द्रौपती गुरुङ्ग
महिला
१९९५-०३-१०

 
६०२०३६
 
 
७९

६०२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९८०५२८००१५२
धन काजी गुरुङ्
पुरूष
१९९८-०५-२८

 
६३
 
 
७६

६०३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९७०८२०००५४४
धन बहादुर राना मगर
महिला
१९९७-०८-२०

 
२७७
शेर बहादुर राना
- -
७७

६०४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८५०१०२००३८५
धनराज गुरुङ्ग
पुरूष
१९८५-०१-०२

 
२२१
 
 
८९

६०५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००००६१६००२६६
धनुमाया खनाल
महिला
२०००-०६-१६

 
५/१८०९
 
 
७४

६०६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९२०६३०००२२५
धनुमाया सापकोटा
महिला
१९९२-०६-३०

 
५/१६७९
 
 
८२

६०७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८६०३१०००२५९
धर्म बहादुर गुरुङ्ग
पुरूष
१९८६-०३-१०

 
 
 
 
८८

६०८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००१०९१९००९०८
नन्द वहादुर राना
पुरूष
२००१-०९-१९

 
१३०५
भोविश्वर -
- -
७२

६०९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९६०९१३००२६७
नन्दमाया खनाल
महिला
१९९६-०९-१३

 
५/१५३५
 
 
७८

६१०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२०००१२२०००७८७
नन्दविर गुरुङ्ग
पुरूष
२०००-१२-२०

 
१०५
 
 
७३

६११
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९१०४१०००४०६
नर जंग थापामगर
पुरूष
१९९१-०४-१०

 
१४३
 
 
८३

६१२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९६०२१०००७३४
नर बहादुर मल्ल
पुरूष
१९९६-०२-१०

 
 
 
 
७८

६१३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९५०७२२००१८१
नारायणधर कुवर
पुरूष
१९९५-०७-२२

 
७८०/१०२४
 
 
७९

६१४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९८०६१०००४७१
नारायणी कमर जोगी
महिला
१९९८-०६-१०

 
४३-०१-७२-०११८२३
 
 
७६

६१५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००१०८१००१२८७
नुर्वु तामाङ
पुरूष
२००१-०८-१०

 
38989
 
 
७३

६१६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००००७१२००३२१
नेत्रबहादुर राना मगर
पुरूष
२०००-०७-१२

 
४३१५०
 
 
७४

६१७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९६०३१२००५३६
नैनकला खत्री
महिला
१९९६-०३-१२

 
५/१६२३
 
 
७८

६१८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९६०९१५००७८३
नौमाया गुरुङ्ग
महिला
१९९६-०९-१५

 
३२
 
 
७७

६१९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००२०८१६००३०२
पदमलाल खनाल
पुरूष
२००२-०८-१६

 
९५७
 
 
७२

६२०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९७०७१७००३१४
पन्था पुन
महिला
१९९७-०७-१७

 
४२२
 
 
७७

६२१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८८१२३०३६२८२
पहल सिं गुरुङ्
पुरूष
१९८८-१२-३०

 
५४९८
 
 
८५

६२२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८८०१०५००७२१
पार सीह गुरुङ्ग
पुरूष
१९८८-०१-०५

 
४४३७
 
 
८६

६२३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९२१००५००५२६
पार्वती पुन
महिला
१९९२-१०-०५

 
१२६
 
 
८१

६२४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९४१०११००१२४
पिमला देवी खनाल
महिला
१९९४-१०-११

 
१४७२
 
 
७९

६२५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९११२३०४५४९३
बल बहादुर थापामगर
पुरूष
१९९१-१२-३०

 
७०२
 
 
८२

६२६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८४०२२६००१३८
बसन्त बहादुर राना
पुरूष
१९८४-०२-२६

 
३३३
कर वीर राना
- - -
९०

६२७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९७०६१०००५३१
बसन्धरी थापा
पुरूष
१९९७-०६-१०

 
११/१८८
 
 
७७

६२८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००२०११५०२२७९
बसुन्धरा थापा मगर
महिला
२००२-०१-१५

 
४३३०३५/४४०
 
 
७२

६२९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९००५२९०००९४
बिनीमाया गुरुङ्ग
महिला
१९९०-०५-२९

 
५/१६९२
 
 
८४

६३०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९८०७०५००४५३
बेनीमाया गुरुङ्ग
महिला
१९९८-०७-०५

 
१६५०
 
 
७६

६३१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९७१२३०८८१५१
भुमाया बस्नेत
महिला
१९९७-१२-३०

 
१८५०१
 
 
७६

६३२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९२१०२०००२२८
भेषराज खनाल
पुरूष
१९९२-१०-२०

 
१७२७
 
 
८१

६३३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९४०२२३००१८३
मंगली आचार्य
महिला
१९९४-०२-२३

 
 
 
 
८०

६३४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००३०९२९००४५७
मधुकर खनाल
पुरूष
२००३-०९-२९

 
३८१५०-६७९२०१५०
रविलाल खनाल
- -
७०

६३५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९९०३१५०२४०६
मधुमाया गुरुङ्ग
महिला
१९९९-०३-१५

 
५/१५७०
 
 
७५

६३६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००००३१७००५३५
मन बहादुर भण्डारी
पुरूष
२०००-०३-१७

 
८८६४
 
 
७४

६३७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००२०८२०००४६८
मन बहादुर राना
पुरूष
२००२-०८-२०

 
२३६
 
 
७२

६३८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००११०१००१३२५
मनबहादुर गुरुङ
पुरूष
२००१-१०-१०

 
3341
 
 
७२

६३९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९९०८०४००५९३
मनमाया गुरुङ्ग
महिला
१९९९-०८-०४

 
४७
 
 
७५

६४०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८६०१०५००३११
मनरुपा गुरुङ्ग
महिला
१९८६-०१-०५

 
४०९४
 
 
८८

६४१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९६०३२१००३६२
मनसरी गुरुङ्ग
महिला
१९९६-०३-२१

 
५/१६२७
 
 
७८

६४२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००४०२०१०१२७५
मन्धरा थापा मगर
महिला
२००४-०२-०१

 
१७४
- - -
- - -
७०

६४३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९२०३०२००३८७
मान बहादुर सिं गुरुङ्ग
पुरूष
१९९२-०३-०२

 
२९३८
 
 
८२

६४४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००१०११५०४०५३
मिन बहादुर राना मगर
पुरूष
२००१-०१-१५

 
१४५८
 
 
७३

६४५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९४१००१००६१२
मीठे उपाध्याय
महिला
१९९४-१०-०१

 
१९४
 
 
७९

६४६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९९१२३१०५५९७
मोहन बहादुर थापा
पुरूष
१९९९-१२-३०

 
२०२
 
 
७४

६४७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००००६१४००२०४
मोहन माया खनाल
महिला
२०००-०६-१४

 
५/१४५४
 
 
७४

६४८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००११२३१०४६६९
याम बहादुर गुरुङ
पुरूष
२००१-१२-३०

 
473
 
 
७२

६४९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९५०७१४००३७८
याम बहादुर गुरुङ्ग
पुरूष
१९९५-०७-१४

 
५/१५३६
 
 
७९

६५०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९५०१०४००७३७
रन बहादुर गुरुङ्ग
पुरूष
१९९५-०१-०४

 

 
 
७९

६५१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८७०६०५००१६९
रन वीर थापामगर
पुरूष
१९८७-०६-०५

 
२४
 
 
८७

६५२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८७०६०५००३९१
रनिवर थापा मगर
पुरूष
१९८७-०६-०५

 
२४
दल वहादुर थापा मगर
- -
८७

६५३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८८१२३०३५९६१
रिखी बहादुर श्रेष्ठ
पुरूष
१९८८-१२-३०

 
५१३
 
 
८५

६५४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९७१२३०८६९४६
रुक माया गुरुङ्
महिला
१९९७-१२-३०

 
२५२
 
 
७६

६५५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९८१२३११३२०५
रुम बहादुर थापामगर
पुरूष
१९९८-१२-३०

 
१५२
 
 
७५

६५६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९८०२११००३८७
रेनुका खनाल
महिला
१९९८-०२-११

 
६३५८१
 
 
७६

६५७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८८०१०५००७१३
रेवती कुवर
महिला
१९८८-०१-०५

 
५/१६८४
 
 
८६

६५८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९९०२१००१११२
रेवती माया कमरजोगी
महिला
१९९९-०२-१०

 
६८
 
 
७५

६५९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९१०८२५०००९४
रेवा जंग गुरुङ्
पुरूष
१९९१-०८-२५

 
२१०३
 
 
८३

६६०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८६०७१९०००२४
लक्ष्मी खनाल
महिला
१९८६-०७-१९

 
५१३
 
 
८८

६६१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००००९१४००५१३
ललिता खनाल
महिला
२०००-०९-१४

 
५/१६३४
 
 
७३

६६२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९११०१५००६९१
लाल बहादुर गुरुङ्ग
पुरूष
१९९१-१०-१५

 
५६४
 
 
८२

६६३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९७०५१५००९४६
लाल बहादुर रानामगर
पुरूष
१९९७-०५-१५

 
३८
 
 
७७

६६४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९१०९२८००११८
लाल माया गुरुङ्
महिला
१९९१-०९-२८

 
१५०
 
 
८२

६६५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९७०५१२००४०६
लाल माया थापामगर
महिला
१९९७-०५-१२

 
११५/०४५
 
 
७७

६६६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००२०१०१०५६२९
लालमाया राना मगर
महिला
२००२-०१-०१

 
1
 
 
७२

६६७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९८१११४००२८३
लिलामाया गुरुङ्ग
महिला
१९९८-११-१४

 
५/१५९९
 
 
७५

६६८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९७०६१००१७३७
वसन्धरा थापा
महिला
१९९७-०६-१०

 
१३्१८८
- -
- - -
७७

६६९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९७०६१००१७२९
वसन्धरा थापा
महिला
१९९७-०६-१०

 
१३१८८
- -
- -
७७

६७०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००२०१०५०९७९६
वसन्धरा थापा मगर
महिला
२००२-०१-०५

 
४३३०३५-४४०
गणे राना
- -
७२

६७१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९३०११५००८५२
विनमाया गुरुङ्ग
महिला
१९९३-०१-१५

 
३७९७
 
 
८१

६७२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९८०१२५००५०४
विर बहादुर गुरुङ्ग
पुरूष
१९९८-०१-२५

 
४९९
 
 
७६

६७३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९४०९०६००११८
विष्णु प्रसाद खनाल
पुरूष
१९९४-०९-०६

 
६७६
 
 
८०

६७४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८७०८२७०००७८
विष्णु प्रसाद ढुङ्गाना
पुरूष
१९८७-०८-२७

 
१५७/०४४
 
 
८७

६७५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९८१११५००७९३
विष्णु माया रिमाल
महिला
१९९८-११-१५

 
११७
 
 
७५

६७६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९६८१२३०००५२४
विष्णु माया रिमाल
महिला
१९६८-१२-३०

 
१७८६/०४४
 
 
१०५

६७७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००११२३१०४६४४
शहदेव भण्डारी
पुरूष
२००१-१२-३०

 
722
 
 
७२

६७८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९६१२३०८०४६५
शिब प्रसाद खनाल
पुरूष
१९९६-१२-३०

 
४३१८३५
 
 
७७

६७९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८१०४०२०००९९
शुशिला खनाल
महिला
१९८१-०४-०२

 
५/१८१४
 
 
९३

६८०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९२१२३०४९५८४
श्रीप्रसाद खनाल
पुरूष
१९९२-१२-३०

 
755
 
 
८१

६८१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९२०३०१००३४८
श्रीमाया गुरुङ्ग
महिला
१९९२-०३-०१

 
७१
 
 
८२

६८२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००००४०५००९८३
सरस्वती गुरुङ्ग
महिला
२०००-०४-०५

 
४४५३
 
 
७४

६८३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९६०११२००५३४
सर्किनी गुरुङ्
महिला
१९९६-०१-१२

 
१३४
 
 
७८

६८४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९४१२३०७७७२२
सर्वजित राना
पुरूष
१९९४-१२-३०

 
२५१
 
 
७९

६८५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९६१२३०८०४४५
सावित्रा राना
महिला
१९९६-१२-३०

 
१४६
 
 
७७

६८६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८७०२०५००४५७
सितली घर्ति
महिला
१९८७-०२-०५

 
३७०१८
 
 
८७

६८७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९६०३०५००८२९
सुकमाया गुरुङ्ग
महिला
१९९६-०३-०५

 
५/१७२३
 
 
७८

६८८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८८०३१४००१३३
सुकमाया गुरुङ्ग
महिला
१९८८-०३-१४

 
४९५०
 
 
८६

६८९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९११२१५००४१६
सुन माया गुरुङ्
महिला
१९९१-१२-१५

 
३५
 
 
८२

६९०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८८१०१५००५०७
सेतीमाया गुरुङ्ग
महिला
१९८८-१०-१५

 
४३९८
 
 
८५

६९१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९३०४२३०००७४
सो माया गुरुङ्
महिला
१९९३-०४-२३

 
५९७
 
 
८१

६९२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००११२३१७७७१५
सोमाया गुरुङ
पुरूष
२००१-१२-३०

 
१४२
- -
- -
७२

६९३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९०१०१२००४६८
सोवर्ण राना
पुरूष
१९९०-१०-१२

 
४३३०३५/४८१
 
 
८३

६९४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९७०६०२००२५६
हरि माया थापा मगर
महिला
१९९७-०६-०२

 
 
 
 
७७

६९५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९४०५०३००७०९
हरि माया थापामगर
महिला
१९९४-०५-०३

 
१५५
 
 
८०

६९६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००१०५०९००६६७
हरिप्रिया खनाल
महिला
२००१-०५-०९

 
51668
 
 
७३

६९७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९२०५१६००१९२
हर्क बहादुर भण्डारी
पुरूष
१९९२-०५-१६

 
१८९२
 
 
८२

६९८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९५०९१७००३४४
हिम बहादुर गुरुङ्ग
पुरूष
१९९५-०९-१७

 
१४६९
 
 
७८

६९९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९००९०१००३३१
हिरा बहादुर गुरुङ्
पुरूष
१९९०-०९-०१

 
१५१
 
 
८४

७००
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००००४१६००२८७
हुम कुमारी थापा
महिला
२०००-०४-१६

 
१७३
 
 
७४

७०१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९९०४०२००७०३
होमनाथ खनाल
महिला
१९९९-०४-०२

 
१४४१
 
 
७५

७०२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१०१२१०००४७२
आईतीश्री नेपाली
महिला
२०१०-१२-१०

 
६७६
 
 
६३

७०३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००१०८१५०१८७२
इन्द्रलाल कामी
पुरूष
२००१-०८-१५

 
५/१७२२
 
 
७३

७०४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००९०५२५००२७८
उमानसिं वि॰क
पुरूष
२००९-०५-२५

 
५४
 
 
६५

७०५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१३०३१२००५०५
कमला वि॰क
महिला
२०१३-०३-१२

 
२२
- -
- - -
६१

७०६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००६०५२४००३६८
कवे दमै
पुरूष
२००६-०५-२४

 
४७४२
पहले -
- -
६८

७०७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००००४०४०१२०८
कान्छी माया राई
महिला
२०००-०४-०४

 
३९८
मान बहादुर राई
- -
७४

७०८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००४०५१७००२३५
कृष्ण बहादुर वि॰क
पुरूष
२००४-०५-१७

 
१२
 
 
७०

७०९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००५०७०८००२७८
खिम कुमारी वि॰क
महिला
२००५-०७-०८

 
११
 
 
६९

७१०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००९०५२५००९४८
गुमान सिं वि॰क
पुरूष
२००९-०५-२५

 
५४
दल वहादुर वि॰क
- -
६५

७११
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००४१२३०५३४२३
टिका माया वि॰क
महिला
२००४-१२-३०

 
११
 
 
६९

७१२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००६०२१०००३४९
टेकन सिं कामी
पुरूष
२००६-०२-१०

 
५/१६३३
 
 
६८

७१३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९८७०१०१०२२३१
डल्ली दमै
महिला
१९८७-०१-०१

 
 
 
 
८७

७१४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९९१०८१५००६०४
तिल माया दमाई
महिला
१९९१-०८-१५

 
५/१६५९
 
 
८३

७१५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९८११२३००८४१९
दल बहादुर कामी
पुरूष
१९८१-१२-३०

 
२४५
 
 
९२

७१६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००५०१०५०१२१८
पवित्रा कामी
महिला
२००५-०१-०५

 
१९५१
 
 
६९

७१७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००००९१८००५०६
बसन्धरी परियार
महिला
२०००-०९-१८

 
४३३०३७/६२०
 
 
७३

७१८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००७०३०९००१५६
बाल कुमारी वि॰क॰
महिला
२००७-०३-०९

 
४३३०३७/६७२
 
 
६७

७१९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९९६०५१५००९५५
बुधिसरा कामी
महिला
१९९६-०५-१५

 
५/१८३१
 
 
७८

७२०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००९०४१२००२२३
भिम बहादुर पोडे
पुरूष
२००९-०४-१२

 
७६२७
 
 
६५

७२१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९८६०६१०००२५२
मंगली वि॰क॰
महिला
१९८६-०६-१०

 
 
 
 
८८

७२२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००६०९१५००९१३
रुम बहादुर कामी
पुरूष
२००६-०९-१५

 
५/१७२३
 
 
६७

७२३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९९००५१३००१८५
लक्ष्मी वि॰क॰
महिला
१९९०-०५-१३

 
१२११
 
 
८४

७२४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९९६१००१००६४१
सन्ती कमीनी
महिला
१९९६-१०-०१

 
३४४५
 
 
७७

७२५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००८१०१५००८३४
सन्तुमाया कामी
महिला
२००८-१०-१५

 
५/१६२९
 
 
६५

७२६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०००१००९००४८७
सुनसरी वि॰क॰
महिला
२०००-१०-०९

 
५/१८३४
 
 
७३

७२७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०११०४२७००१८२
स्यानी दमिनी
महिला
२०११-०४-२७

 
७८५
टिके दमै
- -
६३

७२८
पूर्ण अपाङ्गता भत्ता
२०५३०७०३००४२८
किसान दमाई
पुरूष
२०५३-०७-०३

 
४३१०३७-१०८०
श्याम वहादुर दमाई
पार्वती देवी दमाई
२१

७२९
पूर्ण अपाङ्गता भत्ता
२०२३०११२००६८३
धनुमाया राना
महिला
२०२३-०१-१२

 
३३९
पिताम्वर आले
- -
५१

७३०
पूर्ण अपाङ्गता भत्ता
२०३२०३१५००४५८
प्रेमनाथ कमर
पुरूष
२०३२-०३-१५

 
८१३३
 
 
४२

७३१
पूर्ण अपाङ्गता भत्ता
२०४४०६१८०००८८
विष्णु प्रसाद खनाल
पुरूष
२०४४-०६-१८

 
 
 
 
३०

७३२
पूर्ण अपाङ्गता भत्ता
२०५२०३१२००११५
श्रीजना खनाल
महिला
२०५२-०३-१२

 
 
 
 
२२

७३३
पूर्ण अपाङ्गता भत्ता
२०६२०६१८०००२३
सरस्वती खरेल
महिला
२०६२-०६-१८

 
 
 
 
१२

७३४
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७१०४०१००६५२
आशिष परियार
पुरूष
२०७१-०४-०१

 
 
रिजल परियार
सिता परियार

७३५
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७१०५२५००३९३
प्रमिशा दर्जी
महिला
२०७१-०५-२५

 
 
दल बहादुर दर्जी
फुलमाया दर्जी

७३६
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७०११०९००२९८
मन्दिप बि. क.
पुरूष
२०७०-११-०९

 
 
दिनेश बि. क.
मञ्जु बि. क.

७३७
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७२१००७०१८१९
युविन वि॰क
पुरूष
२०७२-१०-०७

 
 
याम वहादुर िव॰क
सिता वि॰क

७३८
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७१०७२६००३२२
रिदम परियार
पुरूष
२०७१-०७-२६

 
 
रामचन्द्र परियार
गंगा परियार

७३९
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०६९०६१४००३७३
विवस परियार
पुरूष
२०६९-०६-१४

 
 
डाेल बहादुर परियार
विना परियार

७४०
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७२०९१५०१९३९
संमृदी नेपाली
महिला
२०७२-०९-१५

 
 
सुय वहादुर नेपाली
कोपिला नेपालि

७४१
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७१०५२६००४७४
सञ्जल परियार
पुरूष
२०७१-०५-२६

 
 
शेर बहादुर परियार
जमुना परियार

७४२
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७२०६१३०१७४४
सायना वि॰क
महिला
२०७२-०६-१३

 
 
विष्णु वहादुर वि॰क
रिमा खाड वि॰क

७४३
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७३०४१३०१६३६
सिया वि॰क
महिला
२०७३-०४-१३

 
 
सागर वि॰क
विन्दु वि॰क

७४४
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७००८२१००४५५
स्मृती वि.क.
महिला
२०७०-०८-२१

 
 
बुद्धि बहादुर बि. क.
पुर्ना परियार

७४५
बिधवा भत्ता
२०२१०६०८०००६१
आइतमाया वि॰क॰
महिला
२०२१-०६-०८

 
४३३०३७/७४४
 
 
५३

७४६
बिधवा भत्ता
२०२००१२०००४५७
आइतीमाया गुरुङ्ग
महिला
२०२०-०१-२०

 
४३५५
 
 
५४

७४७
बिधवा भत्ता
२०२००१२००१४२२
आईती माया गुरुङ
महिला
२०२०-०१-२०

 
४३५५
- -
- -
५४

७४८
बिधवा भत्ता
२०१९०१२९००१२३
इश्वरी खनाल
महिला
२०१९-०१-२९

 
११
 
 
५५

७४९
बिधवा भत्ता
२००६०३०५००५५२
उमा कुमारी अस्लामी मगर
महिला
२००६-०३-०५

 
२७८७
 
 
६८

७५०
बिधवा भत्ता
२०२००२१९००१३५
काली ज्वारचन
महिला
२०२०-०२-१९

 
१६९
 
 
५४

७५१
बिधवा भत्ता
२००७०२१६००४८४
काली माया भुजेल
महिला
२००७-०२-१६

 
 
 
 
६७

७५२
बिधवा भत्ता
२०२६०५१०००२५८
किरण गुरुङ्ग
महिला
२०२६-०५-१०

 
४३३०३७/५६१
 
 
४८

७५३
बिधवा भत्ता
२०११०७०५००३७१
कुश माया गुरुङ्ग
महिला
२०११-०७-०५

 
१७५१
 
 
६३

७५४
बिधवा भत्ता
२०१२१००२००२२२
खगीसरा मगर
महिला
२०१२-१०-०२

 
५/१७७१
 
 
६१

७५५
बिधवा भत्ता
२०१७१२१५००१९५
खिमादेवी परियार
महिला
२०१७-१२-१५

 
36733
 
 
५६

७५६
बिधवा भत्ता
२०१००४२२००१४४
गंगा आले मगर
महिला
२०१०-०४-२२

 
431035/95
 
 
६४

७५७
बिधवा भत्ता
२०३२०५०४०००८५
गंगा कुमारी खनाल
महिला
२०३२-०५-०४

 
११०९५
 
 
४२

७५८
बिधवा भत्ता
२०१६०४१५००५१७
गंगा देवी खनाल
महिला
२०१६-०४-१५

 
३४
 
 
५८

७५९
बिधवा भत्ता
२०२९०६१०००१३६
गौमाया गर्बुजा पुन
महिला
२०२९-०६-१०

 
१३७७८
 
 
४५

७६०
बिधवा भत्ता
२०२५०८०९००१५७
चन्द्र कुमारी गुरुङ्ग
महिला
२०२५-०८-०९

 
३५४६
 
 
४९

७६१
बिधवा भत्ता
२००३१२०३००२८२
चन्द्र कुमारी पुन
महिला
२००३-१२-०३

 
२९
 
 
७०

७६२
बिधवा भत्ता
२००७०५१८००१९४
चन्द्रीमाया राना
महिला
२००७-०५-१८

 
१८६
 
 
६७

७६३
बिधवा भत्ता
२००७०५२४००११९
चिजा राई
महिला
२००७-०५-२४

 
३८१५
 
 
६७

७६४
बिधवा भत्ता
२०१३०३१३००३४७
जमुना खनाल
महिला
२०१३-०३-१३

 
१६८५
 
 
६१

७६५
बिधवा भत्ता
२००१०६२८००२९३
जमुना खनाल
महिला
२००१-०६-२८

 
५/१५१५
 
 
७३

७६६
बिधवा भत्ता
२०१२०७१४००१३२
जानकी खनाल
महिला
२०१२-०७-१४

 
५/१५३९
 
 
६२

७६७
बिधवा भत्ता
२०२३०३२८०००३९
ज्ञानमाया मगर
महिला
२०२३-०३-२८

 
६३
 
 
५१

७६८
बिधवा भत्ता
२००५०८०५००४५४
झुपि गुरुङ्ग
महिला
२००५-०८-०५

 
५/१७६९
 
 
६९

७६९
बिधवा भत्ता
२००६१००५००७३२
डिलमाया खनाल
महिला
२००६-१०-०५

 
३८
 
 
६७

७७०
बिधवा भत्ता
२०२४०४०१०१७१७
डिलमाया दमै
महिला
२०२४-०४-०१

 
३५९
 
 
५०

७७१
बिधवा भत्ता
२०२८०३२६०००६५
तारा देवी गुरुङ्ग
महिला
२०२८-०३-२६

 
४३३०३५/६२०
 
 
४६

७७२
बिधवा भत्ता
२०२२०१०२००३०३
तारा देवी दमै
महिला
२०२२-०१-०२

 
४७७५
 
 
५२

७७३
बिधवा भत्ता
२०२८१२०५००१८५
तारा भुजेल
महिला
२०२८-१२-०५

 
४३३०३७/७१
 
 
४५

७७४
बिधवा भत्ता
२०११०३०१००२७२
तिलकुमारी पुन
महिला
२०११-०३-०१

 
28
 
 
६३

७७५
बिधवा भत्ता
२०१२१२३०२७७२७
तीलमाया पन्थी
महिला
२०१२-१२-३०

 
२६०
 
 
६१

७७६
बिधवा भत्ता
२०१५०३०३००२२८
तुलसी आले
महिला
२०१५-०३-०३

 
६०९
छवि लाल मगर
क क
५९

७७७
बिधवा भत्ता
२०१९०७१८००१२३
तुलसी माया सारु
महिला
२०१९-०७-१८

 
१३६
 
 
५५

७७८
बिधवा भत्ता
२००९०४०६००२२२
तेजप्रभा खनाल
महिला
२००९-०४-०६

 
१६३२
 
 
६५

७७९
बिधवा भत्ता
२००३०३२०००२९३
तेजमाया पौडेल
महिला
२००३-०३-२०

 
४६९६
 
 
७१

७८०
बिधवा भत्ता
२०१७०३१०००२९४
तोरण कुमारी पन्त
महिला
२०१७-०३-१०

 
३८६
 
 
५७

७८१
बिधवा भत्ता
२०१६०७२६०००३८
दानुमाया पौडेल
महिला
२०१६-०७-२६

 
५/१२९६
 
 
५८

७८२
बिधवा भत्ता
२००१०७२०००३५५
दिलमाया भुजेल
महिला
२००१-०७-२०

 
४३३०३७/७५५
 
 
७३

७८३
बिधवा भत्ता
२०३२०६२३०००४२
देवी खनाल
महिला
२०३२-०६-२३

 
१४१६४
 
 
४२

७८४
बिधवा भत्ता
२००४०११०००७०२
धन माया घले
महिला
२००४-०१-१०

 
४३०१७१-०३९०४
 
 
७०

७८५
बिधवा भत्ता
२००६०५१०००७६३
धनमाया गुरुङ्ग
महिला
२००६-०५-१०

 
५/१६२२
 
 
६८

७८६
बिधवा भत्ता
२०१२०९१७००१५६
नन्दकला खनाल
महिला
२०१२-०९-१७

 
५/१६१४
 
 
६१

७८७
बिधवा भत्ता
२००१०६०१००५३२
नन्दुमाया खत्री क्षेत्री
महिला
२००१-०६-०१

 
११२६३
 
 
७३

७८८
बिधवा भत्ता
२०१७१२२३००१०८
नानुमाया ढकाल
महिला
२०१७-१२-२३

 
५/१७८४
 
 
५६

७८९
बिधवा भत्ता
२०४००८१५००२०३
नान्ता भट्टराई
महिला
२०४०-०८-१५

 
509
 
 
३४

७९०
बिधवा भत्ता
२०१७०४१०००३१८
नारायणी कुमारी खनाल
महिला
२०१७-०४-१०

 
५६
 
 
५७

७९१
बिधवा भत्ता
२०४५१२१५०००८९
निर्मला कुवर
महिला
२०४५-१२-१५

 
433037/761
 
 
२८

७९२
बिधवा भत्ता
२००३१२३०४९५२२
पानमती पुन
महिला
२००३-१२-३०

 
४३२१२
 
 
७०

७९३
बिधवा भत्ता
२००२०६२४००१७५
पार्वती पुन
महिला
२००२-०६-२४

 
२४७३०
 
 
७२

७९४
बिधवा भत्ता
२०१३११०६०००३९
पुनमाया गुरुङ्ग
महिला
२०१३-११-०६

 
५/१४५६
 
 
६०

७९५
बिधवा भत्ता
२०१६०१२०००२१६
पुर्नमाया थापा
महिला
२०१६-०१-२०

 
४३१०३७
 
 
५८

७९६
बिधवा भत्ता
२००१०५११००६२२
पुष्ट कुमारी सापकोटा
महिला
२००१-०५-११

 
५/१६११
 
 
७३

७९७
बिधवा भत्ता
२००७१०१७००२२२
पुष्प लक्ष्मी उपाध्याय
महिला
२००७-१०-१७

 
१६२१
 
 
६६

७९८
बिधवा भत्ता
२००२१२१३००४५७
पूर्णकला तिमिल्सेना
महिला
२००२-१२-१३

 
५/१५२८
 
 
७१

७९९
बिधवा भत्ता
२०१६१११५००८६८
फुल माया खड्का
महिला
२०१६-११-१५

 
४३३०३७-५२८
लोक वहादुर वस्नेत
- -
५७

८००
बिधवा भत्ता
२०१४०३१५००६६२
बसन्धरा रिमाल
महिला
२०१४-०३-१५

 
१८०२
 
 
६०

८०१
बिधवा भत्ता
२०१७०४१०००३२६
बिवा मगर
महिला
२०१७-०४-१०

 
५५१
 
 
५७

८०२
बिधवा भत्ता
२०४१०५२१०००६४
बिष्णु गुरुङ्ग
महिला
२०४१-०५-२१

 
८१५८४
 
 
३३

८०३
बिधवा भत्ता
२०११०४२५००१७८
बिष्णुमाया गुरुङ्ग
महिला
२०११-०४-२५

 
५/१५५५
 
 
६३

८०४
बिधवा भत्ता
२०२१०१०५००३९९
बिष्णुमाया भण्डारी
महिला
२०२१-०१-०५

 
 
 
 
५३

८०५
बिधवा भत्ता
२००६०१०१०२१३२
बुद्धिमाया तिवारी
महिला
२००६-०१-०१

 
५/१५२४
 
 
६८

८०६
बिधवा भत्ता
२००९१२३०४१४०१
बुद्धिसरा थापा
महिला
२००९-१२-३०

 
११४८
 
 
६४

८०७
बिधवा भत्ता
२००४०५०७००५६६
बुधि भन्ने धनसरी गुरुङ्ग
महिला
२००४-०५-०७

 
४४६१
 
 
७०

८०८
बिधवा भत्ता
२०१००५०२००४९९
बौमाया गुरुङ्ग
महिला
२०१०-०५-०२

 
७५६
 
 
६४

८०९
बिधवा भत्ता
२०११०२०५००६३८
भईकला गबुर्जा
महिला
२०११-०२-०५

 
७१९
 
 
६३

८१०
बिधवा भत्ता
२००७०१०३००५८३
भू माया राना मगर
महिला
२००७-०१-०३

 
२५
 
 
६७

८११
बिधवा भत्ता
२०१५०२२५००४६२
मंगली थापा
महिला
२०१५-०२-२५

 
२४२
सन्त वहादुर थापा
- - -
५९

८१२
बिधवा भत्ता
२०१७१२१८००१४३
मन कुमारी श्रेष्ठ
महिला
२०१७-१२-१८

 
६११४
 
 
५६

८१३
बिधवा भत्ता
२००२१००१००४९८
मनकौरी गुरुङ्ग
महिला
२००२-१०-०१

 
५/१५२०
 
 
७१

८१४
बिधवा भत्ता
२०३७०५१८०००९२
माया गुरुङ्ग
महिला
२०३७-०५-१८

 
७३१४३
 
 
३७

८१५
बिधवा भत्ता
२००४१०१२००२४४
यमन्धरी उपाध्याय
महिला
२००४-१०-१२

 
13
 
 
६९

८१६
बिधवा भत्ता
२०२७०१२०००१२२
याम कुमारी पौडेल
महिला
२०२७-०१-२०

 
१९३
 
 
४७

८१७
बिधवा भत्ता
२००९१२३०४१४९२
रनमाया गुरुङ्ग
महिला
२००९-१२-३०

 
२२०
 
 
६४

८१८
बिधवा भत्ता
२००२०९१०००६४३
रनमाया गुरुङ्ग
महिला
२००२-०९-१०

 
१६३
 
 
७२

८१९
बिधवा भत्ता
२०४३०८०६०००५७
राधा काफ्ले
महिला
२०४३-०८-०६

 
७७९९१
 
 
३१

८२०
बिधवा भत्ता
२०१८०६०१००५०२
लक्षीमा खनाल
महिला
२०१८-०६-०१

 
५/१६८७
 
 
५६

८२१
बिधवा भत्ता
२००८१०२०००२७१
लक्षीमा देवी खनाल
महिला
२००८-१०-२०

 
३१६९
 
 
६५

८२२
बिधवा भत्ता
२०१४०२१२००१७४
लक्ष्मी खनाल
महिला
२०१४-०२-१२

 
५/१५३७
 
 
६०

८२३
बिधवा भत्ता
२०१८०७२१००१५९
लक्ष्मी ढकाल
महिला
२०१८-०७-२१

 
४७२
खेमराज ढकाल
- -
५६

८२४
बिधवा भत्ता
२०१३०५३१०००४७
लालशुबा पुर्जा
महिला
२०१३-०५-३१

 
९१३
 
 
६१

८२५
बिधवा भत्ता
२००४०११५०११९४
लिला गुरुङ्ग
महिला
२००४-०१-१५

 
५/१७६३
 
 
७०

८२६
बिधवा भत्ता
२०११०३१३००१७६
लिलादेवी खनाल
महिला
२०११-०३-१३

 
१३८१
 
 
६३

८२७
बिधवा भत्ता
२००६०१०५००९११
लिलादेवी खनाल
महिला
२००६-०१-०५

 
१५२७
 
 
६८

८२८
बिधवा भत्ता
२०२६०११०००३८२
लुकमाया गुरुङ्ग
महिला
२०२६-०१-१०

 
८९९६९
 
 
४८

८२९
बिधवा भत्ता
२००५१२३०५६०८४
विष्णु माया कार्की
महिला
२००५-१२-३०

 
१८४९
 
 
६८

८३०
बिधवा भत्ता
२००८१२३०४३८८८
विष्णुमाया गुरुङ
महिला
२००८-१२-३०

 
206
 
 
६५

८३१
बिधवा भत्ता
२००१०४१५०१७२३
विष्णुमाया गुरुङ्गसेनी
महिला
२००१-०४-१५

 
 
 
 
७३

८३२
बिधवा भत्ता
२०१७१२२४०००७२
विष्णुमाया रिमाल
महिला
२०१७-१२-२४

 
४३१०३७/१५४
 
 
५६

८३३
बिधवा भत्ता
२०१३०७१०००२५२
विष्णुमाया वि॰क॰
महिला
२०१३-०७-१०

 
५/१६६३
 
 
६१

८३४
बिधवा भत्ता
२०१४१२२५००५२२
विस्नी माया रिमाल
महिला
२०१४-१२-२५

 
१९१५
पदम राज पौडेल
- - -
५९

८३५
बिधवा भत्ता
२०१४१२२५००५१४
विस्नी माया रिमाल
महिला
२०१४-१२-२५

 
१९१५
पदम राज पौडेल
- - -
५९

८३६
बिधवा भत्ता
२००८०४२०००१३४
वेलमाया गुरुङ्ग
महिला
२००८-०४-२०

 
२८९
 
 
६६

८३७
बिधवा भत्ता
२०३३०११७००१५९
शिव रिमाल
महिला
२०३३-०१-१७

 
२४३८८
 
 
४१

८३८
बिधवा भत्ता
२०१८०१०१०१४७५
शीरमाया गुरुङ्ग
महिला
२०१८-०१-०१

 
३६२६
 
 
५६

८३९
बिधवा भत्ता
२०१५०३०१००२२२
शेरमती पुन
महिला
२०१५-०३-०१

 
४७९७
 
 
५९

८४०
बिधवा भत्ता
२०१८०११२००१८५
सन्तमाया गुरुङ्ग
महिला
२०१८-०१-१२

 
२८४०
 
 
५६

८४१
बिधवा भत्ता
२०२८०५०५००२२१
सन्सरी गुरुङ्ग
महिला
२०२८-०५-०५

 
१६४
 
 
४६

८४२
बिधवा भत्ता
२००१०४१००१२३७
सरस्वती भण्डारी
महिला
२००१-०४-१०

 
५/१७२१
 
 
७३

८४३
बिधवा भत्ता
२०४९११०१०००८३
सविना राना मगर
महिला
२०४९-११-०१

 
१०३५/०७
 
 
२४

८४४
बिधवा भत्ता
२००९१२३०४१३८५
सिता भण्डारी
महिला
२००९-१२-३०

 
९२१
 
 
६४

८४५
बिधवा भत्ता
२०२३०६१५००३३६
सितामाया थापा
महिला
२०२३-०६-१५

 
१८७
 
 
५१

८४६
बिधवा भत्ता
२०३४०६११००१०२
सीता खनाल
महिला
२०३४-०६-११

 
१७९९
 
 
४०

८४७
बिधवा भत्ता
२०२५०५०४००२५३
सीता खनाल
महिला
२०२५-०५-०४

 
२०
 
 
४९

८४८
बिधवा भत्ता
२०२६०८०३००१२५
सुकमाया पुन
महिला
२०२६-०८-०३

 
७६७६०
 
 
४८

८४९
बिधवा भत्ता
२०१०१२३०४८९५८
सुकुना गुरुङ्ग
महिला
२०१०-१२-३०

 
१२०८
 
 
६३

८५०
बिधवा भत्ता
२००८१०१४००४२३
सुब्बा गुरुङ
महिला
२००८-१०-१४

 
741
 
 
६५

८५१
बिधवा भत्ता
२०३२०३०४००१४८
सोममाया गुरुङ्ग
महिला
२०३२-०३-०४

 
४३३०३७/६३६
 
 
४२

८५२
बिधवा भत्ता
२०२००४१५००४५१
सोमाया गुरुङ्ग
महिला
२०२०-०४-१५

 
१४७
 
 
५४

८५३
बिधवा भत्ता
२००९०८१०००४१५
हरिकली पुन
महिला
२००९-०८-१०

 
६४७४३
 
 
६५

८५४
बिधवा भत्ता
२०१३१२१२००१४२
हरिमति बुढा थापा मगर
महिला
२०१३-१२-१२

 
१२६८७
 
 
६०

८५५
बिधवा भत्ता
२०१३०३२९००१४५
हीरादेवी पौडेल
महिला
२०१३-०३-२९

 
७५३७
 
 
६१

८५६
बिधवा भत्ता
२००२१२३०७६७७४
होम कुमारी रिमाल
महिला
२००२-१२-३०

 
१२३
 
 
७१

८५७
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०६६१२०४००४३६
अनिता नेपाली
महिला
२०६६-१२-०४

 
 
 
 

८५८
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०४११२२८०००९९
एक बहादुर राना मगर
पुरूष
२०४१-१२-२८

 
७४९९२
 
 
३२

८५९
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०२४१२२२००१२२
कमला श्रेष्ठ
महिला
२०२४-१२-२२

 
४८०
 
 
४९

८६०
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०४३०५१३००१०९
कृष्ण कुमारी कार्की
महिला
२०४३-०५-१३

 
४३३०३७/२३६
नर बहादुर कार्की
नारायण देवी कार्की
३१

८६१
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०३३०८१२०००६४
कृष्ण बहादुर वि॰क॰
पुरूष
२०३३-०८-१२

 
३१०३७/११६०९३
लक्ष्मण वि॰क॰
मिठु वि॰क॰
४१

८६२
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०२१०१२००००८३
गंगा बहादुर वि॰क॰
पुरूष
२०२१-०१-२०

 
६१८
मन बहादुर वि॰क॰
भिम माया वि॰क॰
५३

८६३
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०३४०७१४००१०२
दिल बहादुर सुनार
पुरूष
२०३४-०७-१४

 
४३१६६
भिम बहादुर सुनार
- -
४०

८६४
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०२८१००५००४६२
भक्त बहादुर वि॰क॰
पुरूष
२०२८-१०-०५

 
१३२२
देविलाल वि॰क॰
देउ माया वि॰क॰
४५

८६५
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०२२०५१२००१५४
मान कुमार श्रेष्ठ
पुरूष
२०२२-०५-१२

 
५/१२२५
 
 
५२

८६६
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०३४११३००००४३
मोहन बहादुर भुजेल
पुरूष
२०३४-११-३०

 
३५२९५
 
 
३९

८६७
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०३३०७१९००१०३
राम बहादुर भण्डारी
पुरूष
२०३३-०७-१९

 
४३३०३७/३१३
होम बहादुर भण्डारी
बसुन्धरा भण्डारी
४१

८६८
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०१७०११५०१६८३
विष्णु माया खत्री
महिला
२०१७-०१-१५

नयाश्वारा
५५९
- - -
- - -
५७

८६९
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०३००५१३००२०५
सन्तु माया सुवेदी
महिला
२०३०-०५-१३

 
४३३०३७-६६९
पदम राज सापकोटा
- -
४४

८७०
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०४४०११८०००७१
सिता वि॰क॰
महिला
२०४४-०१-१८

 
४३१०३७/११०९
लक्ष्मण कामी
मिठु कामी
३०

८७१
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०१६०५२०००६३९
होम बहादुर गुरुग
पुरूष
२०१६-०५-२०

-
३६५६
सेर बहादुर गुरुन
- - -
५८

८७२
एकल महिला भत्ता
२०२११११६०००८२
अनिता वस्नेत क्षेत्री
महिला
२०२१-११-१६

 
९४
 
 
५२

८७३
एकल महिला भत्ता
२०१२०५३०००१४२
आईती माया सार्की
महिला
२०१२-०५-३०

 
४७७
 
 
६२

८७४
एकल महिला भत्ता
२०१८०४१०००३७३
ईन्द्र माया रानामगर
महिला
२०१८-०४-१०

 
३६३
 
 
५६

८७५
एकल महिला भत्ता
२०१५१२३०२२०१२
उजेली परियार
महिला
२०१५-१२-३०

 
५०४
 
 
५८

८७६
एकल महिला भत्ता
२०१३०२०५००३२९
काली परियार
महिला
२०१३-०२-०५

 
४३३०३५/१६२
 
 
६१

८७७
एकल महिला भत्ता
२०१२०५२०००२८१
काली वस्नेत
महिला
२०१२-०५-२०

 
६११
 
 
६२

८७८
एकल महिला भत्ता
२००९०८१५००७५२
कृष्णमाया राना
महिला
२००९-०८-१५

 
१४८५९/०५२/६/५
 
 
६५

८७९
एकल महिला भत्ता
२०३००११५००६३९
खिमा शर्मा सुवेदी
महिला
२०३०-०१-१५

 
३८५९
 
 
४४

८८०
एकल महिला भत्ता
२००७१११८००१९२
चिज माया पौडेल
महिला
२००७-११-१८

 
३८१
 
 
६६

८८१
एकल महिला भत्ता
२००६१०२०००२६७
च्याम्सी माया थापामगर
महिला
२००६-१०-२०

 
६३७
 
 
६७

८८२
एकल महिला भत्ता
२००९०१२१००१८५
जमुना खत्री
महिला
२००९-०१-२१

 
५५५
 
 
६५

८८३
एकल महिला भत्ता
२०००१२३१३५५३३
जमुना भुजेल
महिला
२०००-१२-३०

 
४८०
 
 
७३

८८४
एकल महिला भत्ता
२०२४१२३००९२१७
जमुना वस्नेत
महिला
२०२४-१२-३०

 
४७५
 
 
४९

८८५
एकल महिला भत्ता
२००२०८२३०००८२
डम्वर कुमारी पाैडेल
महिला
२००२-०८-२३

 
४४२
 
 
७२

८८६
एकल महिला भत्ता
२०३६०२१२०००७८
दिपा राना
महिला
२०३६-०२-१२

 
४३३०३९/४९
 
 
३८

८८७
एकल महिला भत्ता
२०११०७१८००१३५
दिलु वस्नेत
महिला
२०११-०७-१८

 
३२९
 
 
६३

८८८
एकल महिला भत्ता
१९९९०७१८००३४८
देउ माया भुजेल
महिला
१९९९-०७-१८

 
३३०
 
 
७५

८८९
एकल महिला भत्ता
२०१८०६१०००३८६
धनु माया क्षेत्री
महिला
२०१८-०६-१०

 
३२५
 
 
५६

८९०
एकल महिला भत्ता
२०३७०३०९००१०४
पुर्णि माया राना
महिला
२०३७-०३-०९

 
७५६२४
 
 
३७

८९१
एकल महिला भत्ता
२०२१०२२५००११४
मन माया थापा
महिला
२०२१-०२-२५

 
७७९६७
 
 
५३

८९२
एकल महिला भत्ता
२००७१०२०००३९८
मन माया वस्नेत
महिला
२००७-१०-२०

 
५५३
 
 
६६

८९३
एकल महिला भत्ता
२०१३०३०५००४४२
माया देवि थापा
महिला
२०१३-०३-०५

 
१८८
- -
- -
६१

८९४
एकल महिला भत्ता
२०१७०३१७००२५७
माया वस्नेत
महिला
२०१७-०३-१७

 
१८
 
 
५७

८९५
एकल महिला भत्ता
२०२८०४१४००१५३
मैया भण्डारी
महिला
२०२८-०४-१४

 
८०६९९
 
 
४६

८९६
एकल महिला भत्ता
२०२५१२३००९८९१
रमा रानामगर
महिला
२०२५-१२-३०

 
४२८
 
 
४८

८९७
एकल महिला भत्ता
२००२१२३०७६१८८
लाल कुमारी वस्नेत
महिला
२००२-१२-३०

 
४८२
 
 
७१

८९८
एकल महिला भत्ता
२०१२०४०६००२६७
लाेक माया सार्की
महिला
२०१२-०४-०६

 
४७८
 
 
६२

८९९
एकल महिला भत्ता
२००७०४१५००६६४
लुरी माया पौडेल
महिला
२००७-०४-१५

 
४४४
 
 
६७

९००
एकल महिला भत्ता
२०१००९२०००१६२
वसुन्धरा भण्डारी
महिला
२०१०-०९-२०

 
३७६
 
 
६३

९०१
एकल महिला भत्ता
२००१०५१५०२०६६
विष्णु कुमारी वस्नेत क्षेत्री
महिला
२००१-०५-१५

 
२३७५/६१
- - -
- - -
७३

९०२
एकल महिला भत्ता
२००६१०१५००४८१
विष्णु माया खत्री
महिला
२००६-१०-१५

 
४१४
 
 
६७

९०३
एकल महिला भत्ता
२००३०७२०००२११
विष्णु माया थापा क्षेत्री
महिला
२००३-०७-२०

 
३६९
 
 
७१

९०४
एकल महिला भत्ता
२०१०१२३०४७६९५
विष्णु माया भण्डारी
महिला
२०१०-१२-३०

 
६४५
 
 
६३

९०५
एकल महिला भत्ता
२००१०३१००१३६१
विष्णु माया राना
महिला
२००१-०३-१०

 
१०७०८५
 
 
७३

९०६
एकल महिला भत्ता
२०२२०६०४००१४२
विष्णु माया वि॰क
महिला
२०२२-०६-०४

 
७५२१८
 
 
५२

९०७
एकल महिला भत्ता
२००८१२३०४२८५६
वुद्धि माया भण्डारी
महिला
२००८-१२-३०

 
६५०
 
 
६५

९०८
एकल महिला भत्ता
२०३३०४१५००२१५
शान्ता सार्की
महिला
२०३३-०४-१५

 
९१६६७
 
 
४१

९०९
एकल महिला भत्ता
२००७०५३०००२१५
शान्ति क्षेत्रीनी
महिला
२००७-०५-३०

 
१०३/३८
 
 
६७

९१०
एकल महिला भत्ता
२०१८०५१३००२२६
शारदा पौडेल
महिला
२०१८-०५-१३

 
३६६
 
 
५६

९११
एकल महिला भत्ता
२०१६१२०७००१७८
सरस्वती भण्डारी
महिला
२०१६-१२-०७

 
९५७५९
 
 
५७

९१२
एकल महिला भत्ता
२०३२०८०१००१४३
सिता खड्का
महिला
२०३२-०८-०१

 
७६५
 
 
४२

९१३
एकल महिला भत्ता
२००५१२३०५५२९२
सिता भुजेल
महिला
२००५-१२-३०

 
६५७
 
 
६८

९१४
एकल महिला भत्ता
२०१६०८०५००२१२
सो माया कामी
महिला
२०१६-०८-०५

 
५६९
 
 
५८

९१५
एकल महिला भत्ता
२०२७०७०३०००९१
हरि माया राना
महिला
२०२७-०७-०३

 
२०४५
 
 
४७

९१६
एकल महिला भत्ता
२०११०५०५००३०१
हिरा भुजेल
महिला
२०११-०५-०५

 
३४५
 
 
६३

९१७
एकल महिला भत्ता
१९९९०५१५०१४८६
हुर्क माया खत्री
महिला
१९९९-०५-१५

 
३५३
 
 
७५

९१८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९७०८१८००२०९
ईन्द्र कुमारी आले
महिला
१९९७-०८-१८

 
५२७
 
 
७७

९१९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९५०३१५०१९८४
उमा कुमारी पौडेल
महिला
१९९५-०३-१५

 
५/९४३
 
 
७९

९२०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९६१२३०८०५७२
उमानाथ पौडेल
पुरूष
१९९६-१२-३०

 
२४३६
 
 
७७

९२१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९१०१०४००५८७
ऋषिराम पौडेल
पुरूष
१९९१-०१-०४

 
४९६
 
 
८३

९२२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८१०३१४०००५४
एक नारायण उपाध्याय
पुरूष
१९८१-०३-१४

 
३८२५६
 
 
९३

९२३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२०४११२२८०००८१
एक बहादुर थापा मगर
पुरूष
१९९६-१२-२८

 
५५७
बुध्दि थापा मगर
- - -
७७

९२४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८२०६१५००१२८
ओमाया देवी भण्डारी
महिला
१९८२-०६-१५

 
४३१०३५/१०८०६७
 
 
९२

९२५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००२०११४००५७३
कमली राना
महिला
२००२-०१-१४

 
७/११९४
 
 
७२

९२६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००००१०५०३३९७
कालुमाया पौडेल
महिला
२०००-०१-०५

 
५/१४१४
 
 
७४

९२७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९८०११००१३२२
कुन्ती श्रेष्ठ
महिला
१९९८-०१-१०

 
५/१३५६
 
 
७६

९२८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९४१०१७००३२९
कुल प्रसाद ढुंगाना
पुरूष
१९९४-१०-१७

 
१५६२
 
 
७९

९२९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९६१०१२००४८१
कुशदेवी थापा
महिला
१९९६-१०-१२

 
५/१९९२
 
 
७७

९३०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९९०८२९००५७४
कृष्ण बहादुर राना
पुरूष
१९९९-०८-२९

 
५०४
 
 
७५

९३१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००२०५१००१४८९
केश कुमारी थापा मगर
महिला
२००२-०५-१०

 
१९२
 
 
७२

९३२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८६१००६०००५४
खगेश्वर पौडेल
पुरूष
१९८६-१०-०६

 
६८८२
 
 
८७

९३३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९६०२१५०१३९८
खेमराज बस्ताकोटी
पुरूष
१९९६-०२-१५

 
१३०१
 
 
७८

९३४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००२०८२५००३७६
गंगी सरा खत्री
महिला
२००२-०८-२५

 
३४६
 
 
७२

९३५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९८०९३०००३७४
गगन बहादुर खत्री
पुरूष
१९९८-०९-३०

 
६५२
 
 
७५

९३६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९८१२१५००९६५
गोविन्द श्रेष्ठ
पुरूष
१९९८-१२-१५

 
४३१८८७
 
 
७५

९३७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८७१२३०२७६१४
चद्रकला श्रेष्ठ
महिला
१९८७-१२-३०

 
४३८
 
 
८६

९३८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२०००१२३१३७२७३
चन्द्रकला पौडेल
महिला
२०००-१२-३०

 
५७८
 
 
७३

९३९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९८१२३११४१४६
चमेली श्रेष्ठ
महिला
१९९८-१२-३०

 
१४६०
 
 
७५

९४०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००००६०५००६२४
चिनुमाया कार्की
महिला
२०००-०६-०५

 
१८७६
 
 
७४

९४१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९००८०९००२७८
चुडामणी पोख्रेल
पुरूष
१९९०-०८-०९

 
५६०
 
 
८४

९४२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९८०११००१३१४
छलिमाया श्रेष्ठ
महिला
१९९८-०१-१०

 
५/१२७४
 
 
७६

९४३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८९०३१५००८२३
जनकुमारी श्रेष्ठ
महिला
१९८९-०३-१५

 
१२२६
 
 
८५

९४४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९२०८१५००६०२
जमुना वस्नेत
महिला
१९९२-०८-१५

 
४८६
 
 
८२

९४५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९७०७१५००६०३
जिवनाथ पौडेल
पुरूष
१९९७-०७-१५

 
 
 
 
७७

९४६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९२०३१०००४७१
जुठिमाया थापा क्षेत्री
महिला
१९९२-०३-१०

 
५/१४८१
 
 
८२

९४७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००२१२०५०२१६२
ज्ञान बहादुर भण्डारी
पुरूष
२००२-१२-०५

बन्केवा
१०९९
नर बहादुर भण्डारी
- - -
७१

९४८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९००५०९००२९४
ज्ञानधरी पाध्यानी
महिला
१९९०-०५-०९

 
६९१९
 
 
८४

९४९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००३०९२३००४३५
ज्ञानेन्द्र मान श्रेष्ठ
पुरूष
२००३-०९-२३

-
६१९
गोरे - श्रेष्ठ
- - -
७०

९५०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९६०८१५००९८३
झग बहादुर आले मगर
पुरूष
१९९६-०८-१५

 
५९८
 
 
७८

९५१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००२०५१८००८४९
डल्ली माया बस्नेत
महिला
२००२-०५-१८

 
५७०
- -
- -
७२

९५२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९५१२३०९५५९८
डासी देव पौडेल
पुरूष
१९९५-१२-३०

 
५२२६
 
 
७८

९५३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८००४१५००१८४
डिल बहादुर श्रेष्ठ
पुरूष
१९८०-०४-१५

 
५/१५२१
 
 
९४

९५४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००००३०५०१४३९
तारादेवी घिमिरे
महिला
२०००-०३-०५

 
974
 
 
७४

९५५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९६१०१५०१०३७
तिर्थ कुमारी थापा
महिला
१९९६-१०-१५

 
२२९७१
 
 
७७

९५६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९३०५१०००६१५
तिल कुमारी पौडेल
महिला
१९९३-०५-१०

 
४५८/०
 
 
८१

९५७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९९०२१४००५०४
तिल कुमारी सापकोटा
महिला
१९९९-०२-१४

 
४३३०३७/७३
 
 
७५

९५८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८५१२३०२५३९८
थुमनाथ घिमिरे
पुरूष
१९८५-१२-३०

 
१७९७
 
 
८८

९५९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९८०८२९००६३४
दिलबहादुर रानामगर
पुरूष
१९९८-०८-२९

 
५६५
 
 
७६

९६०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९७५०६१७०००२९
देवि बहादुर वस्नेत
पुरूष
१९७५-०६-१७

 
६१५
 
 
९९

९६१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००००६१८००२०५
नन्द कुमारी गुरुङ्ग
महिला
२०००-०६-१८

 
१०३७
 
 
७४

९६२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२०००१२३१३८९३३
नन्द बहादुर राना
पुरूष
२०००-१२-३०

 
51668
 
 
७३

९६३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९९११०३००३३४
नन्दमाया कार्की
महिला
१९९९-११-०३

 
३३८/०४५/२/२
 
 
७४

९६४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९२०२१०००५७२
नर बहादुर श्रेष्ठ
पुरूष
१९९२-०२-१०

 
४०६८
 
 
८२

९६५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९७०८०९००४०६
नरपता गुरुङ्ग
महिला
१९९७-०८-०९

 
३०३
 
 
७७

९६६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९७१२३०८८२८४
नारायण बहादुर राना मगर
पुरूष
१९९७-१२-३०

 
६१२
 
 
७६

९६७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८८०३०६००११३
नेत्र बहादुर खत्री
पुरूष
१९८८-०३-०६

 
७१४
 
 
८६

९६८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९६०२०८००३७९
नेत्र माया पौडेल
महिला
१९९६-०२-०८

 
३६१
 
 
७८

९६९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००३०८१५०१८११
पदम कुमारी पोख्रेल
महिला
२००३-०८-१५

वन्केवा
९५-१२३३
- -
- -
७१

९७०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००११२३१०४८८३
पदमराज उपाध्याय पौडेल
पुरूष
२००१-१२-३०

 
२९९३
- -
- -
७२

९७१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९६०३१६००३२१
पर्शुराम श्रेष्ठ
पुरूष
१९९६-०३-१६

 
५/१२४९
 
 
७८

९७२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००००८१५०१४५२
पवित्रा राना मगर
महिला
२०००-०८-१५

 
४५६
 
 
७४

९७३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००३०७१४०१६२६
पुतली - श्रेष्ठ
महिला
२००३-०७-१४

-
५-१२३८
- - -
- -- -
७१

९७४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९२०२०४००४७६
पुर्णमाया आले
महिला
१९९२-०२-०४

 
५८९
 
 
८२

९७५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००३०२१५०४१४९
पूर्ण लाल श्रेष्ठ
पुरूष
२००३-०२-१५

 
१०५८
ललीत मान श्रेष्ठ
नुछु माया श्रेष्ठ
७१

९७६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००३०४१४००७०८
पोष्ट बहादुर राना
पुरूष
२००३-०४-१४

 
१४८४
खिर बहादुर राना
- -
७१

९७७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९७०१२९००२२७
प्रमानन्द पौडेल
पुरूष
१९९७-०१-२९

 
४३१०३७/१११६००
 
 
७७

९७८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८८०३१०००३२१
बखत बहादुर भण्डारी
पुरूष
१९८८-०३-१०

 
४७३
 
 
८६

९७९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९००३२५००२४२
बाल कुमारी खत्री
महिला
१९९०-०३-२५

 
११४
 
 
८४

९८०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००१०४२५००३१२
बुद्धि बहादुर थापा क्षेत्री
पुरूष
२००१-०४-२५

 
२५९५
 
 
७३

९८१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९५०११९००२६३
बुद्धीसागर बसौला
पुरूष
१९९५-०१-१९

 
२९४५
 
 
७९

९८२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९००३२३०००६४
भक्त बहादुर थापा
पुरूष
१९९०-०३-२३

 
१९१
 
 
८४

९८३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९९०५१००१२६३
भक्तमान श्रेष्ठ
पुरूष
१९९९-०५-१०

 
51901
 
 
७५

९८४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९५१२३०९६९०१
भगवती प्रसाद श्रेष्ठ
पुरूष
१९९५-१२-३०

 
 
 
 
७८

९८५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९५०८२९००४४५
भिम बहादुर थापामगर
पुरूष
१९९५-०८-२९

 
५२३
 
 
७९

९८६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००००७१६००२६४
भुपाल बहादुर बानिया
पुरूष
२०००-०७-१६

 
७२७
 
 
७४

९८७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८३१०२५०००४४
भैरबि देवी जैसिनी
महिला
१९८३-१०-२५

 
 
 
 
९०

९८८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९९०११५०१४१४
मधुमाया श्रेष्ठ
महिला
१९९९-०१-१५

 
२३८६४
 
 
७५

९८९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९८०४०६००३०४
मधुमाला वस्नेत
महिला
१९९८-०४-०६

 
४८४
 
 
७६

९९०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९७१२३०८८२०१
मन बहादुर कार्की
पुरूष
१९९७-१२-३०

 
४८१
 
 
७६

९९१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००३०५१८०१२७४
मन माया भण्डारी
महिला
२००३-०५-१८

भण्डारीगाउँ
५७६
- - -
- - -
७१

९९२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९८१०११००५६२
मान कुमारी श्रेष्ठ
महिला
१९९८-१०-११

 
५/१२४४
 
 
७५

९९३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००००३०३००५०१
मान कुमारी श्रेष्ठ
महिला
२०००-०३-०३

 
१२६३
 
 
७४

९९४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८४१२३०१९७७४
मान बहादुर वस्नेत
पुरूष
१९८४-१२-३०

 
१०८
 
 
८९

९९५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२०००१०२६००४६५
मानबहादुर कार्की
पुरूष
२०००-१०-२६

 
७४१
 
 
७३

९९६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९७०६११००१६६
मिठु कार्की
महिला
१९९७-०६-११

 
१७५३
 
 
७७

९९७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९७१२३०८८२६८
मित्रलाल पयनी
पुरूष
१९९७-१२-३०

 
५३४
 
 
७६

९९८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००००५२५००३७६
मिनादेवी बस्नेत
महिला
२०००-०५-२५

 
५२४
 
 
७४

९९९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८००८२९०००९५
मेघ बहादुर भुजेल
पुरूष
१९८०-०८-२९

 
५७७
 
 
९४

१०००
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९९१२३१०६७८५
मोती प्रसाद गुरुङ्ग
पुरूष
१९९९-१२-३०

 
६३४
 
 
७४

१००१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००३०४३०००४८३
मोहन शर्मा खनाल
पुरूष
२००३-०४-३०

 
९४
केदार नाथ खनाल
- - -
७१

१००२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९७१२३०८८२९२
युबराज श्रेष्ठ
पुरूष
१९९७-१२-३०

 
२१७९
 
 
७६

१००३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८२०११४०००५६
रघुविर आले
पुरूष
१९८२-०१-१४

 
५३४
 
 
९२

१००४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००२०४०५०११८५
राधा अाले
महिला
२००२-०४-०५

 
५८३
 
 
७२

१००५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००३११३०००४१२
राम बहादुर भण्डारी
पुरूष
२००३-११-३०

 
१०९९
नर बहादुर भणडारी
- -
७०

१००६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००२०२२२००४७५
रामदेवी सुवेदी
महिला
२००२-०२-२२

 
४५६
 
 
७२

१००७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८८०८२९००१७१
रुद्र बहादुर भुजेल
पुरूष
१९८८-०८-२९

 
 
 
 
८६

१००८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९४११२०००३३९
रुद्रनाथ पौडेल
पुरूष
१९९४-११-२०

 
१९६०
 
 
७९

१००९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९००८२९००२९२
रुद्रमणी तिम्सेना
पुरूष
१९९०-०८-२९

 
५१८
 
 
८४

१०१०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८७०५१५००४५९
रेखामाया कार्की
महिला
१९८७-०५-१५

 
४३३०३७/३०९
 
 
८७

१०११
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९८०११५०१५७८
रेश बहादुर थापा मगर
पुरूष
१९९८-०१-१५

 
१६६९
 
 
७६

१०१२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९६०७०५००४३२
लक्षीमा थापा क्षेत्री
महिला
१९९६-०७-०५

 
५/१२८८
 
 
७८

१०१३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००००६१८००२१३
लाल प्रसाद गर्तौला
पुरूष
२०००-०६-१८

 
४०७
 
 
७४

१०१४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९७१०१३००२७१
लालमाया श्रेष्ठ
महिला
१९९७-१०-१३

 
४५९
 
 
७६

१०१५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००११२३१०४८७५
लुम बहादुर थापा मगर
पुरूष
२००१-१२-३०

 
594
 
 
७२

१०१६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९६०७११००२६५
विष्णु माया कार्की
महिला
१९९६-०७-११

 
४७६२४
परमानन्द ढुङ्गाना
- -
७८

१०१७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९६०३१५०१६२८
विष्णु माया कार्की
महिला
१९९६-०३-१५

 
५/१४०१
 
 
७८

१०१८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९६०३१६००३३९
विष्णु माया खत्री
महिला
१९९६-०३-१६

 
३८९८
 
 
७८

१०१९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९८०३१०००७३४
विष्णु माया थापा
महिला
१९९८-०३-१०

 
५/१८९५
 
 
७६

१०२०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००१०२१००१९०२
विष्णु माया पौडेल
महिला
२००१-०२-१०

 
५/२११५
 
 
७३

१०२१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९९०८१०००७७२
विष्णु माया बानिया
महिला
१९९९-०८-१०

 
१५०३
 
 
७५

१०२२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८७०११०००४८३
विष्णु माया वस्ताकटी
महिला
१९८७-०१-१०

 
४६०३
 
 
८७

१०२३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९६०३१५०१३८८
विष्णुमाया कार्की
महिला
१९९६-०३-१५

 
१४०४
 
 
७८

१०२४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९७०४१५००८२४
विष्णुमाया पौडेल
महिला
१९९७-०४-१५

 
४४५
 
 
७७

१०२५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८७०५२०००१८६
शान्तिमाया पौडेल
महिला
१९८७-०५-२०

 
१४९७
 
 
८७

१०२६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९६१२३०८०६२२
शालिकराम पौडेल
पुरूष
१९९६-१२-३०

 
२२४२
 
 
७७

१०२७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९७०८०४००४४९
शिब कुमारी अधिकारी
महिला
१९९७-०८-०४

 
२४८
 
 
७७

१०२८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००२०२२८००४७२
शिव कुमारी खत्री
महिला
२००२-०२-२८

 
५५०
 
 
७२

१०२९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००३०५०७०१३३५
शिव लाल तिम्सेना
पुरूष
२००३-०५-०७

 
११२०
गिरधारी तिम्सेना
- -
७१

१०३०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९५१२०२००२८२
शुशिला देवी पुवार
महिला
१९९५-१२-०२

 
६२५
 
 
७८

१०३१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००००८१७००३३६
शेर बहादुर थापा
पुरूष
२०००-०८-१७

 
१२१२६
 
 
७४

१०३२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००२०८१५०१३९१
शोभा आले मगर
महिला
२००२-०८-१५

 
५९१
 
 
७२

१०३३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९००५१५०१०६३
श्यामलाल श्रेष्ठ
पुरूष
१९९०-०५-१५

 
१६०१
 
 
८४

१०३४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००००९०१००६०१
श्रीकृष्ण आले मगर
पुरूष
२०००-०९-०१

 
६५३
 
 
७४

१०३५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००००८२९००५७३
श्रीमाया पौडेल
महिला
२०००-०८-२९

 
५३२
 
 
७४

१०३६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९८१११५००८१९
सिउराम चोचांगी
पुरूष
१९९८-११-१५

 
६०७८
 
 
७५

१०३७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८९०३१७००१६७
सिता भण्डारी
महिला
१९८९-०३-१७

 
४७५
 
 
८५

१०३८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००२१००८००३४५
सिता राउत क्षेत्री
महिला
२००२-१०-०८

 
५८२
 
 
७१

१०३९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९८०११९००२५९
सिर बहादुर थापा मगर
पुरूष
१९९८-०१-१९

 
५२७३७
 
 
७६

१०४०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८४०९१४०००५५
सुन कुमारी श्रेष्ठ
महिला
१९८४-०९-१४

 
 
 
 
९०

१०४१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९६०११००११५१
सुन कुमारी श्रेष्ठ
महिला
१९९६-०१-१०

 
५/१३३५
 
 
७८

१०४२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८६०२२५००१४३
सुन्तली श्रेष्ठ
महिला
१९८६-०२-२५

 
 
 
 
८८

१०४३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९८०९१३००३७५
सुर्य बहादुर भुजेल
पुरूष
१९९८-०९-१३

 
५६११८
 
 
७६

१०४४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९५०१३०००५८३
सोमनाथ धिमिरे
पुरूष
१९९५-०१-३०

 
६०
 
 
७९

१०४५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९७१२३०८८३३४
हरि बहादुर भण्डारी
पुरूष
१९९७-१२-३०

 
६०५
 
 
७६

१०४६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८७०८२४००१२५
हरीश्चन्द्र श्रेष्ठ
पुरूष
१९८७-०८-२४

 
 
 
 
८७

१०४७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९६१११४००३२९
हर्क बहादुर कार्की
पुरूष
१९९६-११-१४

 
३६९
 
 
७७

१०४८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९९११०१००४७८
हिम बहादुर आले
पुरूष
१९९९-११-०१

 
३५६००/०५५/१२
 
 
७४

१०४९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९६०५१००१०८७
हुम कुमारी श्रेष्ठ
महिला
१९९६-०५-१०

 
५/२००६
 
 
७८

१०५०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००११२३१७५९९४
हुम बहादुर कार्की
पुरूष
२००१-१२-३०

 
१००९
कालु कार्की
- -
७२

१०५१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८९०६२७०००८६
हेम प्रसाद श्रेष्ठ
पुरूष
१९८९-०६-२७

 
१८१८
 
 
८५

१०५२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९६१२३०७७९५८
होम बहादुर भण्डारी
पुरूष
१९९६-१२-३०

 
५२५/०४३/८/२९
 
 
७७

१०५३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१२१००१००२२४
अक्कल परियार
पुरूष
२०१२-१०-०१

 
७४९९३
 
 
६१

१०५४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०००१२३१३५२३६
अन बहादुर वि॰क
पुरूष
२०००-१२-३०

 
७०
 
 
७३

१०५५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१४०८१३००२२९
अम्मर वहादुर नेपाली
पुरूष
२०१४-०८-१३

 
९१५
वामदेव - -
- - -
६०

१०५६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९८८१२३०३६१८३
आइते सार्की
पुरूष
१९८८-१२-३०

 
७०९
 
 
८५

१०५७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००७१२३०४१३५५
आईत बहादुर दमै
पुरूष
२००७-१२-३०

 
६८५
 
 
६६

१०५८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००६०६२१००१३१
आईतीमाया कामी
महिला
२००६-०६-२१

 
३२२८९
 
 
६८

१०५९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९९१०७०२००१५८
आसमाया सार्की
महिला
१९९१-०७-०२

 
३८४
 
 
८३

१०६०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१२०७२७००२२५
इम बहादुर बि॰क॰
पुरूष
२०१२-०७-२७

बन्केवा
१३०५
चुडे - कामी
- - -
६२

१०६१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००११२३१०३७२९
ईन्द्रे दमाई
पुरूष
२००१-१२-३०

 
६७८
 
 
७२

१०६२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१४०४०६००३५४
उजेली - बि॰क॰
महिला
२०१४-०४-०६

बन्केवा
१३१६
माइला - कामी
- - -
६०

१०६३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१२०३३०००३१९
उमे दमै
पुरूष
२०१२-०३-३०

 
५/१३२२
 
 
६२

१०६४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९९७०५२७०००८१
कलावती सुनार
महिला
१९९७-०५-२७

 
४३१०३७/१११०२६
 
 
७७

१०६५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९९८०५०७००५५२
काली दमिनी
महिला
१९९८-०५-०७

 
५७७
 
 
७६

१०६६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०११०७१९००२२४
काले सार्की
पुरूष
२०११-०७-१९

 
५१२
 
 
६३

१०६७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०११०७१९००२१६
काले सार्की
पुरूष
२०११-०७-१९

 
512
 
 
६३

१०६८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९९३०४१९००१६३
कुमारी सार्की
महिला
१९९३-०४-१९

 
९५१२७
 
 
८१

१०६९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९९६१२३०८०७४७
कुल बहादुर सुनार
पुरूष
१९९६-१२-३०

 
४९९
 
 
७७

१०७०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९८१०३१५००२१८
कृष्ण कुमारी नेपाली
महिला
१९८१-०३-१५

 
४३३०३५/१५०
 
 
९३

१०७१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००४०६३०००१४५
कृष्ण बहादुर कामी
पुरूष
२००४-०६-३०

 
१२८९
 
 
७०

१०७२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००९०५१४००१३२
कृष्ण माया दर्जी
महिला
२००९-०५-१४

 
८८४०८
 
 
६५

१०७३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००९०९१५००५२९
कृष्णमाया दमै
महिला
२००९-०९-१५

 
३२५
 
 
६४

१०७४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००८०९२५००२५६
कौशिला सुनार
महिला
२००८-०९-२५

 
५/१४४४
 
 
६५

१०७५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००२०४१३००३७१
कौसिला सुनार
महिला
२००२-०४-१३

 
४३१०३७/५६३
 
 
७२

१०७६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१०१२३०४८८८३
खडक बहादुर कामी
पुरूष
२०१०-१२-३०

 
१२९९
 
 
६३

१०७७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९९६०२०४००७६६
गुमादेवी वि॰क॰
महिला
१९९६-०२-०४

 
१३२१
 
 
७८

१०७८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००००३१००१००९
गुम्वी कामी
महिला
२०००-०३-१०

 
५/१८०६
 
 
७४

१०७९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९९६०८२६००१९६
गोथे परियार
पुरूष
१९९६-०८-२६

 
 
 
 
७८

१०८०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००६०३२१००१८७
गौरी सुनार
महिला
२००६-०३-२१

 
५/१३४१
 
 
६८

१०८१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००९०८१६००१८३
चिजा परियार
महिला
२००९-०८-१६

 
४३३०३७/११३
 
 
६५

१०८२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००८०१०४००४४९
छलि कामी
महिला
२००८-०१-०४

 
५०९
 
 
६६

१०८३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९९६०८२९००४५५
जइसरा वि॰क॰
महिला
१९९६-०८-२९

 
१००६
 
 
७८

१०८४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९९००७०३०१३४७
जुनकिरी कमिनी
महिला
१९९०-०७-०३

 
४९२८
 
 
८४

१०८५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९८४०३२७०००३५
जूठि कमिनी
महिला
१९८४-०३-२७

 
 
 
 
९०

१०८६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००७०२१७००२२७
जौमाया वि॰क
महिला
२००७-०२-१७

 
१९४
 
 
६७

१०८७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१२०३२०००२६२
टीकाराम बि. क.
पुरूष
२०१२-०३-२०

 
5162
 
 
६२

१०८८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००६१००७००६६२
डल्ली दमै
महिला
२००६-१०-०७

बन्केवा
५-१३०८
- - -
- - -
६७

१०८९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१४०५१६००६३२
डल्ली माया सार्की
महिला
२०१४-०५-१६

-
४८१
- - -
- - -
६०

१०९०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१००९२०००१८८
डल्ले नेपाली
पुरूष
२०१०-०९-२०

 
१३२४
 
 
६३

१०९१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९९९०८१०००७८५
डिल बहादुर कामी
पुरूष
१९९९-०८-१०

 
११३४/०४४
 
 
७५

१०९२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००००६०७००५१३
तुल कुमारी कामी
महिला
२०००-०६-०७

 
५४६
 
 
७४

१०९३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००७०१०१०२३०२
थम्मन बहादुर नेपाली
पुरूष
२००७-०१-०१

 
४३३०३५/१६५
 
 
६७

१०९४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१२०९०१००१३५
थम्मन बहादुर सार्की
पुरूष
२०१२-०९-०१

 
६८२
 
 
६२

१०९५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९९९०१०१०६२५२
दमन्ति परियार दमै
महिला
१९९९-०१-०१

 
४३३०३५/१८२
 
 
७५

१०९६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१३१२२९०२२८२
दुर्ग बहादुर कामी
पुरूष
२०१३-१२-२९

टार
२२४१३
लाल बहादुर कामी
- - -
६०

१०९७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००८०८२५००१४२
देउमाया वि॰क॰
महिला
२००८-०८-२५

 
४३३०३७/७८५
 
 
६६

१०९८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९९८१२१०००६५१
देउरुपा वि॰क
महिला
१९९८-१२-१०

 
४३३०३५/१११
 
 
७५

१०९९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९९६०५१७०११८१
देवी सरा सुनार
महिला
१९९६-०५-१७

कवासे
५५५०
- - -
- - -
७८

११००
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००४१०१३००२०२
देवीलाल वि॰क॰
पुरूष
२००४-१०-१३

 
१३३२०
 
 
६९

११०१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९९८१२३११४२४५
धन बहादुर कामी
पुरूष
१९९८-१२-३०

 
 
 
 
७५

११०२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००८०८३०००२८२
धन बहादुर दर्जी
पुरूष
२००८-०८-३०

 
१०१४
 
 
६६

११०३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१२०३१९००१६३
नेत्र बहादुर सुनार
पुरूष
२०१२-०३-१९

 
१४८३
 
 
६२

११०४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९९७०१०४००६८३
पानमति दमै
महिला
१९९७-०१-०४

 
५९३
 
 
७७

११०५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००२०४०५०११०२
पानमती कामी
महिला
२००२-०४-०५

 
५४६
 
 
७२

११०६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००८०१३०००२०४
पुड्क बहादुर वि॰क
पुरूष
२००८-०१-३०

 
३९६९
 
 
६६

११०७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०११०८१०००५२८
पुर्ण बहादुर कामी
पुरूष
२०११-०८-१०

 
1303
 
 
६३

११०८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९९०१०१०००७०२
पुर्णिमाया सार्की
महिला
१९९०-१०-१०

 
४००
 
 
८३

११०९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०००१२३१३७८०२
पुर्णी कामी
महिला
२०००-१२-३०

 
४३६०
 
 
७३

१११०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९८५०११४००१२५
पूरन बहादुर कामी
पुरूष
१९८५-०१-१४

 
५८१४
 
 
८९

११११
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००५०२२१००२२३
फुुलमाया कामी
महिला
२००५-०२-२१

 
१०३७/१२४३४७
 
 
६९

१११२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००९०८१०००४२३
बत्तीमाया सुनार
महिला
२००९-०८-१०

 
१३३४
 
 
६५

१११३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००६०८२९००२३९
बम्ब बहादुर सुनार
पुरूष
२००६-०८-२९

 
६१८
 
 
६८

१११४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००६०९३०००२५२
बल बहादुर सार्की
पुरूष
२००६-०९-३०

 
६९९
 
 
६७

१११५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१००१२०००५७३
बाबुराम सुनार
पुरूष
२०१०-०१-२०

 
१६०३१
 
 
६४

१११६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१३११०४००४०६
बिबा - सुनार
महिला
२०१३-११-०४

बन्केवा
५-१३१०
मने - सुनार
- - -
६०

१११७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००४०४१२००२४७
बिभा परियार
महिला
२००४-०४-१२

 
४३३०३५/१६०
 
 
७०

१११८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००७०११०००८६९
बुधे सुनार
पुरूष
२००७-०१-१०

 
५/१२७३
 
 
६७

१११९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००५०८२९००३६३
बेले दमै
पुरूष
२००५-०८-२९

 
४९६
 
 
६९

११२०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१३०१११००५५२
भक्त बहादुर कामी
पुरूष
२०१३-०१-११

बन्केवा
१३४
लुरे - कामी
- - -
६१

११२१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००६०४०१०६५७२
भद्र बहादुर सुनार
पुरूष
२००६-०४-०१

 
७६६
 
 
६८

११२२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९९८०५१०००९९४
भाइरती सुनार
महिला
१९९८-०५-१०

 
६८९१०
 
 
७६

११२३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००४१००५००६४४
भागीरथी परियार
महिला
२००४-१०-०५

 
४३३०३७/२१९
 
 
६९

११२४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००४०२२७००६२९
भिम बहादुर बि॰क॰
पुरूष
२००४-०२-२७

-
४२५
बल बिर बि॰क॰
- - -
७०

११२५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००४०२३०००६३१
भिम बहादुर वि॰क॰
पुरूष
२००४-०२-३०

 
४२५
बल विर वि॰क॰
- -
७०

११२६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९९९१००२००४८६
भिम बहादुर सुनार
पुरूष
१९९९-१०-०२

 
४७२४४
 
 
७४

११२७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००१०३०४०१४६३
भिमली कामी
महिला
२००१-०३-०४

 
४३१०३७/१११४३२
 
 
७३

११२८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१०१०१५०११२७
मंगले सार्की
पुरूष
२०१०-१०-१५

 
61952
 
 
६३

११२९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००२०९१५०११९१
मधुमाया सार्की
महिला
२००२-०९-१५

 
४३६
 
 
७१

११३०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९९७०५१८००३०४
मधुमाया सार्की
महिला
१९९७-०५-१८

 
६३०
 
 
७७

११३१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००८१०११००३५३
मन बहादुर वि॰क॰
पुरूष
२००८-१०-११

 
५७१
 
 
६५

११३२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००७०४१०००३७६
मनमायाँ वि॰क
महिला
२००७-०४-१०

 
३७८
 
 
६७

११३३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१३०३१५०३१६३
माया कुमारी कामी
महिला
२०१३-०३-१५

टार
४६१००५-३०२
रगलाल - सुनार
- - -
६१

११३४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००९०९०२००१३९
माया सार्की
महिला
२००९-०९-०२

 
५८४
 
 
६५

११३५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१००४१५००७७५
मिठु कामी
महिला
२०१०-०४-१५

 
5/158
 
 
६४

११३६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००१०३०६००७२६
मिठु दमै
महिला
२००१-०३-०६

 
४३१०३५/११२४३१
 
 
७३

११३७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९९२०३२१००१३४
मुमा वि॰क
महिला
१९९२-०३-२१

 
६१९
 
 
८२

११३८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००३०५०२००३९५
मैता देवी सुनार
महिला
२००३-०५-०२

 
९३९८२
 
 
७१

११३९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००२०७२८००२२४
रामजी कुमार श्रेष्ठ
पुरूष
२००२-०७-२८

 
७२२६०
भाजविर श्रेष्ठ
- -
७२

११४०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००९०५१५००८८१
रुपा कामी
महिला
२००९-०५-१५

 
५/१३७७
 
 
६५

११४१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००९१२०१००३३३
रेवती माया वि॰क
महिला
२००९-१२-०१

 
१९३
 
 
६४

११४२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००६०७१५००४९५
लक्ष्मण कामी
पुरूष
२००६-०७-१५

 
१५९१
 
 
६८

११४३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००४०९१२००२०४
लट्टे कामी
पुरूष
२००४-०९-१२

 
५४४
 
 
७०

११४४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०११०५१०००६०७
लाल कुमारी सुनार
महिला
२०११-०५-१०

 
5/1337
 
 
६३

११४५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००५०१०२००६६२
लालसुभा दमै
महिला
२००५-०१-०२

 
१२६३
 
 
६९

११४६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९९५१२३०९७०७३
लिल बहादुर सार्की
पुरूष
१९९५-१२-३०

 
३३४९
 
 
७८

११४७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००००७१०००६२२
वाटुली परियार
महिला
२०००-०७-१०

 
३७३
 
 
७४

११४८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१००८२७००१५१
विरबहादुर सार्की
पुरूष
२०१०-०८-२७

 
६१६
 
 
६४

११४९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९८७०७१२००१४८
विवहा सुनार
महिला
१९८७-०७-१२

 
४३३०३७/२९६
 
 
८७

११५०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९९१०३१०००५६४
श्रीमाया कामी
महिला
१९९१-०३-१०

 
 
 
 
८३

११५१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९९७१२३०८८३८३
श्रीमाया सुनार
महिला
१९९७-१२-३०

 
१८५७
 
 
७६

११५२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९९९०२२५००६०९
सन्तुमाया वि॰क॰
महिला
१९९९-०२-२५

 
४३१०३७/१११४२
 
 
७५

११५३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९९६०४१७००२३६
सन्सरी दमै
महिला
१९९६-०४-१७

 
३४८
 
 
७८

११५४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१४०३१४०१०९३
सम बहादुर सार्की
पुरूष
२०१४-०३-१४

-
२१५२२
सेते - सार्कि
- - -
६०

११५५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१२०५१४००१९३
सावित्री सुनार
महिला
२०१२-०५-१४

 
१४७४
 
 
६२

११५६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१२०११५०१०४९
सिता देवी परियार
महिला
२०१२-०१-१५

 
१५९२४
 
 
६२

११५७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००६०९०१०११७६
सुक बहादुर सार्की
पुरूष
२००६-०९-०१

भण्डारीगाउँ
६८३
- - -
- - -
६८

११५८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९९६१२३०७८३११
सुकुमाया सार्की
महिला
१९९६-१२-३०

 
४२७
 
 
७७

११५९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१२०५११००१६५
सुम माया कामी
महिला
२०१२-०५-११

 
४३३०३७/३३५
 
 
६२

११६०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९९२१०१५००७७२
सुमित्रा कामी
महिला
१९९२-१०-१५

 
४३३०३७/७५
 
 
८१

११६१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९९११२३०४५१७४
सेते सार्की
पुरूष
१९९१-१२-३०

 
६९८
 
 
८२

११६२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००१०३०६००७३४
सोममाया सुनार
महिला
२००१-०३-०६

 
४३१०३५/११५०
 
 
७३

११६३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१२०४१०००५२५
हुम बहादुर दमै
पुरूष
२०१२-०४-१०

 
४२२९
 
 
६२

११६४
पूर्ण अपाङ्गता भत्ता
२०६२०८१४०००५१
अनिता नेपाली
महिला
२०६२-०८-१४

 
१८१
 
 
१२

११६५
पूर्ण अपाङ्गता भत्ता
२०३२०४२००००९२
तारापति सापकोटा
पुरूष
२०३२-०४-२०

 
 
 
 
४२

११६६
पूर्ण अपाङ्गता भत्ता
२०२९०९१४००१४४
दुर्गा माया वि॰क॰
महिला
२०२९-०९-१४

 
२-४४९
खिम बहादुर वि॰क॰
- -
४५

११६७
पूर्ण अपाङ्गता भत्ता
२०५५०६२७०००७७
पविता वस्नेत
महिला
२०५५-०७-२७

 
४३-०१-७३-०३५७९
सन्त बहादुर बस्नेत
निरु बस्नेत
१९

११६८
पूर्ण अपाङ्गता भत्ता
२०४६०६०७००१९३
रवि नेपाली
पुरूष
२०४६-०६-०७

 
४३१०३५/६८७
 
 
२८

११६९
पूर्ण अपाङ्गता भत्ता
२०५७०३०१०००४२
सुन्दर श्रेष्ठ
पुरूष
२०५७-०३-०१

 
 
 
 
१७

११७०
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०६९०७०४००५१३
अंशु नेपाली
पुरूष
२०६९-०७-०४

 
 
सुकबहादुर नेपाली
सुमित्रा नेपाली

११७१
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७००१०२०१००३
अनिता सुनार
महिला
२०७०-०१-२०

 
 
मोहन बह्ँद्युर सुनार
मधु सुनार

११७२
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७०१०१२०२९६९
अनिशा वि॰क॰
महिला
२०७०-१०-१२

बन्केवा
 
नन्दे वि॰क॰
तारा वि॰क॰

११७३
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७००५२७००५१६
अनुप गहतराज
पुरूष
२०७०-०५-२७

 
 
पदम गहतराज
रमिला गहतराज

११७४
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०६९०८२८००६३५
अनुशा परियार
महिला
२०६९-०८-२८

 
 
अर्जुन परियार
लक्ष्मि परियार

११७५
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७३११२९००७१२
अनुस्का - सुनार
महिला
२०७३-११-२९

जामुने
 
नरेश - सुनार
विष्णु - विश्वकर्मा

११७६
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७१०४०८००३४३
अपिल बि. क.
पुरूष
२०७१-०४-०८

 
 
धन बहादुर बि. क.
अमृता बि. क.

११७७
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७२०८१७०१५४९
अभिशेक - बि॰क॰
पुरूष
२०७२-०८-१७

-
 
नेत्र बहादुर बि॰क॰
दुर्ग कुमारी बि॰क॰

११७८
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७००५२७००५२४
अमन गहतराज
पुरूष
२०७०-०५-२७

 
 
पदम गहतराज
रमिला गहतराज

११७९
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०६९१०२८००४१७
अमित परियार
पुरूष
२०६९-१०-२८

 
 
राजन परियार
राधिका परियार

११८०
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७००१०१०११७९
अरुण सुनार
पुरूष
२०७०-०१-०१

 
 
छवि लाल सुनार
सुक माया सुनार

११८१
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७००१११००४१२
अस्मिता नेपाली
महिला
२०७०-०१-११

 
 
 
कल्पना नेपाली

११८२
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७१०५०९०१५०२
अस्मीता वि॰क॰
महिला
२०७१-०५-०९

 
 
कर्ण बहादुर कामी
माया वि॰क॰

११८३
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७२०११९०१४०९
अाहिल - परियार
पुरूष
२०७२-०१-१९

-
 
जीत बहादुर परियार
राधिका - परियार

११८४
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०६९०९०१००८७९
आदित वि॰क॰
पुरूष
२०६९-०९-०१

 
 
निर्मल वि॰क॰
आरती वि॰क॰

११८५
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७१०५०८००४४९
आयान विश्वकर्मा
पुरूष
२०७१-०५-०८

 
 
विशाल वि॰क॰
विष्णु माया वि॰क॰

११८६
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७००७१३००४६२
आर्यन परियार
पुरूष
२०७०-०७-१३

 
 
जितबहादुर परियार
राधिका परियार

११८७
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७१११२१०१६५३
इसिका - परियार
महिला
२०७१-११-२१

बन्केवा
 
शम्भु - दमै
अमृता - परियार

११८८
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७२०१२६००२६५
एन्जल परियार
महिला
२०७२-०१-२६

 
 
हरि परियार
पञ्च माया परियार

११८९
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७००७०७००६०५
एन्जिला नेपाली
महिला
२०७०-०७-०७

 
 
सुकराम नेपाली
धनमाया नेपाली

११९०
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७२०३२७००३९२
कुशल सुनार
पुरूष
२०७२-०३-२७

 
 
कुमार सुनार
विमला सुनार

११९१
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७००४१६००५१२
कुशुम नेपाली
महिला
२०७०-०४-१६

 
 
मन बहादुर नेपाली
कमला नेपाली

११९२
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०६९०६२१००५९२
कुसुम सुनार
महिला
२०६९-०६-२१

 
 
कुमार सुनार
विमला सुनार

११९३
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७३०७२१०१४६७
कृतिका - सुनार
महिला
२०७३-०७-२१

बन्केवा
 
राम बहादुर सुनार
हरिकला - सुनार

११९४
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७००१२३००२८२
कृष नेपाली
पुरूष
२०७०-०१-२३

 
 
सुक ब॰ नेेपाली
सुक माया नेपाली

११९५
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७००४१३००३९४
कृष रसाईली
पुरूष
२०७०-०४-१३

 
 
ओम ब॰ वि॰क॰
सर्मिला वि॰क॰

११९६
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७२०३०१०३२०१
कृष्ण बि.क.
पुरूष
२०७२-०३-०१

 
 
विनोद बि॰क॰
इश्वरी बि॰क॰

११९७
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७१०४०२००४११
खुशी नेपाली
महिला
२०७१-०४-०२

 
 
तिल बहादुर सार्की
तिलु सार्की

११९८
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७१०१२६००२९१
जनसेन नेपाली
पुरूष
२०७२-०१-२६

 
 
शुक बहादुर नेपाली
शुक माया नेपाली

११९९
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०६९०७०४००५४७
दिनेश बि. क.
पुरूष
२०६९-०७-०४

 
 
दिपक बि. क.
पिङमाया बि. क.

१२००
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७२१२१२०१८४९
दिपशिखा - परियार
महिला
२०७२-१२-१२

बन्केवा
 
महेन्द्र - परियार
श्रीकला - परियार

१२०१
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७००४२२००५०२
दृष्टि वि॰क॰
महिला
२०७०-०४-१२

 
 
अनिल कुमार वि॰क॰
संगिता वि॰क॰

१२०२
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०६९१२३०००७७३
निरज सुनार
पुरूष
२०७२-०७-१५

 
 
याम बहादुर सुनार
सपना सुनार

१२०३
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०६९१२३०००७६५
निलम सुनार
महिला
२०६९-१२-३०

 
 
याम बहादुर सुनार
सपना सुनार

१२०४
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०६९१२३०००७५७
निलम सुनार
पुरूष
२०६९-१२-३०

 
 
याम बहादुर सुनार
सपना सुनार

१२०५
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७१०९१९००२८१
निश्चल वि॰क॰
पुरूष
२०७१-०९-१९

 
 
मधुकर वि॰क॰
लक्ष्मी वि॰क॰

१२०६
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७००८१९००४२६
परेश्वर परियार
पुरूष
२०७०-०८-१९

 
 
प्रकाश परियार
बिमला परियार

१२०७
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७०१००२००५३५
पुजन परियार
पुरूष
२०७०-१०-०२

 
 
भिम बहादुर परियार
सपना परियार

१२०८
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७२०१०९००८६५
पुजन वि॰क॰
पुरूष
२०७२-०१-०९

 
 
कमल वि॰क॰
चिजा वि॰क॰

१२०९
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७२०११९००२३७
पुजन वि॰क॰
पुरूष
२०७२-०१-१९

 
 
कमल वि॰क॰
चिजा वि॰क॰

१२१०
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७००६०१००७८२
पुजन वि॰क॰
महिला
२०७०-०६-०१

 
 
हरीबहादुर वि॰क॰
विन्दु वि॰क॰

१२११
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७२१०१०००७८१
पुर्न कुमारी परियार
महिला
२०७२-१०-१०

 
 
कुल बहादुर दमै
बिमला परियार

१२१२
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७१०१११००३६८
प्रमित लहगुन
पुरूष
२०७१-०१-११

 
 
 
देउ कुमारी सुनार

१२१३
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७००८१९००४३४
प्रमेश्वर परियार
पुरूष
२०७०-०८-१९

 
 
प्रकाश परियार
विमला परियार

१२१४
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७००८०४००७३३
प्रशिक्षा विश्वकर्मा
महिला
२०७०-०८-०४

 
 
प्रकाश बि. क.
शोभा रेग्मी बि॰क॰.

१२१५
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७३०४३१००३२५
प्रितम वि॰क॰
पुरूष
२०७३-०४-३१

 
 
प्रेम बहादुर कामी
लक्ष्मी सुनार

१२१६
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७४०१२६००५१९
बिश्वास - परियार
पुरूष
२०७४-०१-२६

बन्केवा
 
बाबुराम - परियार
गंगा - परियार

१२१७
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७००५२७००५३२
ममता परियार
महिला
२०७०-०५-२७

 
 
कृष्ण परियार
सुनिता परियार

१२१८
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७३०४१७०१६२९
यन्स - बि॰क॰
पुरूष
२०७३-०४-१७

-
 
हरि बहादुर बि॰क॰
गोमा - बराल

१२१९
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७३०४१७००३९९
यन्स विश्वकर्मा
पुरूष
२०७३-०४-१७

 
 
हरी बहादुर वि॰क॰
गोमा बराल

१२२०
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७००३१५००७२२
युनिसा वि॰क॰
महिला
२०७०-०३-१५

 
 
अमृत वि॰क॰
शर्मिला वि॰क॰

१२२१
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७२०९२०००६५९
रञ्जीता वि॰क॰
महिला
२०७२-०९-२०

 
 
चन्द्र बहादुर वि॰क॰
कापिला वि॰क॰

१२२२
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७१०७०४००२८७
रश्मी वि॰क॰
महिला
२०७१-०७-०४

 
 
चन्द्र बहादुर वि॰क॰
कोपिला वि॰क॰

१२२३
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७३०५२००१९९२
रेजिना - बि॰क॰
महिला
२०७३-०५-२०

बन्केवा
 
दान बहादुर बि॰क॰
चित्र कला - रामदाम

१२२४
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७२०६१९००२८५
रोशनी नेपाली
महिला
२०७२-०६-१९

 
 
मन बहादुर नेपाली
कमला नेपाली

१२२५
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७००९०८००४८४
रोशनी सुनार
महिला
२०७०-०९-०८

 
 
बिकास सुनार
मुना सुनार

१२२६
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७२०४१४०१०४४
रोसिका परियार
महिला
२०७२-०४-१४

 
 
सोम बहादुर दमै
देवि परियार

१२२७
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७१०२२९०१९४५
लक्ष्मी - नेपाली
महिला
२०७१-०२-२९

-
 
रामचन्द्र - नेपाली
शोभा - नेपालि

१२२८
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७१०२२१००३८१
वसन्त परियार
पुरूष
२०७१-०२-२१

 
 
कुल बहादुर परियार
विमला परियार

१२२९
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७०११२०००४४४
विद्या वि॰क॰
महिला
२०७०-११-२०

 
 
 
तारा बि. क.

१२३०
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०६९१००७००६५३
विनायक वि॰क॰
पुरूष
२०६९-१०-०७

 
 
गोरे वि॰क॰
मिना वि॰क॰

१२३१
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७११११६००२४२
विमल सुनार
पुरूष
२०७१-११-१६

 
 
वल बहादुर सुनार
सरला सुनार

१२३२
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७२०२२७००२८७
विरेन सुनार गहतराज
पुरूष
२०७२-०२-२७

 
 
विनोद सुनार
लक्ष्मी देवी घताने

१२३३
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७२०२२७००९१५
विरेन सुनार गहतराज
पुरूष
२०७२-०२-२७

 
 
विनोद कुमार सुनार
लक्ष्मी सुनार गहतराज

१२३४
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७००३११००३६६
शिक्षा परियार
महिला
२०७०-०३-११

 
 
सन्तोष परियार
सर्मिला परियार

१२३५
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०६९१०२५०३११३
संगम - बि॰क॰
पुरूष
२०६९-१०-२५

बन्केवा
 
राम कुमार कामी
लक्ष्मी - बि॰क॰

१२३६
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७०१०२५००४३७
संगम परियार
पुरूष
२०७०-१०-२५

 
 
मिन बहादुर परियार
सनिता परियार

१२३७
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०६९१०२५००८०१
संगम बि.क.
पुरूष
२०६९-१०-२५

 
 
राम कुमार बि. क.
लक्ष्मि बि. क.

१२३८
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०६९०७१००१०३९
संगम वि॰क॰
पुरूष
२०६९-०७-१०

 
 
पदम वि॰क॰
लक्ष्मी वि॰क॰

१२३९
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७४०१३०००४१२
संजय - बि॰क॰
पुरूष
२०७४-०१-३०

बन्केवा
 
मिन बहादुर कामी
गंगा - कामी

१२४०
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७००८०८००५०२
सचिन परियार
पुरूष
२०७०-०८-०८

 
 
दलबहादुर परियार
उजेली परियार

१२४१
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७१०७०३००४४६
सन्दिप बि. क.
पुरूष
२०७१-०७-०३

 
 
हरिश्चन्द्र बि. क.
गोमा बि. क.

१२४२
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७००४०४००५५९
सन्ध्या सुनार
महिला
२०७०-०४-०४

 
 
सन्तोष सुनार
सर्मिला सुनार

१२४३
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७११२३०००३६५
सपन नेपाली
पुरूष
२०७१-१२-३०

 
 
सोम बहादुर नेपाली
सुनिता नेपाली

१२४४
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७११०२९००३३८
सपन नेपाली
पुरूष
२०७१-१०-२९

 
 
सोम बहादुर नेपाली
सुनिता नेपाली

१२४५
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७२१२२२०१२०२
सफल - बि॰क॰
पुरूष
२०७२-१२-२२

-
 
टेक बहादुर बि॰क॰
संगीता - बि॰क॰

१२४६
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७२०७१५००७२९
सफल नेपाली
पुरूष
२०७२-०७-१५

 
 
प्रेम बहादुर नेपाली
सुनिता नेपाली

१२४७
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७२०५२३००८०३
सफल नेपाली
पुरूष
२०७२-०५-२३

 
 
प्रेम बहादुर नेपाली
सुनिता नेपाली

१२४८
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७१०७२०००५९८
सफल सुनार
पुरूष
२०७१-०७-२०

 
 
अर्जुन बहादुर सुनार
पवित्रा सुनार

१२४९
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७४०३२७००४०६
सम्राट - परियार
पुरूष
२०७४-०३-२७

-
 
बिकास - परियार
स्वस्तीका - परियार

१२५०
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७४०२१५००६०१
सम्राट - बि॰क॰
पुरूष
२०७४-०२-१५

-
 
सागर - बि॰क॰
सविना - बि॰क॰

१२५१
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७१०३०२००५५३
सम्राट सुनार
पुरूष
२०७१-०३-०२

 
 
दिपक सुनार
बसन्ति सुनार

१२५२
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७११११३००४५४
सरगम वि॰क॰
पुरूष
२०७१-११-१३

 
 
सन्तोष वि॰क॰
गंगा वि॰क॰

१२५३
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७२०४०७००३२७
सलिना वि॰क॰
महिला
२०७२-०४-०७

 
 
अशोक वि॰क॰
सुमित्रा वि॰क॰

१२५४
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७१०७१९००४०३
सुनिल बि. क.
पुरूष
२०७१-०७-१९

 
 
रत्नकुमार बि. क.
कमला बि. क.

१२५५
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७११११७००३१५
सुप्रिया परियार
महिला
२०७१-११-१७

 
 
सुदिप परियार
संगिता परियार

१२५६
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७११२०६००२१७
सुरज परियार
पुरूष
२०७१-१२-०६

 
 
विष्णु बहादुर दमै
लक्ष्मी माया दमै

१२५७
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७१०५१७००२३४
सुवेच्छा वि॰क॰
महिला
२०७१-०५-१७

 
 
हरि बहादुर वि॰क॰
गोमा वि॰क॰

१२५८
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७२०१०६०१८९३
सुशान्त - सुनार
पुरूष
२०७२-०१-०६

-
 
सुमन - सुनार
उषा - गुरुग सुनार

१२५९
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७१०८२४०२०७३
सृष्टि - सुनार
महिला
२०७१-०८-२४

-
 
राम चन्द्र बि॰क॰
बसुन्धरा - बि॰क॰

१२६०
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७४०१३०००४२३
सेजन - बि॰क॰
पुरूष
२०७४-०१-३०

बन्केवा
 
मिन बहादुर कामी
गंगा - कामी

१२६१
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७१०५०१००७८२
स्मरण नेपाली
पुरूष
२०७१-०५-०१

 
 
भोला नेपाली
कमला नेपाली

१२६२
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०६९०९२८००६७४
हेमन्त परियार
पुरूष
२०६९-०९-२८

 
 
विष्णु बहादुर परियार
लक्ष्मि परियार

१२६३
बिधवा भत्ता
२०३१०९१५००१५२
आइत माया थापा मगर
महिला
२०३१-०९-१५

 
३१२१७
 
 
४२

१२६४
बिधवा भत्ता
२०१९०५२४०००६४
उजेली कामी
महिला
२०१९-०५-२४

 
431342
 
 
५५

१२६५
बिधवा भत्ता
२०२५०१२५००४०६
उजेली सार्की
महिला
२०२५-०१-२५

 
३८६
राते सार्की
- -
४९

१२६६
बिधवा भत्ता
२०२५०११५०११६५
उजेली सार्की
महिला
२०२५-०१-१५

 
३८६
राते - सार्की
- - -
४९

१२६७
बिधवा भत्ता
२०२७०३०२००२३३
औसरा कार्की
महिला
२०२७-०३-०२

 
५/१२७८
 
 
४७

१२६८
बिधवा भत्ता
२०२१०१०७००३५३
कमला - कार्की
महिला
२०२१-०१-०७

-
४३३०३५-१३३
हिम बहादुर थापा
- - -
५३

१२६९
बिधवा भत्ता
२०१५०६०२००११६
कमला देवी उपाध्याय
महिला
२०१५-०६-०२

 
४९१
 
 
५९

१२७०
बिधवा भत्ता
२०२८१०१९०००४३
केशरी भुजेल भन्ने केशरी क्षत्री
महिला
२०२८-१०-१९

 
६७८
 
 
४५

१२७१
बिधवा भत्ता
२०२००८१०००३१३
केशरी सार्की
महिला
२०२०-०८-१०

 
४३३०३७/५६
 
 
५४

१२७२
बिधवा भत्ता
२०१२०५२९००१२६
केसरीमाया सापकोटा
महिला
२०१२-०५-२९

 
५१३९८
 
 
६२

१२७३
बिधवा भत्ता
२०१००४०२००४१९
खरिका घर्ती
महिला
२०१०-०४-०२

 
१/२८३
 
 
६४

१२७४
बिधवा भत्ता
२०१००४२२००५०८
गंगा आलेमगर
महिला
२०१०-०४-२२

 
४३३०३५-९५
रणसुर राना
- - -
६४

१२७५
बिधवा भत्ता
२०११०५१८००२२२
गालु माया राना मगर
महिला
२०११-०५-१८

 
५८०
 
 
६३

१२७६
बिधवा भत्ता
२००४०८०१००२४१
चीजा माया श्रेष्ठ
महिला
२००४-०८-०१

 
१७५९
 
 
७०

१२७७
बिधवा भत्ता
२०१५०८१२००२०२
च्यान कुमारी श्रेष्ठ
महिला
२०१५-०८-१२

 
५०४
 
 
५९

१२७८
बिधवा भत्ता
२०११०१०१०३१४६
जमुना भण्डारी
महिला
२०११-०१-०१

 
१६६
 
 
६३

१२७९
बिधवा भत्ता
२०२५१२३००९९४१
जयन्ती देवी श्रेष्ठ
महिला
२०२५-१२-३०

 
३५६
 
 
४८

१२८०
बिधवा भत्ता
२०१२१११०००३१४
जानुका भुसाल
महिला
२०१२-११-१०

 
५/१२५१
 
 
६१

१२८१
बिधवा भत्ता
२००६०५१२००२५६
डिल कुमारी गुरुङ्ग
महिला
२००६-०५-१२

 
१३४११
 
 
६८

१२८२
बिधवा भत्ता
२००१०८२९००६२८
डील माया कार्की
महिला
२००१-०८-२९

 
५/१२३४
 
 
७३

१२८३
बिधवा भत्ता
२०२९०२१२००२०६
तारा देवी तीिमःिसना
महिला
२०२९-०२-१२

 
४३३०३७-२९४
िचन्ता म०ाी वास्तोला
- - -
४५

१२८४
बिधवा भत्ता
२०३३०४१५००२२३
तिल कुमारी श्रेष्ठ
महिला
२०३३-०४-१५

 
४४०३१
 
 
४१

१२८५
बिधवा भत्ता
२००६०१०७०१११३
तिल माया भण्डारी
महिला
२००६-०१-०७

टार
५-१३७३
- - -
- - -
६८

१२८६
बिधवा भत्ता
२०२७०७१८००२५५
दानु माया कार्की
महिला
२०२७-०७-१८

चाउके
५२५
भद्र बहादुर थापा
- - -
४७

१२८७
बिधवा भत्ता
२००४१२३०५४१३२
दानुमाया सापकोटा
महिला
२००४-१२-३०

 
५८३
 
 
६९

१२८८
बिधवा भत्ता
२०२२०३२२००४६३
दिल कुमारी मगर्नी
महिला
२०२२-०३-२२

पौवाडाँडाँ
३४६३५५
जहर सिं थापा
- - -
५२

१२८९
बिधवा भत्ता
२०३१०४२०००१२८
दिल माया सुनार
महिला
२०३१-०४-२०

 
६९६६६
गिर बहादुर कामी
- -
४३

१२९०
बिधवा भत्ता
२०१७१२०५००१३९
दुर्गा कुमारी श्रेष्ठ
महिला
२०१७-१२-०५

 
४८५
 
 
५६

१२९१
बिधवा भत्ता
२००४०११९००२१४
देउमाया श्रेष्ठ
महिला
२००४-०१-१९

 
५/१२२९
 
 
७०

१२९२
बिधवा भत्ता
२०१६०८०७००१२७
धनमाया भट्ट क्षेत्री
महिला
२०१६-०८-०७

 
४३१०३७/८८४
 
 
५८

१२९३
बिधवा भत्ता
२०३२०५०४००२९१
निरा - बि॰क॰
महिला
२०३२-०५-०४

-
९५५८३
मान बहादुर बि॰क॰
- - -
४२

१२९४
बिधवा भत्ता
२०३१०४१६०००२७
नुनमाया गुरुङ्रग
महिला
२०३१-०४-१६

 
२०९०२
 
 
४३

१२९५
बिधवा भत्ता
२००४०८१६००२०७
पदम कुमारी थापा
महिला
२००४-०८-१६

 
५/१४१७
 
 
७०

१२९६
बिधवा भत्ता
२०१२१०१९००१३५
पवित्रामाया श्रेष्ठ
महिला
२०१२-१०-१९

 
४८२८
 
 
६१

१२९७
बिधवा भत्ता
२००६०९१०००३७७
पानमती श्रेष्ठ
महिला
२००६-०९-१०

 
५/१३४३
 
 
६८

१२९८
बिधवा भत्ता
२०१२०४१५००६४९
पार्वती खत्री
महिला
२०१२-०४-१५

 
५५४
 
 
६२

१२९९
बिधवा भत्ता
२०२००१०२००३३१
पार्वती ढुङ्गाना
महिला
२०२०-०१-०२

 
51393
 
 
५४

१३००
बिधवा भत्ता
२००७०६१९००२५७
पार्वती देवी जैसी
महिला
२००७-०६-१९

 
१९१७
- - -
- - -
६७

१३०१
बिधवा भत्ता
२०१६०११६००३१३
पार्वती िव॰क
महिला
२०१६-०१-१६

 
४३-०१-७३-०३४७४
वल वहादुर कामी
- - -
५८

१३०२
बिधवा भत्ता
२०१६०९१७००३७१
पार्वती िव॰क भुजेल
महिला
२०१६-०९-१७

 
४३-०१-७३-०३४७४
वल वहादुर कामी
- - -
५७

१३०३
बिधवा भत्ता
२०१६१०१०००३२५
पिमला देवी लम्साल
महिला
२०१६-१०-१०

 
४६४५८
 
 
५७

१३०४
बिधवा भत्ता
२०३८०४१५००२२२
प्रेमीता थापा
महिला
२०३८-०४-१५

 
८०७९५
 
 
३६

१३०५
बिधवा भत्ता
२००७०३१००१४२६
फुल माया भ०डारी
महिला
२००७-०३-१०

 
४४४४
शेर वहादुर भणडारी
- - -
६७

१३०६
बिधवा भत्ता
२०१६१११५००३२२
फुलमाया खड्का
महिला
२०१६-११-१५

 
४३३०३७/५२८
 
 
५७

१३०७
बिधवा भत्ता
२०४०११२९००२७३
बसन्ती काफ्ले
महिला
२०४०-११-२९

 
५३२२०
केशव राज सापकोटा
- - -
३३

१३०८
बिधवा भत्ता
२०२४१००५००३७८
बसुन्धरा घर्ति
महिला
२०२४-१०-०५

 
५३३
 
 
४९

१३०९
बिधवा भत्ता
२००५०३०८००३९२
भद्रीमाया भुसाल
महिला
२००५-०३-०८

 
५/१२५६
 
 
६९

१३१०
बिधवा भत्ता
२००५१२२५००१८१
भीम कुमारी थापा
महिला
२००५-१२-२५

 
१२७०
 
 
६८

१३११
बिधवा भत्ता
२०१६०३१०००३०४
मंगली कामी
महिला
२०१६-०३-१०

 
२८४
 
 
५८

१३१२
बिधवा भत्ता
२०२००५१०००७२३
मधु माया भुजेल
महिला
२०२०-०५-१०

 
४३१०३५/१५६
 
 
५४

१३१३
बिधवा भत्ता
२००६०१०३००३१२
मधुमाया श्रेष्ठ
महिला
२००६-०१-०३

 
५/१२७९
 
 
६८

१३१४
बिधवा भत्ता
२०२७१०१५००५४५
मन कुमारी लम्साल
महिला
२०२७-१०-१५

 
४६४८५
 
 
४६

१३१५
बिधवा भत्ता
२०२५०७०४०००५१
मनकला पौडेल
महिला
२०२५-०७-०४

 
५०३०२
 
 
४९

१३१६
बिधवा भत्ता
२०११०२०५००६२२
मनी कुमारी खड्का
महिला
२०११-०२-०५

 
५६२८
 
 
६३

१३१७
बिधवा भत्ता
२००७१२०५००४०३
मिठुमाया कार्की
महिला
२००७-१२-०५

 
५/१५११
 
 
६६

१३१८
बिधवा भत्ता
२०११०६२००००८३
मैती परियार
महिला
२०११-०६-२०

 
५२०
 
 
६३

१३१९
बिधवा भत्ता
२०१३०५१८००१७६
मैना भण्डारी
महिला
२०१३-०५-१८

 
356
 
 
६१

१३२०
बिधवा भत्ता
२००२०४११००३३४
राधा पाैडेल
महिला
२००२-०४-११

 
487
 
 
७२

१३२१
बिधवा भत्ता
२०११०१०४००३२८
राधिका सापकाेटा
महिला
२०११-०१-०४

 
५/१३८९
 
 
६३

१३२२
बिधवा भत्ता
२०२१०४०२००१३५
रिता कुमारी श्रेष्ठ
महिला
२०२१-०४-०२

 
९४५
मनि लाल श्रेष्ठ
सुन माया श्रेष्ठ
५३

१३२३
बिधवा भत्ता
२०१५१२१५००४३९
रुकमाया सापकोटा
महिला
२०१५-१२-१५

 
४३१०३७/७१३
 
 
५८

१३२४
बिधवा भत्ता
२०४६०५१६००४०२
रेनुका - थापा मगर
महिला
२०४६-०५-१६

कवासे
४३१०३५-९१७
बिस्नु बहादुर आले
तुलसी कुमारी आले
२८

१३२५
बिधवा भत्ता
२०२३०७२९०००८७
रेशममाया श्रेष्ठ
महिला
२०२३-०७-२९

 
७७०
 
 
५१

१३२६
बिधवा भत्ता
२०२६०१२०००१५७
लक्ष्मी श्रेष्ठ
महिला
२०२६-०१-२०

 
४१५
 
 
४८

१३२७
बिधवा भत्ता
२००९१०११००३९३
लिलमाया भट्ट क्षेत्री
महिला
२००९-१०-११

 
३६६६१
 
 
६४

१३२८
बिधवा भत्ता
२०२२०२०४००२७३
विरमाया चोचाङ्गी
महिला
२०२२-०२-०४

 
४३३०३७/४१५
 
 
५२

१३२९
बिधवा भत्ता
२०१३०८१५००५६४
विष्णु कुमारी कवर
महिला
२०१३-०८-१५

 
१६३०
 
 
६१

१३३०
बिधवा भत्ता
२०११०५१००१९३६
विष्णु माया बसौला
महिला
२०११-०५-१०

 
१५८४
हरी प्रसाद शर्मा
- -
६३

१३३१
बिधवा भत्ता
२०१८०५२५००१६२
विष्णुमाया कार्की
महिला
२०१८-०५-२५

 
५/१५५६
 
 
५६

१३३२
बिधवा भत्ता
२०१११२३०२८८८३
विष्णुमाया पयनी जैसी
महिला
२०११-१२-३०

 
७००
 
 
६२

१३३३
बिधवा भत्ता
२००८०९०८००१८७
विष्णुमाया पौडेल
महिला
२००८-०९-०८

 
५१३
 
 
६६

१३३४
बिधवा भत्ता
२००३०११५०१७५८
विष्णुमाया श्रेष्ठ
महिला
२००३-०१-१५

 
१७०७६
 
 
७१

१३३५
बिधवा भत्ता
२०४११२१७०००५२
शान्तिमाया भण्डारी
महिला
२०४१-१२-१७

 
433037/3666
 
 
३२

१३३६
बिधवा भत्ता
२०३९०७०१०००४१
शारदा नेपाली
महिला
२०३९-०७-०१

 
४३३०३७
 
 
३५

१३३७
बिधवा भत्ता
२०१९१२२२०००७२
शारदा बस्नेत क्षेत्री
महिला
२०१९-१२-२२

 
१०१६९०
 
 
५४

१३३८
बिधवा भत्ता
२०१५०६१५००५३२
शिव कुमारी पौडेल
महिला
२०१५-०६-१५

 
९४२
 
 
५९

१३३९
बिधवा भत्ता
२०११०३१४००२६५
शुशिला खत्री
महिला
२०११-०३-१४

 
४०६७९
 
 
६३

१३४०
बिधवा भत्ता
२००१०३१५०३६०६
सरस्वती कार्की
महिला
२००१-०३-१५

 
३०७३
 
 
७३

१३४१
बिधवा भत्ता
२०२२०३२४०००६३
सरस्वती कार्की
महिला
२०२२-०३-२४

 
७१३६१
 
 
५२

१३४२
बिधवा भत्ता
२०३००४१०००२०४
सरस्वती लामिछाने
महिला
२०३०-०४-१०

 
433002
 
 
४४

१३४३
बिधवा भत्ता
२०१३०५०५००२६४
सरस्वती सापकोटा
महिला
२०१३-०५-०५

 
६५६०८
 
 
६१

१३४४
बिधवा भत्ता
२०१३०३०८००१५६
सरिता पोख्रेल
महिला
२०१३-०३-०८

 
८०१५२
 
 
६१

१३४५
बिधवा भत्ता
२०१५०८२६०००७९
सामती देवी श्रेष्ठ
महिला
२०१५-०८-२६

 
१८०९५
वावु लाल श्रेष्ठ
- - -
५९

१३४६
बिधवा भत्ता
२०२८०२१५००५०८
सावित्रा काफ्ले
महिला
२०२८-०२-१५

 
431037/501
 
 
४६

१३४७
बिधवा भत्ता
२०१२०६१५००५४५
सिता पाैडेल
महिला
२०१२-०६-१५

 
564
 
 
६२

१३४८
बिधवा भत्ता
२०१५०२१००१०७४
सुक माया कामी
महिला
२०१५-०२-१०

 
७६५
- -
- -
५९

१३४९
बिधवा भत्ता
२०२२०३०५००३१२
सुकुमाया वि॰क॰
महिला
२०२२-०३-०५

 
५५५
 
 
५२

१३५०
बिधवा भत्ता
२००५०६०७००२८२
सुन कुमारी श्रेष्ठ
महिला
२००५-०६-०७

 
५१२९५
 
 
६९

१३५१
बिधवा भत्ता
२०४००३०१००१५४
सुनमाया श्रेष्ठ घले
महिला
२०४०-०३-०१

 
७४६४८
 
 
३४

१३५२
बिधवा भत्ता
२०२९१२२१००११५
सुनिता थापा मगर
महिला
२०२९-१२-२१

 
४३३०३५-९७
पर्म सिं थापा
- - -
४४

१३५३
बिधवा भत्ता
२००४१०१२००२३६
सेति भण्डारी
महिला
२००४-१०-१२

 
५/१२३७
 
 
६९

१३५४
बिधवा भत्ता
२००५०४१७००२४३
सेतीमाया श्रेष्ठ
महिला
२००५-०४-१७

 
६८५६२
 
 
६९

१३५५
बिधवा भत्ता
२०२२०६०१००२४७
हिन्दुमाया सुनार
महिला
२०२२-०६-०१

 
८२
 
 
५२

१३५६
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०६९०४२२०२६५८
अभिसेक श्रेष्ठ
पुरूष
२०६९-०४-२२

 
-
बुद्धि कुमार श्रेष्ठ
शान्ति श्रेष्ठ

१३५७
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२००८०८०६००१५९
टोप बहादुर गुरुङ्ग
पुरूष
२००८-०८-०६

 
५९५
टेकन सिंह गुरुङ्ग
पिनुमति गुरुङ्ग
६६

१३५८
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०१९०४२९००१४४
भेष बहादुर भ०डारी
पुरूष
२०१९-०४-२९

 
५-१९९१
टेक बहादुर भ०डारी
- -
५५

१३५९
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०६६०२१८००१३३
मोहित मान्नधर
पुरूष
२०६६-०२-१८

 
 
मोहन माननधर
गिता मानन्धर

१३६०
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०२५०८१३००१३४
शान्ती श्रेष्ठ
महिला
२०२५-०८-१३

 
४३३०३७-३१-
लक्ष्मण श्रेष्ठ
सेती माया श्रेष्ठ
४९

१३६१
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०५७१०२१०००२९
सरोज वि॰क॰
पुरूष
२०५७-१०-२१

 
 
कासिराम वि॰क॰
पवित्रा वि॰क॰
१६

१३६२
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०४५१२०४००२०८
हेमन्त थापा
पुरूष
२०४५-१२-०४

 
४२३००५।२७
मोहन बहादुुर थापा
जुन मया थापा
२८

१३६३
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०१६०५२०००१४२
होम बहादुर गुरुङ्ग
पुरूष
२०१६-०५-२०

 
३६५६
शेर बहादुर गुरुङ्ग
 
५८

१३६४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९९१०२६००२४६
ईन्द्रलक्ष्मी जोजिजु
महिला
१९९९-१०-२६

 
९२
 
 
७४

१३६५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९६१०२०००४८४
उमाकान्ती पौडेल
महिला
१९९६-१०-२०

 
५/१९९३
 
 
७७

१३६६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८९१०१४००२३५
एक नारायण् खनाल
पुरूष
१९८९-१०-१४

 
५०४
होम नाथ खनाल
- -
८४

१३६७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००००५२२००२६६
ओमनाथ गौतम
पुरूष
२०००-०५-२२

 
२७७
 
 
७४

१३६८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९७८०६१३०००३४
कमला मोहन सापकोटा
पुरूष
१९७८-०६-१३

 
 
 
 
९६

१३६९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२०००१२३१३७५१३
कलावती गौतम
महिला
२०००-१२-३०

 
३५८(६)
 
 
७३

१३७०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९२०८१५००६४४
कालुवती गुरुङ्ग
महिला
१९९२-०८-१५

 
११६९(६)
 
 
८२

१३७१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८७०८१५००४१२
कृष्ण माया पुन मगर
महिला
१९८७-०८-१५

 
४३३०३७/८७
 
 
८७

१३७२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००००४११००४११
केन्सरी माया थापा
महिला
२०००-०४-११

 
१०७४
 
 
७४

१३७३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९५१२३०९७००८
केश बहादुर गुरुङ्ग
पुरूष
१९९५-१२-३०

 
६०२
 
 
७८

१३७४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००००३२७००३६९
खगिमाया राना मगर
महिला
२०००-०३-२७

 
७४२१
 
 
७४

१३७५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००३१०२९००५०५
खटन सिंह गुरुङ
पुरूष
२००३-१०-१५

 
११४
पहल सिंह गुरुङ
- -
७०

१३७६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९९०५१००१२५५
खरिका भुजेल
महिला
१९९९-०५-१०

 
51901
 
 
७५

१३७७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९७१११३००२८७
खरिलाल खोरजा
पुरूष
१९९७-११-१३

 
१०२२
 
 
७६

१३७८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९९०७०१००४७६
खिनामाया थापा
महिला
१९९९-०७-०१

 
७५३१
 
 
७५

१३७९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९८१२३११४१६१
खिनामाया राना
महिला
१९९८-१२-३०

 
२२३०
 
 
७५

१३८०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९११२१८००१८८
खिम माया राना
महिला
१९९१-१२-१८

 
1988
 
 
८२

१३८१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००१०७२४००२२५
खिमकान्ती सिग्देल
महिला
२००१-०७-२४

 
5541
 
 
७३

१३८२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८९०३१७००१७५
खेम प्रसाद श्रेष्ठ
पुरूष
१९८९-०३-१७

 
१४६
 
 
८५

१३८३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८८०७१५००२०६
गंगी माया थापा मगर
महिला
१९८८-०७-१५

 
 
 
 
८६

१३८४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९००८२९००३०४
गजाधर पौडेल
पुरूष
१९९०-०८-२९

 
६११
 
 
८४

१३८५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००३०७०८०११२३
गणेशमान श्रेष्ठ
पुरूष
२००३-०७-०८

 
१००३
गोरे श्रेष्ठ
- - -
७१

१३८६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००००१२७०१२४७
गुण कुमारी नेवार
महिला
२०००-०१-२७

 
५०८९
- - -
- - -
७४

१३८७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९८१२३११४२२९
गोविन्द ज्वारचन
पुरूष
१९९८-१२-३०

 
३००१
 
 
७५

१३८८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९००८१०००९१२
गौरामाया थापा क्षेत्री
महिला
१९९०-०८-१०

 
९६
 
 
८४

१३८९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००१०१०११०९२८
चक्रपाणी शर्मा ढुङ्गाना
पुरूष
२००१-०१-०१

 
२०३
 
 
७३

१३९०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००१०३२४००२६५
चन्द्र बहादुर गुरुङ्ग
पुरूष
२००१-०३-२४

 
१४७३
 
 
७३

१३९१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९९१२३१०६८२७
चन्द्र बहादुर ठकुरी
पुरूष
१९९९-१२-३०

 
१०२२
 
 
७४

१३९२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९६०४०११८९३५
चन्द्रकला दुंगाना
महिला
१९९६-०४-०१

 
४७४
 
 
७८

१३९३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००००६१०००६९९
जलमाया राई
महिला
२०००-०६-१०

 
१८७१
 
 
७४

१३९४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९३०९०३००३८५
जीवनाथ रिमाल
पुरूष
१९९३-०९-०३

 
५३६
 
 
८१

१३९५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००००७२२००२७२
जै बहादुर श्रेष्ठ
पुरूष
२०००-०७-२२

 
७५१४
 
 
७४

१३९६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९९०७२७००२०८
ज्ञानमाया गुरुङ्ग
महिला
१९९९-०७-२७

 
८५
 
 
७५

१३९७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९५०४१७००२०४
टेक बहादुर थापा
पुरूष
१९९५-०४-१७

 
१७४०
 
 
७९

१३९८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९०१०१७००२६९
टेक बहादुर श्रेष्ठ नेवार
पुरूष
१९९०-१०-१७

 
५४००
 
 
८३

१३९९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९५०३२८००१८७
डम्मर कुमारी श्रेष्ठ
महिला
१९९५-०३-२८

 
४३३०३७/२८९
 
 
७९

१४००
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९००४०८००२०४
डिल कुमारी थापा
महिला
१९९०-०४-०८

 
६६४३
 
 
८४

१४०१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००००४०८००४४१
ताराकुमारी मानन्धर
महिला
२०००-०४-०८

 
५९६६
 
 
७४

१४०२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९७९०२०३०००८७
तिल कुमारी थापा
महिला
१९७९-०२-०३

 
 
 
 
९५

१४०३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९१०१०४००६३७
तिलमाया पुन
महिला
१९९१-०१-०४

 
४७१
 
 
८३

१४०४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९९०७०१००४६८
तिलसिरि पुन
महिला
१९९९-०७-०१

 
५/१५५४
 
 
७५

१४०५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८००८२५०००६९
तेज बहादुर गुरुङ्ग
पुरूष
१९८०-०८-२५

 
 
 
 
९४

१४०६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००००८२९००५८८
दुर्गा बहादुर ठकुरी भन्ने दुर्गा बहादुर ठाकुर
पुरूष
२०००-०८-२९

 
४७११
 
 
७४

१४०७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००२०११००१६९४
दुर्गादत्त पौडेल
पुरूष
२००२-०१-१०

 
३१२
 
 
७२

१४०८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९७१२३०८८२७६
देउ बहादुर भुजेल
पुरूष
१९९७-१२-३०

 
१०८४
 
 
७६

१४०९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९९०७१८००८८४
देउ माया भुजेल
महिला
१९९९-०७-१८

 
३३०
- - -
- - -
७५

१४१०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९८१२३११४१३८
देवि प्रसाद उपाध्याय
पुरूष
१९९८-१२-३०

 
३१२६
 
 
७५

१४११
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९३०८२९००३७९
धन बहादुर भुजेल
पुरूष
१९९३-०८-२९

 
५१४
 
 
८१

१४१२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९००८२९००३१८
धन बहादुर राई
पुरूष
१९९०-०८-२९

 
५१२
 
 
८४

१४१३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००००११३००९५९
धन बहादुर राना
पुरूष
२०००-०१-१३

 
८२
 
 
७४

१४१४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००३०५०८०११३५
धन रुपा ढकाल
महिला
२००३-०५-०८

 
५९३४१
नरीस्वर उपाध्या
- -
७१

१४१५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८५१२३०२५७९४
नन्द कुमारी थापा
महिला
१९८५-१२-३०

 
४८८
 
 
८८

१४१६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९८०३१०००७४२
नन्द श्री गुरुङ्ग
महिला
१९९८-०३-१०

 
५९(६)
 
 
७६

१४१७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९८०१०२००८५९
नन्दमाया आले
महिला
१९९८-०१-०२

 
३६८६
 
 
७६

१४१८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८८१२२७००१६९
नरेन्द्र गुरुङ्ग
पुरूष
१९८८-१२-२७

 
१६१८
 
 
८५

१४१९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९४११०५००५२४
निमलाल पौडेल
पुरूष
१९९४-११-०५

 
१४३९
 
 
७९

१४२०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००११०११०११२५
निर बहादुर थापा
पुरूष
२००१-१०-११

 
८०३७
कृष्ण् थापा
- -
७२

१४२१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८८१२३०३६५९७
नुमाया गुरुङ्ग
महिला
१९८८-१२-३०

 
६६३(६)
 
 
८५

१४२२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९१०९०६००११४
पवित्रा मगर्नी
महिला
१९९१-०९-०६

 
२९६७
 
 
८३

१४२३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००००८१५०४७४६
पवित्रा राना मगर
पुरूष
२०००-०८-१५

 
४५६
- - -
- - -
७४

१४२४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९४०६१२००२३७
पुतली थापा
महिला
१९९४-०६-१२

 
३३१/७८०(६)
 
 
८०

१४२५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००१०४०२०११८४
पुर्ण बहादुर पुन
पुरूष
२००१-०४-०२

 
438
 
 
७३

१४२६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९२१२१५००४५५
पूर्ण घर्ती
पुरूष
१९९२-१२-१५

 
१/२८२
 
 
८१

१४२७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००२१००५०१०१८
पूर्ण बहादुर भण्डारी
पुरूष
२००२-१०-०५

 
३४१२३५७
 
 
७१

१४२८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००००११३००९६७
प्रेम लामा
पुरूष
२०००-०१-१३

 
२३५
 
 
७४

१४२९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८८१२२७००१७७
प्रेम सिंह गुरुङ्ग
पुरूष
१९८८-१२-२७

 
४३२९
 
 
८५

१४३०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९१०४०३००४२७
प्रेममाया श्रेष्ठ
महिला
१९९१-०४-०३

 
२५८
 
 
८३

१४३१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००१०१०८०१०१३
बल बहादुर गुरुङ
पुरूष
२००१-०१-०८

 
3220
 
 
७३

१४३२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९७११२५००३६४
बल बहादुर गुरुङ्ग
पुरूष
१९९७-११-२५

 
६२२
 
 
७६

१४३३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००१०५१००१९५२
बाल कुमारी चापागाई
महिला
२००१-०५-१०

 
४३-०१-७२०६१७७
 
 
७३

१४३४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९४०८१२००३९९
बिसरा थापा मगर
महिला
१९९४-०८-१२

 
५७१२
 
 
८०

१४३५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२०००१०१७००६५४
बुद्धी कुमारी श्रेष्ठ
महिला
२०००-१०-१७

 
१८५१
 
 
७३

१४३६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९७०७०५००५३९
बेलमाया गुरुङ्ग
महिला
१९९७-०७-०५

 
९३
 
 
७७

१४३७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८७०२२९०००६९
भधुमालती आचार्य
महिला
१९८७-०२-२९

 
 
 
 
८७

१४३८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९५०६०५००५१९
मनमाया श्रेष्ठ
महिला
१९९५-०६-०५

 
१०६६
 
 
७९

१४३९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८४०१०५००२०९
मनरुपी आले
महिला
१९८४-०१-०५

 
६१३७
 
 
९०

१४४०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९११२३०४५९६४
मान कुमारी श्रेष्ठ
महिला
१९९१-१२-३०

 
 
 
 
८२

१४४१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९५०४१७००२१२
मिन बहादुर गुरुङ्ग
पुरूष
१९९५-०४-१७

 
८४
 
 
७९

१४४२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००००५०२००७६३
मिना कुमारी श्रेष्ठ
महिला
२०००-०५-०२

 
२६६२
 
 
७४

१४४३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९१०५११०००७३
मीन कुमारी श्रेष्ठ
महिला
१९९१-०५-११

 
 
 
 
८३

१४४४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००२०१०५०२६८४
मोहन बहादुर भुजेल
पुरूष
२००२-०१-०५

 
१४५१
 
 
७२

१४४५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९००५०९००२८२
मोहन माया श्रेष्ठ
महिला
१९९०-०५-०९

 
७/२१७
 
 
८४

१४४६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९१०१२०००२२९
यम बहादुर राम्जाली
पुरूष
१९९१-०१-२०

 
३२०८
 
 
८३

१४४७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००१०२०३०१५९३
याम बहादुर थापा
पुरूष
२००१-०२-०३

 
 
 
 
७३

१४४८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९४०६१७००२५१
रती माया गुरुङ्ग
महिला
१९९४-०६-१७

 
५/१३६६
 
 
८०

१४४९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८८१०२०००१४३
रत्न मान श्रेष्ठ
पुरूष
१९८८-१०-२०

 
 
 
 
८५

१४५०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००२१२२५००८५७
रिडी कुमार श्रेष्ठ
पुरूष
२००३-१२-२५

 
३६४
डिल बहादुर श्रेष्ठ
- -
७०

१४५१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९४१२१०००५९३
रुसरी गुरुङ्ग
महिला
१९९४-१२-१०

 
 
 
 
७९

१४५२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९४११२०००३४७
रेख बहादुर गुरुङ्ग
पुरूष
१९९४-११-२०

 
 
 
 
७९

१४५३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९८०५२०००५४८
लक्ष्मी कुमारी श्रेष्ठ भन्ने डल्ली नेवार
महिला
१९९८-०५-२०

 
५३८
 
 
७६

१४५४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००२०७०७००६१६
लक्ष्मी देवी खनाल
महिला
२००२-०७-०७

 
९१२
- -
- -
७२

१४५५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००२०७०७००२२८
लक्ष्मी देवी लम्साल
महिला
२००२-०७-०७

 
९१२
 
 
७२

१४५६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९७०५१३००२४८
लाल माया श्रेष्ठ
महिला
१९९७-०५-१३

 
५/१४४८
 
 
७७

१४५७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००००९१७०२६७८
लिल बहादुर पुन
पुरूष
२०००-०९-१७

 
२५१८
दङ राज पुन
- - -
७३

१४५८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९८०९१४००२८७
लोकमाया थापा
महिला
१९९८-०९-१४

 
३५७
 
 
७६

१४५९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८६०७०५००२१९
वागमती श्रेष्ठ
महिला
१९८६-०७-०५

 
 
 
 
८८

१४६०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००००८२५००४४६
विर बहादुर राना
पुरूष
२०००-०८-२५

 
१९४८
 
 
७४

१४६१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९९०६०१००४०३
विष्णु कुमारी श्रेष्ठ
महिला
१९९९-०६-०१

 
२६६३
 
 
७५

१४६२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९९१०२४००३५७
वृजलाल श्रेष्ठ भन्ने वृजलाल नेवार
पुरूष
१९९९-१०-२४

 
९५५
 
 
७४

१४६३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८५०२१३००१२५
वेन्जी गुरुङ्ग
महिला
१९८५-०२-१३

 
६३५(६)
 
 
८९

१४६४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९८०४२५००३८३
शान्ता के॰सी॰
महिला
१९९८-०४-२५

 
७८
 
 
७६

१४६५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८३०२०८०००६२
शिव कुमार श्रेष्ठ
पुरूष
१९८३-०२-०८

 
 
 
 
९१

१४६६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९०१२३०६४१८१
शिवशंकर सिग्देल
पुरूष
१९९०-१२-३०

 
9111
 
 
८३

१४६७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००१०११४००९२२
शेर बहादुर कार्की
पुरूष
२००१-०१-१४

 
1684
 
 
७३

१४६८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००००८१७०१२६८
शेर बहादुुर थापा
पुरूष
२०००-०८-१७

 
१२१२६
चुरे थापा
- - -
७४

१४६९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८५१२३०२५४२२
सन्त कुमारीराज भण्डारी
महिला
१९८५-१२-३०

 
१७२
- -
- -
८८

१४७०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८५०६०६०००६२
सन्त बहादुर राना मगर
पुरूष
१९८५-०६-०६

 
१४८
 
 
८९

१४७१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००२१२३१४९२९४
सन्त मान श्रेष्ठ
पुरूष
२००२-१२-३०

 
१४५१
सिद्ध ी मान श्रेष्ठ
- -
७१

१४७२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००१०२१००१९१८
सन्तमाया ज्वारचन
महिला
२००१-०२-१०

 
१७५३
 
 
७३

१४७३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००१०१०४०१८९७
सावित्री पुन भन्ने सावित्रा पुन
महिला
२००१-०१-०४

 
४२१
 
 
७३

१४७४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००००८०५००६४६
सुर्यलाल श्रेष्ठ
पुरूष
२०००-०८-०५

 
३३७३
 
 
७४

१४७५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९९०६११००३०३
सोममाया थापा मगर
महिला
१९९९-०६-११

 
५९५
 
 
७५

१४७६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९७०६१५०१०१७
स्यानीमाया मल्ल्
महिला
१९९७-०६-१५

 
१९४५
 
 
७७

१४७७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००००१२६००३९९
हर्ष नारायण मल्ल
पुरूष
२०००-०१-२६

 
०७/४७
 
 
७४

१४७८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९११२०३००३१३
हर्षलाल मल्ल
पुरूष
१९९१-१२-०३

 
४४०
 
 
८२

१४७९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००२०२१६००७४१
हुम बहादुर कार्की
पुरूष
२००२-०२-१६

 
१०९४
 
 
७२

१४८०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००३०६२०००३८७
हुम बहादुर गुरुङ
पुरूष
२००३-०६-२०

 
१५०८२१-१३०७
वल बहादुर गुरुङ
- -
७१

१४८१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९८११२८००२९१
होम नारायण श्रेष्ठ
पुरूष
१९९८-११-२८

 
७९२६५
 
 
७५

१४८२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९८८१११०००२५८
टुल्की माया सुनार
महिला
१९८८-११-१०

 
५/१७४९/०४४
 
 
८५

१४८३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९९९१२३१०६९१८
टेक बहादुर सुनार
पुरूष
१९९९-१२-३०

 
८६१
 
 
७४

१४८४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९८८०८१२००१९३
तुल बहादुर सार्की
पुरूष
१९८८-०८-१२

 
९६१
 
 
८६

१४८५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०००१२३१३७७८६
दुर्ग बहादुर सुनार
पुरूष
२०००-१२-३०

 
८६२/०३७
 
 
७३

१४८६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९९६१२३०८०८१२
पदम बहादुर कामी
पुरूष
१९९६-१२-३०

 
२७५
 
 
७७

१४८७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९९५१२३०९७०८१
पुर्णी सर्किनी
महिला
१९९५-१२-३०

 
७१८९२
 
 
७८

१४८८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१२०१०२००८९३
प्रेम बहादुर सुनार
पुरूष
२०१२-०१-०२

 
४६४५
 
 
६२

१४८९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००४०४१३००२०३
बेग बहादुर वि॰क॰
पुरूष
२०००-०४-१३

 
१०७
 
 
७४

१४९०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००३०४१५००७९६
मंगला विश्वकर्मा
महिला
२००३-०४-१५

 
१६१६
 
 
७१

१४९१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००९०४१५००६५२
मन कुमारी सुनार
महिला
२००९-०४-१५

 
२१३२३
 
 
६५

१४९२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००६०९१८००२८९
मन बहादुर सुनार
पुरूष
२००६-०९-१८

 
५२
 
 
६७

१४९३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००५०७१०००३०८
मन माया नेपाली
महिला
२००५-०७-१०

 
२०६
 
 
६९

१४९४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१३१२०७००२६६
माया देवि सुनार
महिला
२०१३-१२-०७

 
४१०७७
जस बहादुर सुनार
- -
६०

१४९५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००६०१२८००१०३
मोती कुमारी परियार
महिला
२००६-०१-२८

 
९४९
 
 
६८

१४९६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१००३१२००३४५
यानमाया परियार
महिला
२०१०-०३-१२

 
१८४८
 
 
६४

१४९७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९८७०४११००१२१
रामे सुनार
पुरूष
१९८७-०४-११

 
 
 
 
८७

१४९८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९९६०११७००२९९
लिला कुमारी दर्जी
महिला
१९९६-०१-१७

 
४३०
 
 
७८

१४९९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००८१२३०४२६४१
लिला परियार
महिला
२००८-१२-३०

 
३८७
 
 
६५

१५००
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१२१००९००१०२
विर बहादुर परियार
पुरूष
२०१२-१०-०९

 
१६४
 
 
६१

१५०१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००४१२३०५४१७३
विवा सार्की
महिला
२००४-१२-३०

 
२९१५
 
 
६९

१५०२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००७०४१६००१०२
वीबा सुनार
महिला
२००७-०४-१६

 
५/१७४८
 
 
६७

१५०३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००७१२१५००५२७
सोम बहादुर सुनार
पुरूष
२००७-१२-१५

 
९६०८१
 
 
६६

१५०४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९९२०११५००८१३
सोवर्ण नेपाली
पुरूष
१९९२-०१-१५

 
५०५/०४२
 
 
८२

१५०५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१०१२३०४९३४५
हर्क बहादुर नेपाली
पुरूष
२०१०-१२-३०

 
2898
 
 
६३

१५०६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९९४०९१७००१८५
हस्त बहादुर वि॰क॰
पुरूष
१९९४-०९-१७

 
२७३
 
 
७९

१५०७
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०६९१२०८००४०७
अनिशा सुनार
महिला
२०६९-१२-०८

 
 
टेक ब॰ सुनार
कुशुम सुनार

१५०८
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७१०१०७००३०९
अस्मि परियार
महिला
२०७१-०१-०७

 
 
धन बहादुर परियार
गिता परियार

१५०९
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७१०६१४००३३८
आरव सुनार
पुरूष
२०७१-०६-१४

 
 
चन्द्र बहादुर सुनार
जौ माया वराल सुनार

१५१०
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०६९०७२१००६१६
आशिका नेपाली
महिला
२०६९-०७-२१

 
 
दुर्ग ब॰ नेपाली
विमला नेपाली

१५११
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७१०२२७००३३९
एनाल बराईली
पुरूष
२०७१-०२-२७

 
 
पुरन बराली
यम कुमारी बराईली

१५१२
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०६९१०१४००४९४
कपिल परियार
पुरूष
२०६९-१०-१४

 
 
अर्जुन परियार
कोपिला परियार

१५१३
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७२१०१९००४८५
चन्दन परियार
पुरूष
२०७२-१०-१९

 
 
प्रकाश परियार
जमुना परियार

१५१४
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७२०१२७००५८६
जनसेन नेपाली
पुरूष
२०७२-०१-२७

 
 
शुक बहादुर नेपाली
शुक माया नेपाली

१५१५
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७१०५११००३९३
दिपजन बि. क. सेन्चुरी
पुरूष
२०७१-०५-११

 
 
दिर्घ बहादुर बि. क.
सृजना बि. क.

१५१६
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७३०५०१०२२६३
दिप्सन परियार
पुरूष
२०७३-०५-०१

 
 
दिपक परियार
सरिता परियार

१५१७
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७३०५०१००४४३
दिप्सन परियार
पुरूष
२०७३-०५-०१

 
 
दिपक परियार
सरिता परियार

१५१८
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७१११०६००३८३
दिया विश्वकर्मा
महिला
२०७१-११-०६

 
 
सुमन वि॰क॰
दिपु वि॰क॰

१५१९
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७२०२१०००३८२
दियाना वि॰क॰
महिला
२०७२-०२-१०

 
 
दिनेश वि॰क॰
सुनिता सुनार

१५२०
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७२०९१००२९१२
निशान सुनार
पुरूष
२०७२-०९-१०

 
 
बेल बहादुर सुनार
राम माया सुनार

१५२१
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७०१२२३००२७१
भुमी सुनार
महिला
२०७०-१२-२३

 
 
भुबन सुनार
संयोगिता सुनार

१५२२
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७१०३२९००४१६
मनिका परियार
महिला
२०७१-०३-२९

 
 
मान बहादुर परियार
कल्पना परियार

१५२३
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७००५१६००४८५
रिजु सुनार
पुरूष
२०७०-०५-१६

 
 
राजु सुनार
लक्ष्मी सुनार

१५२४
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७१०९१९००२९९
रोशनी गहतराज
महिला
२०७१-०९-१९

 
 
केशव गहतराज
अमृता वि॰क॰

१५२५
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०६९०६११००४६३
सिजन रसाईली
पुरूष
२०६९-०६-११

 
 
शिव ब॰ वि॰क॰
नारायणी वि॰क

१५२६
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७००६१४००३८९
सुवास नेपाली
पुरूष
२०७०-०६-१४

 
 
सुर्य ब॰ नेपाली
सुक माया नेपाली

१५२७
बिधवा भत्ता
२०१८१२१८००१६३
आईतीमाया गुरुङ्ग
महिला
२०१८-१२-१८

 
४३३०३७/९१०
 
 
५५

१५२८
बिधवा भत्ता
२००२१२३०७६८५७
आईतीमाया श्रेष्ठ
महिला
२००२-१२-३०

 
२३३९
 
 
७१

१५२९
बिधवा भत्ता
२०३९०५०२००३७३
आरती बि॰क॰
महिला
२०३९-०५-०२

 
४८३४२
देउ राम बि॰क
- - -
३५

१५३०
बिधवा भत्ता
२०२७०५२०००२०६
इश्वरी परियार
महिला
२०२७-०५-२०

 
९५५१५
 
 
४७

१५३१
बिधवा भत्ता
२०१५१२३०२२३५८
ईन्द्र देवी गुरुङ्ग
महिला
२०१५-१२-३०

 
९९
 
 
५८

१५३२
बिधवा भत्ता
२०३७१११४००१२३
ईश्वरी भण्डारी
महिला
२०३७-११-१४

 
२९६९३
 
 
३६

१५३३
बिधवा भत्ता
२०२७०६१२००१०२
ईश्वरी माया श्रेष्ठ
महिला
२०२७-०६-१२

 
७/८११
 
 
४७

१५३४
बिधवा भत्ता
२०११०१२०००३०८
उर्मिला श्रेष्ठ
महिला
२०११-०१-२०

 
259
 
 
६३

१५३५
बिधवा भत्ता
२०२९०३०५००२३२
कमला प्रजापति
महिला
२०२९-०३-०५

 
५४२३
 
 
४५

१५३६
बिधवा भत्ता
२००५०२२१००२१५
कान्छी प्रजापती
महिला
२००५-०२-२१

 
५८१
 
 
६९

१५३७
बिधवा भत्ता
२०२५०९२६०००७६
कालु गुरुङ्ग
महिला
२०२५-०९-२६

 
१२०
 
 
४८

१५३८
बिधवा भत्ता
२००२०५१५०१४६२
कुमारी देवि गुरुङ्ग
महिला
२००२-०५-१५

 
११२/३८
 
 
७२

१५३९
बिधवा भत्ता
२००८०५१६००२५३
कृष्णमाया गुरुङ्ग
महिला
२००८-०५-१६

 
६७०६
 
 
६६

१५४०
बिधवा भत्ता
२०१४०७०५००२०१
केम माया पुन
महिला
२०१४-०७-०५

 
३२६००
 
 
६०

१५४१
बिधवा भत्ता
२०१४०६१७००१०९
खगीसरा थापा
महिला
२०१४-०६-१७

 
११९७५
 
 
६०

१५४२
बिधवा भत्ता
२०१००४०२०१७१४
खरिका घर्ती
महिला
२०१०-०४-०२

 
१-२८३
- - -
- - -
६४

१५४३
बिधवा भत्ता
२०२१०३०७००१६९
गुठी दमिनी
महिला
२०२१-०३-०७

 
८०२
 
 
५३

१५४४
बिधवा भत्ता
२०१३०४०१०४००३
चन्द्र कला लम्साल
महिला
२०१३-०४-०१

 
३००
- -
- -
६१

१५४५
बिधवा भत्ता
२०१२१२३०२७६६९
चेप्टु गुरुङ्ग
महिला
२०१२-१२-३०

 
११८४/६
 
 
६१

१५४६
बिधवा भत्ता
२०२१०१२५००२१५
जमुना दमै
महिला
२०२१-०१-२५

 
८८५
 
 
५३

१५४७
बिधवा भत्ता
२०१९०२१५००४०८
जानुका सुबेदी
महिला
२०१९-०२-१५

 
५४७०२
 
 
५५

१५४८
बिधवा भत्ता
२००६०४१३००१३३
टिकादेवि भट्टराई
महिला
२००६-०४-१३

 
१०८५८
 
 
६८

१५४९
बिधवा भत्ता
२००४०५१५००८८२
टुक माया अधिकारी
महिला
२००४-०५-१५

 
१९१२७
 
 
७०

१५५०
बिधवा भत्ता
२००६०७०३००२५१
डाँसु माया गौतम
महिला
२००६-०७-०३

 
७१(६)
 
 
६८

१५५१
बिधवा भत्ता
२००५०८२४०००४२
डिलमाया नगरकोटी श्रेष्ठ
महिला
२००५-०८-२४

 
३७५
 
 
६९

१५५२
बिधवा भत्ता
२०३७०६१५००१४६
डिलमाया पुन
महिला
२०३७-०६-१५

 
४३१०३७/१०१०२६
 
 
३७

१५५३
बिधवा भत्ता
२०२२०१०६००१४८
ढाका विश्वकर्मा
महिला
२०२२-०१-०६

 
६६१७४
 
 
५२

१५५४
बिधवा भत्ता
२०३११११२००१२२
ताइरा वानु
महिला
२०३१-११-१२

 
४२१०६२-९४५
रहिम बक्स मिया
- -
४२

१५५५
बिधवा भत्ता
२०११०७२००००७३
तिलमाया गुरुङ्ग
महिला
२०११-०७-२०

 
५८३९
 
 
६३

१५५६
बिधवा भत्ता
२०१००९१६००२१२
दिलमाया राना मगर
महिला
२०१०-०९-१६

 
७१६
 
 
६३

१५५७
बिधवा भत्ता
२०१८०३२८००१४६
दुध कुमारी गुरुङ
महिला
२०१८-०३-२८

 

- - -
- - -
५६

१५५८
बिधवा भत्ता
२००६१२१४००१८३
देबकी पौडेल
महिला
२००६-१२-१४

 
५/१९८५
 
 
६७

१५५९
बिधवा भत्ता
२०१४०८१२००७५९
देवि सार्की
महिला
२०१४-०८-१२

 
३५९-४८२
तुल्सी बहादुर सार्की
- - -
६०

१५६०
बिधवा भत्ता
२०१२०६१५००५६२
देवी माया श्रेष्ठ
महिला
२०१२-०६-१५

 
२०४
 
 
६२

१५६१
बिधवा भत्ता
२०२८०११५००६९३
देवीमाया राम्जाली
महिला
२०२८-०१-१५

 
18325
 
 
४६

१५६२
बिधवा भत्ता
२००६०६२९०००९२
धनमाया पौडेल
महिला
२००६-०६-२९

 
५/१९१४
 
 
६८

१५६३
बिधवा भत्ता
२००१०६१४००३१९
नौमाया पुन
महिला
२००१-०६-१४

 
३६३
 
 
७३

१५६४
बिधवा भत्ता
२०१२१०१०००३८१
पवित्रमाया श्रेष्ठ
महिला
२०१२-१०-१०

 
४८२८
 
 
६१

१५६५
बिधवा भत्ता
२०१८०६२२००१२६
पार्वती पौडेल
महिला
२०१८-०६-२२

 
३११
 
 
५६

१५६६
बिधवा भत्ता
२००५०३२७००२५१
पार्वती रिमाल
महिला
२००५-०३-२७

 
१८४३
- -
- -
६९

१५६७
बिधवा भत्ता
२०१८०५०४००५९७
पुड्की कामी
महिला
२०१८-०५-०४

 
३६४७
पुरने कामी
- - -
५६

१५६८
बिधवा भत्ता
२०१२०७२४०००४३
पुतली सापकोटा
महिला
२०१२-०७-२४

 
८६१४८
 
 
६२

१५६९
बिधवा भत्ता
२०२९११११०००५२
प्यारी सुनार
महिला
२०२९-११-११

 
461004/27
 
 
४४

१५७०
बिधवा भत्ता
२००९०५१५०२६८९
फातुमा मिया
महिला
२००९-०५-१५

 
११४७२
अब्दुल रजाक मिया
मुमिन मिया
६५

१५७१
बिधवा भत्ता
२००७०९१७००२९७
बसुन्धरा भन्ने बसुन्धरी राना
महिला
२००७-०९-१७

 
39774
 
 
६६

१५७२
बिधवा भत्ता
२०१८०६२६००११९
बिष्णु माया कामी
महिला
२०१८-०६-२६

दुलेगौडा
११६६
चुणे कामी
- -
५६

१५७३
बिधवा भत्ता
२००८१२१५००२३६
बुद्धीमाया श्रेष्ठ
महिला
२००८-१२-१५

 
२६५६
 
 
६५

१५७४
बिधवा भत्ता
२०११०८१०००४७८
बुध्द कुमारी परियार
महिला
२०११-०८-१०

 
५/१८५०
 
 
६३

१५७५
बिधवा भत्ता
२०१४०२१५००६१५
बुध्दीमाया थापा
महिला
२०१४-०२-१५

 
५/१२६१
 
 
६०

१५७६
बिधवा भत्ता
२००७०३०१००४८४
बेल कुमारी श्रेष्ठ
महिला
२००७-०३-०१

 
५४८४
 
 
६७

१५७७
बिधवा भत्ता
२००४०७०३००२०७
मन माया पुन
महिला
२००४-०७-०३

 
४३६
 
 
७०

१५७८
बिधवा भत्ता
२००५०९१७००५८३
मन माया लिम्बु
महिला
२००५-०९-१७

 
३९४
टेक बहादुर दर्लामी मगर
- -
६८

१५७९
बिधवा भत्ता
२०१००८२९००७२८
मैति गुरुङ
महिला
२०१०-०८-२९

 
-
- - -
- - -
६४

१५८०
बिधवा भत्ता
२०१००८२९००३३३
मैती गुरुङ्ग
महिला
२०१०-०८-२९

 
 
 
 
६४

१५८१
बिधवा भत्ता
२००७०८१५००८५५
मैया प्रजापती
महिला
२००७-०८-१५

 
६७०७८
 
 
६७

१५८२
बिधवा भत्ता
२००४०५११००३३७
मोहन माया श्रेष्ठ
महिला
२००४-०५-११

 
२८८४
 
 
७०

१५८३
बिधवा भत्ता
२०१५०९०५००११३
रन कुमारी पुन
महिला
२०१५-०९-०५

 
७७१६
 
 
५९

१५८४
बिधवा भत्ता
२०११०६३०००१६५
राम माया थापा
महिला
२०११-०६-३०

 
७५४९
- -
- -
६३

१५८५
बिधवा भत्ता
२०२६०५१७०००५५
रितुमाया श्रेष्ठ
महिला
२०२६-०५-१७

 
४२०
 
 
४८

१५८६
बिधवा भत्ता
२००७०११५०१००७
रुप माया राना
महिला
२००७-०१-१५

 
५/१९१३
 
 
६७

१५८७
बिधवा भत्ता
२००८०९१५००४८९
रुपमती पुन
महिला
२००८-०९-१५

 
४८८
 
 
६५

१५८८
बिधवा भत्ता
२००८११०९००१७३
रुपा लम्साल
महिला
२००८-११-०९

 
५/१७७७
 
 
६५

१५८९
बिधवा भत्ता
२००४१२३०५४०८२
लक्ष्मी कुमारी श्रेष्ठ
महिला
२००४-१२-३०

 
१३७५
 
 
६९

१५९०
बिधवा भत्ता
२०१२०५१४००१७७
लछिमा बास्तोल
महिला
२०१२-०५-१४

 
५/२०९४
 
 
६२

१५९१
बिधवा भत्ता
२०११०१०२००६११
ललावती थापा
महिला
२०११-०१-०२

 
७६५१९
 
 
६३

१५९२
बिधवा भत्ता
२०२१०१२०००१०९
ललिता परियार
महिला
२०२१-०१-२०

 
३८४
 
 
५३

१५९३
बिधवा भत्ता
२०२४०५१६००१५१
लाल माया थापा
महिला
२०२४-०५-१६

 
६८२६
 
 
५०

१५९४
बिधवा भत्ता
२००११००५०१५६४
लालमाया पुन
महिला
२००१-१०-०५

 
५/१९०९
 
 
७२

१५९५
बिधवा भत्ता
२०१७१२३०१४५८३
लालसिरी गुरुङ्ग
महिला
२०१७-१२-३०

 
११४५
 
 
५६

१५९६
बिधवा भत्ता
२०३३०९२९०००५८
विमला गुरुङ्ग
महिला
२०३३-०९-२९

 
 
 
 
४०

१५९७
बिधवा भत्ता
२०३८०६१५००१२८
विमली नेपाली
महिला
२०३८-०६-१५

 
४३१०३७/४५६
 
 
३६

१५९८
बिधवा भत्ता
२००७०६२०००१९८
विष्णु सुनार
महिला
२००७-०६-२०

 
८८५
भक्त वहादुर सुनार
- - -
६७

१५९९
बिधवा भत्ता
२००७०६२०००४८७
विष्णु सुनुवार
महिला
२००७-०६-२०

 
४३३०३७-८८५
भक्त बहादुर सुनुवार
- - -
६७

१६००
बिधवा भत्ता
२००६०११००१६२२
शन्तु माया रिमाल
महिला
२००६-०१-१०

 
१३०७
- -
- -
६८

१६०१
बिधवा भत्ता
२००४०९१७००३३६
शोभा गुरुङ्ग
महिला
२००४-०९-१७

 
२०५६
 
 
६९

१६०२
बिधवा भत्ता
२००३१२३०४९५८९
सुक्री गुरुङ्ग
महिला
२००३-१२-३०

 
२७९
 
 
७०

१६०३
बिधवा भत्ता
२०१३०५०७००३९३
सेतीमाया मगर्नी
महिला
२०१३-०५-०७

 
८१९
 
 
६१

१६०४
बिधवा भत्ता
१९९५०६२१००३५९
सोममाया मगर
महिला
१९९५-०६-२१

 
५९५
 
 
७९

१६०५
बिधवा भत्ता
२००७०४११००२६७
हरिकला वाग्ले
महिला
२००७-०४-११

 
५/१७५०
 
 
६७

१६०६
बिधवा भत्ता
२०१६०८१२००१३५
हुम कुमारी नेवार
महिला
२०१६-०८-१२

 
१४९५
 
 
५८

१६०७
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०४३१११८००२५४
उमेश कुमार सार्की
पुरूष
२०५३-११-१८

 
४३१०४०-५७३
टेक बहादुर सार्की
ईश्वरी सार्की
२०

१६०८
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०१२०१०७००९९८
झम बहादुर गुरुङ्ग
पुरूष
२०१२-०१-०७

 
३२५९
धन बहादुर गुरुङ्ग
नर माया गुरुङ्ग
६२

१६०९
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०३१०९१४००११२
तुल बहादुर वि॰क॰
पुरूष
२०३१-०९-१४

 
१३२२०
 
विवा सुनार
४२

१६१०
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०४३०२०५००११२
दुर्गा बहादुर वि॰क॰
पुरूष
२०४३-०२-०५

 
४३०३७/३१३
 
फु
३१

१६११
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०२३०१२४०००६५
निलकण्ठ घिमिरे
पुरूष
२०२३-०१-२४

 
२५४७
कुल प्रसाद घिमिरे
 
५१

१६१२
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०१५०२०४००२४४
पदम बहादुर क्षेत्री
पुरूष
२०१५-०२-०४

 
१५२
 
 
५९

१६१३
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०३००४२८००११५
पार्वती कुमारी क्षेत्री
महिला
२०३०-०४-२८

 
४३-०१-७२-०५०१६
 
 
४४

१६१४
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०२८०८२१००१०७
माया गुरुङ्ग
महिला
२०२८-०८-२१

 
६६७७
 
 
४६

१६१५
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०३८०४२१०००७१
मेनुका गौतम
महिला
२०३८-०४-२१

 
२१२८२
 
 
३६

१६१६
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०१२०३०२००९१२
याम बहादुर रिमाल
पुरूष
२०१२-०३-०२

 
२९७१
- -
- -
६२

१६१७
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०५८०१२०००२७५
रिजन श्रेष्ठ
पुरूष
२०५८-०१-२०

 
 
विष्णु कुमार श्रेष्ठ
जउ माया श्रेष्ठ
१६

१६१८
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०५४०२२३०००९४
रोहित गुरुङ्ग
पुरूष
२०५४-०२-२३

 
 
 
 
२०

१६१९
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०५४०२२३०००८६
विकुल गुरुङ्ग
पुरूष
२०५४-०२-२३

 
 
 
पुजा गुरुङ्ग
२०

१६२०
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०२६०६१५००४९५
वोकला खातुन
महिला
२०२६-०६-१५

 
६९६४५
मोदत दिन मिया
- -
४८

१६२१
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०५१०८२५०००९२
शिशिर गुरुङ्ग
पुरूष
२०५१-०८-२५

 
 
 
 
२३

१६२२
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०४०११०२००२०५
सन्तोष दर्जि
पुरूष
२०४०-११-०२

 
४३३०३७
भागिरथ दर्जि
- -
३३

१६२३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९६१२३०८०६४८
अमिर बक्स मिया
पुरूष
१९९६-१२-३०

 
८६९
 
 
७७

१६२४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९६०४२७०००९४
अम्बीका कार्की
महिला
१९९६-०४-२७

 
२११९
 
 
७८

१६२५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८६०११२०००८५
अम्बीमाया राना
महिला
१९८६-०१-१२

 
२७३९
 
 
८८

१६२६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९३०३१०००६२८
अव्दुल रजक मिया
पुरूष
१९९३-०३-१०

 
२५७०
 
 
८१

१६२७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००००४१४००३२४
आईतीमाया तामाङ
महिला
२०००-०४-१४

 
5/1742
 
 
७४

१६२८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९४०१०१०५९३३
ईश्वरी चापागाई
महिला
१९९४-०१-०१

 
५/२१२४
 
 
८०

१६२९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९३१२३०६३३५१
उम बहादुर गुरुङ्ग
पुरूष
१९९३-१२-३०

 
१०५४(६)
 
 
८०

१६३०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९७१२३०८८३०५
उसमान मिया
पुरूष
१९९७-१२-३०

 
२७१३६
 
 
७६

१६३१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९५१२३०९७०१६
कमान सिं गुरुङ्ग
पुरूष
१९९५-१२-३०

 
३१३
 
 
७८

१६३२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९८१११५००८०१
कल्फी गुरुङ्ग
महिला
१९९८-११-१५

 
५/१८६२
 
 
७५

१६३३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९८०४१००२२८२
कुमारी गुरुङ
महिला
१९९८-०४-१०

 
४३१०३७-११२५७३
उजिर सिंह
- -
७६

१६३४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९६१२१५००६४७
कुम्भ सि राना मगर
पुरूष
१९९६-१२-१५

 
५/१५४९
 
 
७७

१६३५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९१०२३०००२६७
कृष्ण कुमारी श्रेष्ठ
महिला
१९९१-०२-३०

 
५८५
 
 
८३

१६३६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००२०६१५००९१८
कृष्ण प्रसाद गौतम (जैसी)
पुरूष
२००२-०६-१५

 
४३-१९४४
 
 
७२

१६३७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००२०२१८०१६९५
कृष्ण प्रसाद ढुङ्गाना
पुरूष
२००२-०२-२८

 
७३०)६)
मेघनाथ ढुङ्गाना
नरबदा ढुङ्गाना
७२

१६३८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००००८२९०१४६१
कृष्ण बहादुर राना
पुरूष
२०००-०८-२९

 
५०४
दल जित राना
कुमारी राना
७४

१६३९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९४०४२५००१४३
कृष्ण लाल श्रेष्ठ
पुरूष
१९९४-०४-२५

 
१२१
 
 
८०

१६४०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९६१०१०००५९२
कौशिला कुमारी कार्की
महिला
१९९६-१०-१०

 
५/२१३४
 
 
७७

१६४१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८७०२१७००११४
खिम माया थापा
महिला
१९८७-०२-१७

 
 
 
 
८७

१६४२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९८१२१४००३५६
खुमा देवी गौतम
महिला
१९९८-१२-१४

 
४४८(६)
 
 
७५

१६४३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९८१२३११४७५७
खुमादेवी गाैतम
महिला
१९९८-१२-३०

 
448(6)
 
 
७५

१६४४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९९१२१७००२७४
खैसरी गुरुङ्ग
महिला
१९९९-१२-१७

 
५/१७७२
 
 
७४

१६४५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९००१०२००९८९
गंगा माया थापा मगर
महिला
१९९०-०१-०२

 
४३३०३७/५४९
 
 
८४

१६४६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००११२१९००५६३
गिमलाल पाैडेल
पुरूष
२००१-१२-१९

 
954
 
 
७२

१६४७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८९०११७००१४६
गुण कुमारी नेवार
महिला
१९८९-०१-१७

 
 
 
 
८५

१६४८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००१०४२५००८५६
चन बहादुर पूर्जा
पुरूष
२००१-०४-२५

 
६०६९०
खिरे पुर्जा
- -
७३

१६४९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९८११०६००३८८
चिन बहादुर श्रेष्ठ
पुरूष
१९९८-११-०६

 
२३३६
 
 
७५

१६५०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००३१२०७०१०४२
चोला राम पौडेल
पुरूष
२००३-१२-०७

 
७३४
हुम नाथ पौडेल
- -
७०

१६५१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००३१२०७००५२३
चोलाराम पौडेल
पुरूष
२००३-१२-०७

 
७३४
हुम नाथ पौडेल
- -
७०

१६५२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९९०११५०१४३६
छल कुमारी अधिकारी
महिला
१९९९-०१-१५

 
३१३९४
 
 
७५

१६५३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९४१२३०७८२३३
छविलाल राना मगर
पुरूष
१९९४-१२-३०

 
५७१
 
 
७९

१६५४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९१०८१२००१७१
जिकरन मियानी
महिला
१९९१-०८-१२

 
२८७३
 
 
८३

१६५५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९९१०२२००४१९
जित बहादुर बस्नेत
पुरूष
१९९९-१०-२२

 
३९९२
 
 
७४

१६५६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००००५१७०१९३४
जुल्फा थकाली
पुरूष
२०००-०५-१७

 
४५६
कान्छा थकाली
कान्छी थकाली
७४

१६५७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९५०२१२००५६३
जोति सरा गुरुङ्ग
महिला
१९९५-०२-१२

 
२५७९/०४१
 
 
७९

१६५८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००००६२७००१३१
झगर बहादुर थापा मगर
पुरूष
२०००-०६-२७

 
९६४
 
 
७४

१६५९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८६१११४०००७२
झलक दत्त भुसाल
पुरूष
१९८६-११-१४

 
५/२०४४
 
 
८७

१६६०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९६०२२०००७६२
टवीसरी गुरुङ्ग
महिला
१९९६-०२-२०

 
५/१९३१
 
 
७८

१६६१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२०००१२१७००६९२
टिका कवर
महिला
२०००-१२-१७

 
१७८
 
 
७३

१६६२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००००२२९००७१४
टिका कुमारी तिवारी
महिला
२०००-०२-२९

 
१०४२
 
 
७४

१६६३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९८१२१७००३९१
टेकलाल श्रेष्ठ
पुरूष
१९९८-१२-१७

 
३५६९८
 
 
७५

१६६४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९४१२२२००२७५
डम्मर बहादुर थापा क्षेत्री
पुरूष
१९९४-१२-२२

 
६२४
 
 
७९

१६६५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९७७१२०८०००६३
डाँसु क्षेत्री
पुरूष
१९७७-१२-०८

 
१३३०५
 
 
९६

१६६६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९११२३०४५९८५
डिलमाया पाध्या तिवारी
महिला
१९९१-१२-३०

 
४७५
 
 
८२

१६६७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९२०९०९००१९९
डिल्ली राम चापागाई
पुरूष
१९९२-०९-०९

 
१००
 
 
८२

१६६८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८५०८२०००१५३
तारानाथ पौडेल
महिला
१९८५-०८-२०

 
 
 
 
८९

१६६९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९४१०१३००२४५
तुलसी खड्का
महिला
१९९४-१०-१३

 
१७१२/०४४
 
 
७९

१६७०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९७१२३०८८३६७
दल बहादुर थापा मगर
पुरूष
१९९७-१२-३०

 
५०१
 
 
७६

१६७१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९६१२३०८०६५५
दुर्गा बहादुर गुरुङ्ग
महिला
१९९६-१२-३०

 
१०२०
 
 
७७

१६७२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२०००१०१२००७९६
दुर्गा सिंह गुरुङ्ग
पुरूष
२०००-१०-१२

 
१०१४
 
 
७३

१६७३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९४०१०५०११९८
दुर्पता पोख्रेल
महिला
१९९४-०१-०५

 
५/१९५३
 
 
८०

१६७४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८८०७१५००२१४
देउ प्रसाद डुम्रे
पुरूष
१९८८-०७-१५

 
४५९०
 
 
८६

१६७५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९००६०१००७०९
देउ रुपा घर्ति
महिला
१९९०-०६-०१

 
३९९८५
 
 
८४

१६७६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८९०९१२०००९५
देवीसरा तामाङ्ग
महिला
१९८९-०९-१२

 
३३३०३७/५५५
 
 
८५

१६७७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००३०९२९००८९५
पदम कुमारी पौडेल
महिला
२००३-०९-२९

 
६२६
- -
- -
७०

१६७८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९६०२१०००७५५
पदम कुमारी श्रेष्ठ
महिला
१९९६-०२-१०

 
५/१८१३
 
 
७८

१६७९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००००६०२००३६५
पबित्रा थापा भन्ने पबिसरा
महिला
२०००-०६-०२

 
1889
 
 
७४

१६८०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९२०२२१००१५७
पवित्रा पौडेल
महिला
१९९२-०२-२१

 
 
 
 
८२

१६८१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९७६०६२१०००४५
पहल सिं गुरुङ्ग
पुरूष
१९७६-०६-२१

 
 
 
 
९८

१६८२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९४०९०१००२२६
पुर्ण प्रसाद चपाई
पुरूष
१९९४-०९-०१

 
२४५१
 
 
८०

१६८३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९७३०८१५०००१६
पूतली गुरुङ्ग
महिला
१९७३-०८-१५

 
 
 
 
१०१

१६८४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९६१२३०८०२७५
प्रजापती ढकाल
पुरूष
१९९६-१२-३०

 
१०३९
 
 
७७

१६८५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९४०७११००१८७
प्रेम प्रसाद लालचन
पुरूष
१९९४-०७-११

 
२५४९१
 
 
८०

१६८६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९३०५१०००६७२
फातुमा मिया
महिला
१९९३-०५-१०

 
४३३०३७/१५०
 
 
८१

१६८७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८१०७२७०००३२
बसन्त राना
पुरूष
१९८१-०७-२७

 
२०२४
 
 
९३

१६८८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००३०८२८००३४५
बिर बहादुर गुरुङ
पुरूष
२००३-०८-२८

 
१०४०
सूर्य मान गुरुङ
- -
७१

१६८९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००१०११००२९५९
बुद्ध कुमारी के॰सी॰
महिला
२००१-०१-१०

 
 
 
 
७३

१६९०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९१०८२१०००९९
बुद्धिमाया पौडेल
महिला
१९९१-०८-२१

 
५३२
 
 
८३

१६९१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००४०११५०५२४५
बुद्धी मान श्रेष्ठ
पुरूष
२००४-०१-१५

 
१३८१
हर्क मान श्रेष्ठ
- -
७०

१६९२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८८१२२९००६३७
बुध्दीसागर तिम्सीना
पुरूष
१९८८-१२-२९

 
२८१९
 
 
८५

१६९३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९२१२१४००२०१
भगवति गौतम
महिला
१९९२-०५-१४

 
२५२(६)
टिकाराम पाैडेल
हरीकला पाैडेल
८१

१६९४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८६०३१८०००९६
भगवती गौतम
महिला
१९८६-०३-१८

 
३१७(६)
 
 
८८

१६९५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८४०११२०००९८
भूपानन्द खनाल
पुरूष
१९८४-०१-१२

 
६६१
 
 
९०

१६९६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००१०७१८००४५८
मंगली पाैडेल
महिला
२००१-०७-१८

 
5/1828
 
 
७३

१६९७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९३११०६००२१५
मतिउन मिया
महिला
१९९३-११-०६

 
 
 
 
८०

१६९८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००१०११००२९७५
मनमाया गुरुङ्ग
महिला
२००१-०१-१०

 
९४९२७
 
 
७३

१६९९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९७१०२९००५३३
मनसरी गुरुङ्ग
महिला
१९९७-१०-२९

 
६४६
 
 
७६

१७००
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९९१०१५०१३३८
मिठुदेवी थापा मगर
महिला
१९९९-१०-१५

 
31088
 
 
७४

१७०१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९८१११५००८२७
मित्रलाल श्रेष्ठ
पुरूष
१९९८-११-१५

 
 
 
 
७५

१७०२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००२१२२९०१८४४
मोहन राज शर्मा
पुरूष
२००२-१२-२९

 
५८३
 
 
७१

१७०३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९६१२३०८०६०६
याम कुमारी ढकाल
महिला
१९९६-१२-३०

 
४३८
 
 
७७

१७०४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९३०३१३००३१७
याम बहादुर गुरुङ्ग
पुरूष
१९९३-०३-१३

 
१०५७८
 
 
८१

१७०५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९११२१२००२१५
रन माया गुरुङ्ग
महिला
१९९१-१२-१२

 
३२८
 
 
८२

१७०६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९७१२१३००२१४
रेवती खनाल
महिला
१९९७-१२-१३

 
५/१९६८
 
 
७६

१७०७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००००५०१०१०९४
रेशम बहादुर गिरी
पुरूष
२०००-०५-०१

 
१९२९
 
 
७४

१७०८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८६०२१३००१७२
रोजीना खातुन
महिला
१९८६-०२-१३

 
४३३०३७/१८२
 
 
८८

१७०९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८६०९२८०००४३
लछुमन जोशी
पुरूष
१९८६-०९-२८

 
१०७७
 
 
८७

१७१०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९७०९१५००६६६
लाल बहादुर थापा मगर
पुरूष
१९९७-०९-१५

 
४४३६
 
 
७६

१७११
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९१०३२२०००९८
लाल सुवा गुरुङ्ग
पुरूष
१९९१-०३-२२

 
६५३७
 
 
८३

१७१२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९६०१०१०५४४१
लोक बहादुर थापा
पुरूष
१९९६-०१-०१

 
४००७
 
 
७८

१७१३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८४०२१५००३७४
विष्णु माया तामाङ्ग
महिला
१९८४-०२-१५

 
१९५
 
 
९०

१७१४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९६१२३०८०७५४
विष्णुमाया महत क्षेत्री
महिला
१९९६-१२-३०

 
५९७
 
 
७७

१७१५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८५१०१७०००८७
वेदि सरा ढकाल
महिला
१९८५-१०-१७

 
८८२९६
 
 
८८

१७१६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००००८१९००३१६
शिल माया राना
महिला
२०००-०८-१९

 
५८३
 
 
७४

१७१७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२०००१२३१३८९४१
शिलमाया राना
महिला
२०००-१२-३०

 
542
 
 
७३

१७१८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००२०९२५००४०८
सन्तमान श्रेष्ठ
पुरूष
२००२-०९-२५

 
१४५१
 
 
७१

१७१९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९९०१०५०१६८४
समर बहादुर तामाङ्ग
पुरूष
१९९९-०१-०५

 
८८०८८
 
 
७५

१७२०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९५०५०७००६३२
सावित्री खत्री
महिला
१९९५-०५-०७

 
 
 
 
७९

१७२१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९५०५०७००६४४
सुकुसाङ्खमा लालचन
महिला
१९९५-०५-०७

 
५८६/०४१
 
 
७९

१७२२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८६०१२९०००५५
सुमित्रा कुमारी पौडेल
महिला
१९८६-०१-२९

 
८४४
 
 
८८

१७२३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८६०२२०००१५१
सुमित्रा थापा मगर
महिला
१९८६-०२-२०

 
 
 
 
८८

१७२४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००३०५१००३०४६
सोम बहादुर गुरुङ
पुरूष
२००३-०५-१०

 
४३१०३७-११२५६६
जमन सिंह गुरुङ
- -
७१

१७२५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९७१२३०८८२१९
हरि प्रसाद गौतम
पुरूष
१९९७-१२-३०

 
६९६
 
 
७६

१७२६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९६१२३०८०६३५
हरिमाया गुरुङ्ग
महिला
१९९६-१२-३०

 
४३४
 
 
७७

१७२७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००३१२०६०१०८५
हवि वक्स मियाँ
पुरूष
२००३-१२-०६

 
९१९४
नवि उल्ल मियाँ
- - -
७०

१७२८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९९१२३१०६८८४
हिमलाल तिम्सीना
पुरूष
१९९९-१२-३०

 
३३५
 
 
७४

१७२९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८११०१४०००६७
हिरा कुमारी अधिकारी
महिला
१९८१-१०-१४

 
४१६१
 
 
९२

१७३०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९४०३१०००५९२
हुमनाथ भण्डारी
पुरूष
१९९४-०३-१०

 
१९६४
 
 
८०

१७३१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००००१०४०१९३१
हेम बहादुर बैध
पुरूष
२०००-०१-०४

 
९४५
 
 
७४

१७३२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९९७०२०६००१४४
आश बहादुर विश्वकर्मा
पुरूष
१९९७-०२-०६

 
९११
 
 
७७

१७३३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००१०२०५०२११४
उजेली वि॰क॰
महिला
२००१-०२-०५

 
४३३०३७(३१८)
 
 
७३

१७३४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००४१२०४००३४६
ओईमा वि॰क॰
महिला
२०००-१२-०४

 
१६३८
 
 
७३

१७३५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००६०५२५००११८
कबे दमाई
पुरूष
२००६-०५-२५

 
४७४२
 
 
६८

१७३६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००२०१०९००५२४
कलि सार्की
पुरूष
२००२-०१-०९

 
२९५८८
 
 
७२

१७३७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९९४१२३०७६९३६
काजीमान वि॰क॰
पुरूष
१९९४-१२-३०

 
८५०३२
 
 
७९

१७३८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१४०३१३००४३६
कृष्ण् बहादुर सुनार
पुरूष
२०१४-०३-१३

 
६०१५
थमन सिं भन्ने बल बहादुर
- -
६०

१७३९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१००११००१०८५
कौशिला विश्वकर्मा
महिला
२०१०-०१-१०

 
२०७६
 
 
६४

१७४०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१००८०९००३०८
कौशिला सुनार
महिला
२०१०-०८-०९

 
१२/१८१
 
 
६४

१७४१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००७०२२९००१७२
क्षेत्र बहादुर वि॰क॰
पुरूष
२००७-०२-२९

 
१२०११
 
 
६७

१७४२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१२०२१७००१९३
खगिसरा वि॰क॰
महिला
२०१२-०२-१७

 
५-२०७
 
 
६२

१७४३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९९७०११५०१२८१
गंगा बहादुर नेपाली
पुरूष
१९९७-०१-१५

 
२८७/४४
 
 
७७

१७४४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००६०८११००२२९
गञ्ज बहादुर विश्वकर्मा
पुरूष
२००६-०८-११

 
१९०६
 
 
६८

१७४५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१२१२१०००४०३
गौमती वि॰क॰
महिला
२०१२-१२-१०

 
१०२
 
 
६१

१७४६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९८००६१५००२४७
चन्द्रविर वि॰क॰
पुरूष
१९८०-०६-१५

 
७०८
 
 
९४

१७४७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९९७१२३०८५४६२
चुर बहादुर विश्वकर्मा
पुरूष
१९९७-१२-३०

 
२६
 
 
७६

१७४८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१००४०८०१३१५
चेत बहादुर कामी भन्ने चेत बहादुर सुनार
पुरूष
२०१०-०४-०८

 
८१८८
श्री बहादुर कामी
- -
६४

१७४९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००६१००५००७४८
जस बहादुर सुनार
पुरूष
२००६-१०-०५

 
७०८३
 
 
६७

१७५०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९९८०४०७००३०८
जहर सि सार्की
पुरूष
१९९८-०४-०७

 
४४०९
 
 
७६

१७५१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००७०११३००६८१
जित बहादुर सुनार
पुरूष
२००७-०१-१३

 
१६३३
चुडा मणी वि क
पार्वती वि क
६७

१७५२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००८०२२७००१०९
ज्ञानमाया वि॰क॰
महिला
२००८-०२-२७

 
४३३०३७/४०२
 
 
६६

१७५३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१११११९०००८५
टिका कुमारी परियार
महिला
२०११-११-१९

 
४३३०३५/५३१
 
 
६२

१७५४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९८५०४१५००४३१
टिकाराम विश्वकर्मा
पुरूष
१९८५-०४-१५

 
 
 
 
८९

१७५५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००१०४०७००६६४
टिकारााम परियार दमै
पुरूष
२००१-०४-०७

 
३३६५५
 
 
७३

१७५६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१२०३०४००४६२
डिल माया परियार
महिला
२०१२-०३-०४

 
२१११
 
 
६२

१७५७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००९०१०६००१७८
डिल सुबा वि॰क॰
महिला
२००९-०१-०६

 
३०३
 
 
६५

१७५८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९९३०६१५००७९४
डिलमाया कामी
महिला
१९९३-०६-१५

 
१९९
 
 
८१

१७५९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१०१००७००३५७
डील बहादुर वि॰क॰
पुरूष
२०१०-१०-०७

 
१०७
 
 
६३

१७६०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००६१२३०४७७८४
ताईरे दमाई
पुरूष
२००६-१२-३०

 
३१०५
 
 
६७

१७६१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१०१२३०४९३३७
दुर्ग बहादुर बि. क.
पुरूष
२०१०-१२-३०

 
31009
 
 
६३

१७६२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००८१२२०००१९४
दुर्पता कामी
महिला
२००८-१२-२०

 
५/२०५३
 
 
६५

१७६३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००१०८१००१२२२
देउमाया विश्वकर्मा
महिला
२००१-०८-१०

 
७९३९९
 
 
७३

१७६४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००३११०५००२७१
देउमाया सुनार
महिला
२००३-११-०५

 
४३७५
 
 
७०

१७६५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००३११०५००२८९
देउमाया सुनार
महिला
२००३-११-०५

 
४३७३
 
 
७०

१७६६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००४१२०४००३५३
देउरुपा वि॰क॰
महिला
२००४-१२-०४

 
५/२१४३
 
 
६९

१७६७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१००७१५००५३९
देवुममाया वि॰क॰
महिला
२०१०-०७-१५

 
२०२८
 
 
६४

१७६८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१३०१२००१०८८
नन्द लाल बि क
पुरूष
२०१३-०१-२०

 
७१८०
भक्त बहादुर बि क
सुमित्रा बि क
६१

१७६९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१३०११४००४९७
नर माया सुनार
महिला
२०१३-०१-१४

 
१६५८
- -
- -
६१

१७७०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००३०८१५००७६३
पुतली माया विश्वकर्मा
महिला
२००३-०८-१५

 
५/१५९२
 
 
७१

१७७१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००५१२०५००४०७
पूर्ण बहादुर सुनार
पुरूष
२००५-१२-०५

 
१२/२८२
 
 
६८

१७७२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०११०२२९००१०९
प्रेम बहादुर बि. क.
पुरूष
२०११-०२-२९

 
891
 
 
६३

१७७३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००२०३१५०२३७४
फुलमाया सुनार
महिला
२००२-०३-१५

 
५३८२०
 
 
७२

१७७४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९९२०५०३००३२३
बल बहादुर सुनार
पुरूष
१९९२-०५-०३

 
२७
 
 
८२

१७७५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९९४०३१७००२४१
बुद्धिबल परियार दमै
पुरूष
१९९४-०३-१७

 
१८९
 
 
८०

१७७६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९९२०११२००३५६
भक्त बहादुर दर्जी
पुरूष
१९९२-०१-१२

 
७३२६
 
 
८२

१७७७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००७०२२०००२२१
भविराज वि॰क॰
पुरूष
२००७-०२-२०

 
३०६
 
 
६७

१७७८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००५०३११००३०५
भागिरथ दर्जी
पुरूष
२००५-०३-११

 
३४३९५
 
 
६९

१७७९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१००९०४००१७४
भिममाया वि॰क॰
महिला
२०१०-०९-०४

 
६०३
 
 
६४

१७८०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००७०६१९०००६७
मन कुमारी कामी
महिला
२००७-०६-१९

 
०३७११४३
 
 
६७

१७८१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९९६०५०६००३७६
मन कुमारी वि॰क॰
महिला
१९९६-०५-०६

 
५/१८८८
 
 
७८

१७८२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९९९०३०५०११६९
मनमती सुनार
महिला
१९९९-०३-०५

 
१००५
 
 
७५

१७८३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००५०४२२०००९४
मनरुपा वि॰क॰
महिला
२००५-०४-२२

 
४३०६१
 
 
६९

१७८४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१०१२३०४८५४५
मनवुजा वि॰क॰
महिला
२०१०-१२-३०

 
८५०२८
 
 
६३

१७८५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०११०४१८००१३२
मोतिसरा दर्जी
महिला
२०११-०४-१८

 
४३३०३७/१७७
 
 
६३

१७८६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१२०६१००११२२
याम कुमारी बि क
महिला
२०१२-०६-१०

 
१२२
जय बहादुर बि क
हिरा बि क
६२

१७८७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००९०४१५००७०२
रत्नमाया सुनानी
महिला
२००९-०४-१५

 
९८३७
 
 
६५

१७८८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००४१२१४००१८८
रन बहादुर वि॰क॰
पुरूष
२००४-१२-१४

 
५/२०७७
 
 
६९

१७८९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१११२१५००३४७
रन माया वि॰क॰
महिला
२०११-१२-१५

 
२१८
 
 
६२

१७९०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००७१२०५००३७९
राम बहादुर कामी
पुरूष
२००७-१२-०५

 
४८४३६
 
 
६६

१७९१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००५०४११००२०४
राम बहादुर दमै
पुरूष
२००५-०४-११

 
२४४
 
 
६९

१७९२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०११०३०२००३०२
रामजी कामी
पुरूष
२०११-०३-०२

 
३८८
 
 
६३

१७९३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९८९०४०८०००८१
लाल बहादुर वि॰क॰
पुरूष
१९८९-०४-०८

 
११२५४/०४५
 
 
८५

१७९४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००९०११५०१००३
लालमती सोनार
महिला
२००९-०१-१५

 
३४९
 
 
६५

१७९५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९९१०५१०००६७६
लालमाया वि॰क॰
महिला
१९९१-०५-१०

 
११२५५/२०४५
 
 
८३

१७९६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००४०३०५००६०७
लिला वि॰क॰
महिला
२००४-०३-०५

 
२०१
 
 
७०

१७९७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९९७०१०९००४३५
विवा सुनार्नी
महिला
१९९७-०१-०९

 
५१५६
 
 
७७

१७९८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००००३०८००५७५
शिर कुमारी नेपाली
महिला
२०००-०३-०८

 
 
 
 
७४

१७९९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००७०६२५०००९८
सावित्री विश्वकर्मा
महिला
२००७-०६-२५

 
३४९
 
 
६७

१८००
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००७०३०५००५५२
सुकमाया दमाई
महिला
२००७-०३-०५

 
५/२०७१
 
 
६७

१८०१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०११०४१५०१२७६
सुनवती बि. क.
महिला
२०११-०४-१५

 
92273
 
 
६३

१८०२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०११०७१५००४३८
सेर बहादुर परियार
पुरूष
२०११-०७-१५

 
2102
 
 
६३

१८०३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००९०२०५००५५८
हर्क बहादुर वि॰क॰
पुरूष
२००९-०२-०५

 
४१५
 
 
६५

१८०४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९८७१२३०२८३१५
हर्कराम वि॰क॰
पुरूष
१९८७-१२-३०

 
१३३
 
 
८६

१८०५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००५१००६००४५८
हर्के विश्वकर्मा
पुरूष
२००५-१०-०६

 
६९१
बुधे विश्वकर्मा
जुरेली िवश्वकर्मा
६८

१८०६
पूर्ण अपाङ्गता भत्ता
२०४४०४२२००१२७
ईम कुमारी सुनार
महिला
२०४४-०४-२२

 
४३३०३७/२४७
 
 
३०

१८०७
पूर्ण अपाङ्गता भत्ता
२०६००८२३०००८३
ओम बहादुर थापा
पुरूष
२०६०-०८-२३

 
 
 
 
१४

१८०८
पूर्ण अपाङ्गता भत्ता
२०५३०७०३००११३
किसान दमाई
पुरूष
२०५३-०७-०३

 
४३१०३७/१०८०
 
 
२१

१८०९
पूर्ण अपाङ्गता भत्ता
२०१७०९२९०००४४
तेज बहादुर गुरुङ्ग
पुरूष
२०१७-०९-२९

 
 
 
 
५६

१८१०
पूर्ण अपाङ्गता भत्ता
२०५६०३२८०००६२
धन बहादुर थापा
पुरूष
२०५६-०३-२८

 
 
 
 
१८

१८११
पूर्ण अपाङ्गता भत्ता
२०४५०२०७०००९५
यम बहादुर थापा
पुरूष
२०४५-०२-०७

 
 
 
 
२९

१८१२
पूर्ण अपाङ्गता भत्ता
२०६५०६२६०००६२
रियाज अली
पुरूष
२०६५-०६-२६

 
 
 
 

१८१३
पूर्ण अपाङ्गता भत्ता
२०५००२२४०००७४
विश्वाश थापा
पुरूष
२०५०-०२-२४

 
 
 
 
२४

१८१४
पूर्ण अपाङ्गता भत्ता
२०६००९१४०००८७
सकिल अहमद
पुरूष
२०६०-०९-१४

 
 
 
 
१३

१८१५
पूर्ण अपाङ्गता भत्ता
२०६५०१०९०००५९
सन्ध्या वि॰क॰
महिला
२०६५-०१-०९

 
 
 
 

१८१६
पूर्ण अपाङ्गता भत्ता
२०४९०८१३००१०३
सुनिल राना मगर
पुरूष
२०४९-०८-१३

 
 
 
 
२५

१८१७
पूर्ण अपाङ्गता भत्ता
२०२४१२२७०००६३
सुर्य थापा
पुरूष
२०२४-१२-२७

 
४३१०३७/१११५५४
 
 
४९

१८१८
पूर्ण अपाङ्गता भत्ता
२०६७०९०१००६५९
स्मृति नेपाली
महिला
२०६७-०९-०१

 
 
 
 

१८१९
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७२०४२७००३५८
अंश वि॰क॰
पुरूष
२०७२-०४-२७

 
 
खेम बहादुर वि॰क॰
माया वि॰क॰

१८२०
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७२०६२५००३९९
अंशुमा परियार
महिला
२०७२-०६-२५

 
 
अमृत परियार
 

१८२१
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७०१०१२००४०१
अनिशा बि. क.
महिला
२०७०-१०-१२

 
 
नन्दे बि. क.
तारा बि. क.

१८२२
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७४०४०६००८२४
अनिष सुनार
पुरूष
२०७४-०४-०६

 
 
ख्याम बहादुर वि क
लक्ष्मी कुमारी वि क

१८२३
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७००४११००४७१
अनिषा वि॰क॰
महिला
२०७०-०४-११

 
 
नर ब॰ वि॰क॰
भेष माया वि॰क॰

१८२४
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७००११६००४६८
अनिषा विश्वकर्मा
महिला
२०७०-०१-१६

 
 
मन ब॰ विश्वकर्मा
विमला विश्वकर्मा

१८२५
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०६९०५०९००५०८
अनुस्का सुनार
महिला
२०६९-०५-०९

 
 
कुमार सुनार
सरस्वती सुनार

१८२६
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०६९०५१६००६६९
अमित नेपाली
पुरूष
२०६९-०५-१६

 
 
कुमार नेपाली
शोभा नेपाली

१८२७
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७१११२०००३९२
अमित वि॰क॰
पुरूष
२०७१-११-२०

 
 
दिपक वि॰क॰
आशा देवी वि॰क॰

१८२८
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७१०१११००३५२
अमिता लुहागुन
महिला
२०७१-०१-११

 
 
बाबुलाल लुहागुन
देउ कुमारी लुहागुन

१८२९
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७०१२०२००३४१
अमृता परियार
महिला
२०७०-१२-०२

 
 
प्रकाश परियार
वासना परियार

१८३०
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७१०१०२००७०६
अर्पण सुनार
पुरूष
२०७१-०१-०२

 
 
राम बहादुर सुनार
नर माया सुनार

१८३१
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७११०१५००४२८
अविक वि॰क॰
पुरूष
२०७१-१०-१५

 
 
अर्जुन वि॰क॰
कमला वि॰क॰

१८३२
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७१०११९००३४६
अशुमन परियार
पुरूष
२०७१-०१-१९

 
 
अमृत परियार
सुनु परियार

१८३३
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७०१००९००४७२
अश्मि बि. क.
महिला
२०७०-१०-०९

 
 
राम बहादुर बि. क.
ज्योती बि. क.

१८३४
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७२१००९०१८१५
अस्वीन सुनार
पुरूष
२०७२-१०-०९

 
 
तुल बहादुर विश्कर्मा
युमाया सुनार

१८३५
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७३०४२६०१६७९
आदित्य बि क
पुरूष
२०७३-०४-२६

 
 
जित बहादुर बि क
दुर्गा गदाल

१८३६
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०६९१००८००३९३
आयसा हिताङ्ग
महिला
२०६९-१०-०८

 
 
युवराज हिताङ्ग
शुशिला हिताङ्ग

१८३७
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७३०६०८०१४०९
आयुष वि क
पुरूष
२०७३-०६-०८

 
 
नर बहादुर वि क
भेष माया वि क

१८३८
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७२०६१०००४९३
आयूस परियार
पुरूष
२०७२-०६-१०

 
 
विपिन परियार
रमिला परियार

१८३९
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७३०५२५००३८१
आरुसी सुनार
महिला
२०७३-०५-२५

 
 
अनिल सुनार
सुजिता सुनार

१८४०
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७४०४२०००९१२
आरोहि विश्वकर्मा
महिला
२०७४-०४-२०

 
 
रामु विश्वकर्मा
अमृता विश्वकर्मा

१८४१
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७३०४०५००६७५
आष्मा परियार
महिला
२०७३-०४-०५

 
 
अभिषेक परियार
सुन्दरी परियार

१८४२
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०६९०६१६००४४४
ऋषि वि॰क॰
पुरूष
२०६९-०६-१६

 
 
रामु वि॰क॰
सिता वि॰क॰

१८४३
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७२०११०००३२७
एंजल रसाइली
महिला
२०७२-०१-१०

 
 
सुमन रसाइली
सम्झना रसाइली

१८४४
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७००७२४००५१९
एलिस परियार
पुरूष
२०७०-०७-२४

 
 
राजेश परियार
बर्शा परियार

१८४५
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७२०५२०००४५९
एलेक्सी सुनार
महिला
२०७२-०५-०२

 
 
विजय सुनार
रविना सुनार

१८४६
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०६९१०२१००५०३
कञ्चन वि॰क॰
पुरूष
२०६९-१०-२१

 
 
काऽ
 

१८४७
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७२०७१२००३३८
करन सुनार
पुरूष
२०७२-०७-१२

 
 
संजय वि॰क॰
सुनिता वि॰क॰

१८४८
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७२०४२०००४०३
कावेल वि॰क॰
पुरूष
२०७२-०४-२०

 
 
खेम बहादुर वि॰क॰
अन्जु वि॰क॰

१८४९
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७२०२२६००३५४
कृतन वि॰क॰
पुरूष
२०७२-०२-२६

 
 
कृष्ण बहादुर वि॰क॰
विष्णु माया वि॰क॰

१८५०
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७१०७२१००४४८
खुशी बि. क.
महिला
२०७१-०७-२१

 
 
दुर्गा बहादुर बि. क.
फुलमाया बि. क.

१८५१
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७२०२२६००३६२
जेनिस वि॰क॰
पुरूष
२०७२-०२-२६

 
 
विकास वि॰क॰
ज्योती सेन्चुरी

१८५२
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७१०१२९००३४५
डेविट बि. क.
पुरूष
२०७१-०१-२९

 
 
तिल बहादुर बि. क.
पबित्रा बि. क.

१८५३
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७००७२९००८८४
दिक्षा विश्वकर्मा
महिला
२०७०-०७-२९

 
 
गोपिराम विश्वकर्मा
सुजिता विश्वकर्मा

१८५४
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७२०१२२०१४०३
नारायण दर्जी
पुरूष
२०७२-०१-२२

 
 
कृष्ण दर्जी
विमा परियार

१८५५
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७००२०४००४४७
निश्मिता विश्वकर्मा
महिला
२०७०-०२-०४

 
 
निलाम विश्वकर्मा
सिता विश्वकर्मा

१८५६
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७१०५२८००४४७
निसिता वि॰क॰
महिला
२०७१-०५-२८

 
 
नारायण वि॰क॰
सरिता वि॰क॰

१८५७
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७०१२२१००२७५
पुजा परियार
महिला
२०७०-१२-२१

 
 
विजय परियार
मिना परियार

१८५८
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७२१२०९०११४२
पुरव रामदाम
पुरूष
२०७२-१२-०९

 
 
उम बहादुर बि क
पुनम रामदाम

१८५९
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०६९०९०८००५७७
प्रतिमा दर्जी
महिला
२०६९-०९-०८

 
 
राम ब॰ दर्जी
कोपिला दर्जि

१८६०
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७००७०७००५६३
प्रमिशा परियार
महिला
२०७०-०७-०७

 
 
रामु परियार
रुपा परियार

१८६१
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७३०३१८००३३२
प्रमिशा वि॰क॰
महिला
२०७३-०३-१८

 
 
नवराज वि॰क॰
प्रतिमा वि॰क॰

१८६२
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०६९०६०६००५०२
प्रमिस रसाइली
पुरूष
२०६९-०६-०६

 
 
दिपक विश्वकर्मा
ज्योती वराल वि॰क॰

१८६३
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७३१००७०१४८६
प्रसिद्धि सुनार
महिला
२०७३-१०-०७

 
 
पहल सिं वि क
उर्मिला रसाइली

१८६४
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७३०४११०१६५५
प्रिया परियार
महिला
२०७३-०४-११

 
 
प्रकाश परियार
बसना परियार

१८६५
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७००३२०००६६४
प्रिया वि॰क॰
महिला
२०७०-०३-२०

 
 
याम ब॰ वि॰क॰
चन्द्र कला वि॰क

१८६६
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७२०४०१००४७८
मनिष वि॰क॰
पुरूष
२०७२-०४-०१

 
 
मोहन वि॰क॰
तारा वि॰क॰

१८६७
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७२०७०६००८४३
मर्यल बराली
पुरूष
२०७२-०७-०६

 
 
अजय कुमार बराली
मिना विब्वकर्मा

१८६८
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७१०२२६००३५६
यूनिक परियार
पुरूष
२०७१-०२-२६

 
 
विनोद परियार
शान्ति परियार

१८६९
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७१०११९००३२३
रन्जित सुनार
पुरूष
२०७१-०१-१९

 
 
सिताराम सुनार
भिममाया सुनार

१८७०
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७०१००३००४३४
रितेश परियार
पुरूष
२०७०-१०-०३

 
 
रेशम बहादुर परियार
माया परियार

१८७१
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७००२१७०११७३
रिवस वि॰क॰
पुरूष
२०७०-०२-१७

 
 
सुक राम वि॰क॰
रेखा सुनार वि॰क॰

१८७२
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७३०७२३०१५१३
रिशिका वि क
महिला
२०७३-०७-२३

 
 
देब कुमार वि क
गंगा वि क

१८७३
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०६९०९२०००६९७
रिस्ता वि॰क॰
महिला
२०६९-०९-२०

 
 
भेष ब॰ वि॰क॰
बिन्दु वि॰क॰

१८७४
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७०१०२३००३३३
लुभानी बि.क.
महिला
२०७०-१०-२३

 
 
प्रकाश बि. क.
लक्ष्मि बि. क.

१८७५
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७३०२०५०२३३७
विकलव वि क
पुरूष
२०७३-०२-०५

 
 
मोहन रसाइली
कल्पना रसाइली

१८७६
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७००५१८००५७२
विवशा विश्वकर्मा
महिला
२०७०-०५-१८

 
 
बेल ब॰ विश्वकर्मा
रिता विश्वकर्मा

१८७७
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७११२१८००२०४
विवस परियार
पुरूष
२०७१-१२-१८

 
 
विमलाल दमै
बुद्धि माया दमै

१८७८
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०६९११२५००५७७
विवस रसाईली
पुरूष
२०६९-११-२५

 
 
मोहन रसाईली
कल्पना रसाईली

१८७९
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७३०५०८००३५३
विश्वास विश्वकर्मा
पुरूष
२०७३-०५-०८

 
 
छत बहादुर विश्वकर्मा
सरिता विश्वकर्मा

१८८०
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७००४१००३०७१
शिशिर वि॰क॰
पुरूष
२०७०-०४-१०

 
 
दुर्ग बहादुर वि॰क॰
र्सिजना वि॰क॰

१८८१
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७००४१०००७३९
शिशिर वि॰क॰
पुरूष
२०७०-०४-१०

 
 

 

१८८२
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७१०४१६००५१३
श्रीष्टी बि. क.
महिला
२०७१-०४-१६

 
 
खड्के बि. क.
सोममाया बि. क.

१८८३
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७००२२०००४८४
श्रृष्टी परियार
महिला
२०७०-०२-२०

 
 
कृष्ण परियार
शान्ति परियार

१८८४
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७११००४०२४६९
संगित बिश्बकर्मा
पुरूष
२०७१-१०-०४

 
 
सोम बहादुर बिश्वकर्मा
पवित्रा बिश्वकर्मा

१८८५
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७२०२११००२२४
संयोग परियार
पुरूष
२०७२-०२-११

 
 
सुमन परियार
सुमित्रा परियार

१८८६
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७४०५०३००८९९
सचिन गौतम(वि क)
पुरूष
२०७४-०५-०३

 
 
गोपाल प्रसाद वि क
सीता माया वि क

१८८७
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७०१००८००४४१
सञ्जय परियार
पुरूष
२०७०-१०-०८

 
 
श्याम परियार
विभा परियार

१८८८
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७१०११९००३३८
सन्जिता सुनार
महिला
२०७१-०१-१९

 
 
सिताराम सुनार
भिम माया सुनार

१८८९
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७१०९०१००५६३
समृद्धि वि॰क॰
महिला
२०७१-०९-०१

 
 
मोहन वि॰क॰
निर्मला वि॰क॰

१८९०
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७२०९१९०१६६७
सम्राट सुनार
पुरूष
२०७२-०९-१९

 
 
प्रदिप सुनार
शर्मिला विश्वकर्मा

१८९१
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७१०८२३००३७६
सामान्त वि॰क॰
पुरूष
२०७१-०८-२३

 
 
सुमन वि॰क॰
तारा वि॰क॰

१८९२
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७१०७०१००७३९
सार्थक नेपाली
पुरूष
२०७१-०७-०१

 
 
किशोर नेपाली
समि नेपाली

१८९३
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७००७०१००७७२
सार्थक नेपाली
पुरूष
२०७०-०७-०१

 
 
किशोर नेपाली
शमी नेपाली

१८९४
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७००११६००४४३
सार्थक परियार
पुरूष
२०७०-०१-१६

 
 
समर परियार
सुलोचना परियार

१८९५
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०६९०८०५०१०९४
सिरिस विश्वकर्मा
पुरूष
२०६९-०८-०५

 
 
धन ब॰ विश्वकर्मा
सपना विश्वकर्मा

१८९६
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०६९०४३२००२७१
सिसिर परियार
पुरूष
२०६९-०४-३२

 
 
सुनिल परियार
सम्झना परियार

१८९७
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७२०८०४०११३३
सुजन थापा
पुरूष
२०७२-०८-०४

 
 
सूर्य थापा
जुना थापा

१८९८
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७००३१३००३७३
सुजिता वि॰क॰
महिला
२०७०-०३-१३

 
 
मोति लाल वि॰क॰
विष्णु वि॰क॰

१८९९
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७१०२१३०१७७४
सुसान्त सुनार
पुरूष
२०७१-०२-१३

 
 
तेज बहादुर बिश्वकर्मा
लक्ष्मी देवी बिश्वकर्मा

१९००
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७१०३३१००३७३
सोनम रसाईली
महिला
२०७१-०३-३१

 
 
मदन रसाईली
डिलु रसाईली

१९०१
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७३०२१०००७६३
सौगात वि॰क
पुरूष
२०७३-०२-१०

 
 
यम बहादुर वि॰क॰
ज्योती वि॰क॰

१९०२
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७०१२२५००३६७
स्नेहा रसाईली
महिला
२०७०-१२-२५

 
 
धन बहादुर रसाईली
नर माया रसाईली

१९०३
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०६९०८०३००५१३
स्पर्श विश्वकर्मा
पुरूष
२०६९-०८-०३

 
 
ओम ब॰ वि॰क॰
सरिता वि॰क॰

१९०४
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७००४१३००४०२
स्वरुप वि॰क॰
पुरूष
२०७०-०४-१३

 
 
लोक ब॰ वि॰क॰

१९०५
बिधवा भत्ता
२०३५०९१०००२९३
अमृता नेपाली
महिला
२०३५-०९-१०

 
७०७९१
सम बहादुर नेपाली
- - -
३९

१९०६
बिधवा भत्ता
२०२००२२५००१६५
अम्बीका श्रेष्ठ
महिला
२०२०-०२-२५

 
५४७४
 
 
५४

१९०७
बिधवा भत्ता
२०२००११५००९७८
ईन्द्रकला देवकोठा
महिला
२०२०-०१-१५

 
२७०
 
 
५४

१९०८
बिधवा भत्ता
२००६०७१५००४८७
उजेली माया
महिला
२००६-०७-१५

 
१७६५
 
 
६८

१९०९
बिधवा भत्ता
२०१११२३०२९२९५
कलावती अधिकारी
महिला
२०११-१२-३०

 
159
 
 
६२

१९१०
बिधवा भत्ता
२००३०३०३००७९४
कान्छी वीवी
महिला
२००३-०३-०३

 
१०३१
 
 
७१

१९११
बिधवा भत्ता
२००५०१०५०१२२६
काली देवी रिमाल
महिला
२००५-०१-०५

 
९७७
 
 
६९

१९१२
बिधवा भत्ता
२००५१२३०५६११८
कृष्णकला तिमिल्सना
महिला
२००५-१२-३०

 
१५५२
 
 
६८

१९१३
बिधवा भत्ता
२०२२०८२४०००४७
केशरी कुमारी वि॰क॰
महिला
२०२२-०८-२४

 
५८३०
 
 
५२

१९१४
बिधवा भत्ता
२०१८०३२१०००९१
कौशिला गुरुङ्ग
महिला
२०१८-०३-२१

 
५/१९५८
 
 
५६

१९१५
बिधवा भत्ता
२०२५०८२५००१२२
खगीसरा वाग्ले
महिला
२०२५-०८-२५

 
६१०६२
 
 
४९

१९१६
बिधवा भत्ता
२००६०२१७००१७९
खि माया आले
महिला
२००६-०२-१७

 
३५८२४
 
 
६८

१९१७
बिधवा भत्ता
२०१७०४०८०००९८
खिमा ढकाल
महिला
२०१७-०४-०८

 
५०२
 
 
५७

१९१८
बिधवा भत्ता
२०२८०६०१००२२८
गोमाया राना मगर
महिला
२०२८-०६-०१

 
७६०७७
 
 
४६

१९१९
बिधवा भत्ता
२००९१२३०४१५७५
गौरी कुमारी नेवार
महिला
२००९-१२-३०

 
११४९
 
 
६४

१९२०
बिधवा भत्ता
२०२१०१०९००१०२
चन्द्र कुमारी थापा क्षेत्री
महिला
२०२१-०१-०९

 
४७३७
 
 
५३

१९२१
बिधवा भत्ता
२०२१०२१०००२४९
चन्द्र कुमारी वि॰क॰
महिला
२०२१-०२-१०

 
१/११५४
 
 
५३

१९२२
बिधवा भत्ता
२०१८०१२१००१५२
चोलाकुमारी शर्मा
महिला
२०१८-०१-२१

 
१४७३६
 
 
५६

१९२३
बिधवा भत्ता
२०१४०६१५००४४२
जमुना भुजेल
महिला
२०१४-०६-१५

 
९९९२
 
 
६०

१९२४
बिधवा भत्ता
२००१११०२००६०३
जसुता थापा
महिला
२००१-११-०२

 
५/१९७२
 
 
७२

१९२५
बिधवा भत्ता
२००१०७१५०१२७२
जौमाया कमर जोगी
महिला
२००१-०७-१५

 
१०३७
 
 
७३

१९२६
बिधवा भत्ता
२०१७०११०००४९६
टकमाया खत्री
महिला
२०१७-०१-१०

 
२४०
 
 
५७

१९२७
बिधवा भत्ता
२०२३०११५००४६९
टुक माया कामी
महिला
२०२३-०१-१५

 
१३२
 
 
५१

१९२८
बिधवा भत्ता
२०२८०२०७००२०८
टेकमाया सुनार
महिला
२०२८-०२-०७

 
४३३०३७/९०४
 
 
४६

१९२९
बिधवा भत्ता
२०१४०८१०००४६४
टौमाया गुरुङ्ग
महिला
२०१४-०८-१०

 
५/१८५६
 
 
६०

१९३०
बिधवा भत्ता
२००४०८२५००१३३
ठुली माया थापा
महिला
२००४-०८-२५

 
२०३२
 
 
७०

१९३१
बिधवा भत्ता
२०१११२१५०१०१४
डम्बर कुमारी गुरुङ
महिला
२०११-१२-१५

 
९-२६२५
भक्त सिं गुरुङ
- -
६२

१९३२
बिधवा भत्ता
२०२२०८२२००१५७
डालमाया गुरुङ्ग
महिला
२०२२-०८-२२

 
१५२६
 
 
५२

१९३३
बिधवा भत्ता
२०१८०५१०००४५३
डिलमाया थापा
महिला
२०१८-०५-१०

 
४३३०३७/५४
 
 
५६

१९३४
बिधवा भत्ता
२०२२१११०००२७१
तिमामाया सुनार
महिला
२०२२-११-१०

 
७७६४९
 
 
५१

१९३५
बिधवा भत्ता
२००९०४१५००६९४
तिलु गुरुङ्ग
महिला
२००९-०४-१५

 
१०२४(६)
 
 
६५

१९३६
बिधवा भत्ता
२००५०६१७००१८२
तुलसी राना
महिला
२००५-०६-१७

 
१४५
 
 
६९

१९३७
बिधवा भत्ता
२०१८०५१४००१६६
तेजमाया राना
महिला
२०१८-०५-१४

 
१०२१०४
 
 
५६

१९३८
बिधवा भत्ता
२०१००३०३०१०५२
दिल कुमारी श्रेष्ठ
महिला
२०१०-०३-०३

 
२०३
बृजलाल श्रेष्ठ
गंगा माया श्रेष्ठ
६४

१९३९
बिधवा भत्ता
२०१२०८२२००१५८
दिलमाया थापा
महिला
२०१२-०८-२२

 
२१६८२
 
 
६२

१९४०
बिधवा भत्ता
२००४०६११००१३७
दुर्गामाया थापा
महिला
२००४-०६-११

 
५/१७३३
 
 
७०

१९४१
बिधवा भत्ता
२०१८०४१७००१९६
देउकला राना
महिला
२०१८-०४-१७

 
४३३०३७/७५
 
 
५६

१९४२
बिधवा भत्ता
२००९०३३०००२०८
देवकुमारी तिम्सिना
महिला
२००९-०३-३०

 
७६९
 
 
६५

१९४३
बिधवा भत्ता
२०११११२०००२२४
धनमाया दमिनी
महिला
२०११-११-२०

 
१९६
 
 
६२

१९४४
बिधवा भत्ता
२००४०११०००६९२
नन्द कुमारी कार्की
महिला
२००४-०१-१०

 
२९२७
 
 
७०

१९४५
बिधवा भत्ता
२००४०१२०००३६२
नन्द कुमारी गुरुङ्ग
महिला
२००४-०१-२०

 
१५०
 
 
७०

१९४६
बिधवा भत्ता
२०३३११०७००२८२
निरुमाया बि क
महिला
२०३३-११-०७

 
९६०१२
चाम बहादुर बि क
देबु माया सुनचौरी
४०

१९४७
बिधवा भत्ता
२००२०२१४००८२९
पवित्रा कार्की
महिला
२००२-०२-१४

 
५/१४९२
 
 
७२

१९४८
बिधवा भत्ता
२०१११२३०२८८९१
पार्बती गुरुङ्ग
महिला
२०११-१२-३०

 
५८३
 
 
६२

१९४९
बिधवा भत्ता
२००२०४१५०१२८३
पार्वती शर्मा
महिला
२००२-०४-१५

 
५/१४३९
 
 
७२

१९५०
बिधवा भत्ता
२००६०४१२००१८४
पुर्णकला गौतम
महिला
२००६-०४-१२

 
२९८(६)
 
 
६८

१९५१
बिधवा भत्ता
२००७०५१५००७९४
पूर्ण कुमारी मल्ल
महिला
२००७-०५-१५

 
५/१७१२५
 
 
६७

१९५२
बिधवा भत्ता
२०१००५१६००२४२
प्रेम कुमारी पा्ैडेल
महिला
२०१०-०५-१६

 
५/१९४७
 
 
६४

१९५३
बिधवा भत्ता
२०३१०२०४००३१६
फुल माया परीयार
महिला
२०३१-०२-०४

 
४३३०३७-२४८
दल वहादुर परीयार
- - -
४३

१९५४
बिधवा भत्ता
२०३१०२०४००१७५
फुलमाया परियार
महिला
२०३१-०२-०४

 
४३३०३७/२४८
 
 
४३

१९५५
बिधवा भत्ता
२०२५०८१५००४१२
फुलमाया मिया
महिला
२०२५-०८-१५

 
431037/99
 
 
४९

१९५६
बिधवा भत्ता
२०१८०११४००१३२
बटै माया खवास
महिला
२०१८-०१-१४

 
७/१२२६
 
 
५६

१९५७
बिधवा भत्ता
२०१४१२१५००३१७
बिष्णु कुमारी गिरी
महिला
२०१४-१२-१५

 
५/१८९७
 
 
५९

१९५८
बिधवा भत्ता
२०२२०७२००००९६
बिष्णुमाया परियार
महिला
२०२२-०७-२०

 
१४९
 
 
५२

१९५९
बिधवा भत्ता
२०११०८१३००१७५
भगवती वि॰क॰
महिला
२०११-०८-१३

 
५/१७८५
 
 
६३

१९६०
बिधवा भत्ता
२००८१००५००५०४
मंगलमाया श्रेष्ठ
महिला
२००८-१०-०५

 
३१३९
 
 
६५

१९६१
बिधवा भत्ता
२०१९०६१५००३५९
मगलमाया राना भन्ने मगल माया
महिला
२०१९-०६-१५

 
१३७२
 
 
५५

१९६२
बिधवा भत्ता
२००९१०१५००७५८
मधु माया ढकाल
महिला
२००९-१०-१५

 
४३१०३७/७५८
 
 
६४

१९६३
बिधवा भत्ता
२०२००३३१०००३९
मनमाया आले
महिला
२०२०-०३-३१

 
३३०३६
 
 
५४

१९६४
बिधवा भत्ता
२०१२०८१०००६२५
मनमाया गुरुङ्ग
महिला
२०१२-०८-१०

 
५/२०३१
 
 
६२

१९६५
बिधवा भत्ता
२००२१०११००४७१
माकुरी उपाध्याय
महिला
२००२-१०-११

 
५/२०४९
 
 
७१

१९६६
बिधवा भत्ता
२००८०४१५००६०५
माया गोतम
महिला
२००८-०४-१५

 
५/१७१५
 
 
६६

१९६७
बिधवा भत्ता
२०२२१२३००९९७१
माया ढकाल
महिला
२०२२-१२-३०

 
१६५
 
 
५१

१९६८
बिधवा भत्ता
२००६१११२००२१३
मोतीसरा गुरुङ्ग
महिला
२००६-११-१२

 
 
 
 
६७

१९६९
बिधवा भत्ता
२०२९०११०००५९३
यम कुमारी गोदार काकी
महिला
२०२९-०१-१०

 
५२०२
धन वहादुर गोदार
- - -
४५

१९७०
बिधवा भत्ता
२०१६१२१०००२१४
यानुमाया वि॰क॰
महिला
२०१६-१२-१०

 
२२१
 
 
५७

१९७१
बिधवा भत्ता
२०१४०९१५००३५४
याैमेन मिया
महिला
२०१४-०९-१५

 
4403
 
 
५९

१९७२
बिधवा भत्ता
२०१४०९१५००३६२
यौमाने मिया
महिला
२०१४-०९-१५

 
४४०
 
 
५९

१९७३
बिधवा भत्ता
२०१२०११०००६०४
रनकुमारी कामी
महिला
२०१२-०१-१०

 
५०२
 
 
६२

१९७४
बिधवा भत्ता
२००४१२३०५४१२४
रनमाया थापा मगर
महिला
२००४-१२-३०

 
२३०३
 
 
६९

१९७५
बिधवा भत्ता
२०१९०५१२००२३४
राधा कुमारी खाण्
महिला
२०१९-०५-१२

 
११०८
- - -
- - -
५५

१९७६
बिधवा भत्ता
२०२००९२५००१०३
रिमा थापा
महिला
२०२०-०९-२५

 
७२४/४६६५
 
 
५३

१९७७
बिधवा भत्ता
२०१२०११३००२४४
रिमा थापा मगर
महिला
२०१२-०१-१३

 
५/२०५२
 
 
६२

१९७८
बिधवा भत्ता
२०१२१२१५००३६२
रुप माया गुरुङ्ग
महिला
२०१२-१२-१५

 
७८६८८
 
 
६१

१९७९
बिधवा भत्ता
२००५१०१५००७६४
रुपा थापा
महिला
२००५-१०-१५

 
४९९८०
 
 
६८

१९८०
बिधवा भत्ता
२०३२१००५००३३२
लक्ष्मी रानाभाट
महिला
२०३२-१०-०५

 
४२३०५७-०६
- -
- -
४१

१९८१
बिधवा भत्ता
२०१४०३१०००३६६
लक्ष्मीमाया तिम्सीना
महिला
२०१४-०३-१०

 
५/१३६१
 
 
६०

१९८२
बिधवा भत्ता
२०१२०५१४००१८५
लालु माया सार्की
महिला
२०१२-०५-१४

 
७४७५६
 
 
६२

१९८३
बिधवा भत्ता
२०२४०३२८००१४४
लेखु माया थापा
महिला
२०२४-०३-२८

 
३२९
प्रेम बहादुर थापा
- -
५०

१९८४
बिधवा भत्ता
२०१७०३०५००२७८
विना गुरुङ
महिला
२०१७-०३-०५

 
60
 
 
५७

१९८५
बिधवा भत्ता
२०२००३१७००२८५
विष्णुमाया गुरुङ्ग
महिला
२०२०-०३-१७

 
३८३१५
 
 
५४

१९८६
बिधवा भत्ता
२०१३०४१५००५५५
शान्ती वि॰क॰
महिला
२०१३-०४-१५

 
४६४२९
 
 
६१

१९८७
बिधवा भत्ता
२०१६१२३०१७७७८
शारदा पौडेल
महिला
२०१६-१२-३०

 
४४०(६)
 
 
५७

१९८८
बिधवा भत्ता
२०३८०१०९०००५६
संगिता परियार
महिला
२०३८-०१-०९

 
४३३०३७/४४२
 
 
३६

१९८९
बिधवा भत्ता
२०२६०२०५००३१३
सकुन्तला तामाङ्ग
महिला
२०२६-०२-०५

 
५/१४८९
 
 
४८

१९९०
बिधवा भत्ता
२०२०१११५००५०६
सरस्वती गाैतम
महिला
२०२०-११-१५

 
५/२१४२
 
 
५३

१९९१
बिधवा भत्ता
२०३४०१०१००२३५
सरिता थापा
महिला
२०३४-०१-०१

 
८६०१६
 
 
४०

१९९२
बिधवा भत्ता
२०३३०८१२००१६३
सवीता रसाईली
महिला
२०३३-०८-१२

 
५६६५१
मणी राम सुनार
- - -
४१

१९९३
बिधवा भत्ता
२०१८०८१०००५२३
सायवा खातुन मिया
महिला
२०१८-०८-१०

 
९५७२६
 
 
५६

१९९४
बिधवा भत्ता
२०१६०१०५००५८९
सावित्री दर्जी
महिला
२०१६-०१-०५

 
२५८
 
 
५८

१९९५
बिधवा भत्ता
२०३३११११०००७८
सितादेवी बस्ताकोटी
महिला
२०३३-११-११

 
३८९२९
 
 
४०

१९९६
बिधवा भत्ता
२०१४०३१०००३७४
सीतुमाया वि॰क॰
महिला
२०१४-०३-१०

 
५/२०८२
 
 
६०

१९९७
बिधवा भत्ता
२०१६०५१०००४७३
सुकमाया कामी
महिला
२०१६-०५-१०

 
५१४
 
 
५८

१९९८
बिधवा भत्ता
२०२२०८१५००४१७
सुकमाया परियार दमै
महिला
२०२२-०८-१५

 
४८८६५
 
 
५२

१९९९
बिधवा भत्ता
२०१६११०४००२५२
सुन कला गुरुड्ग
महिला
२०१६-११-०४

 
१७०७
चन्द्र बहादुर गुरुङ्ग
- -
५७

२०००
बिधवा भत्ता
२००१११२२००४४५
सुनमाया श्रेष्ठ
महिला
२००१-११-२२

 
५/१९७९
 
 
७२

२००१
बिधवा भत्ता
२०२००१०५००८१३
सुमित्रा वि॰क॰
महिला
२०२०-०१-०५

 
४३३०३७/८१८
 
 
५४

२००२
बिधवा भत्ता
२०१२१२३०२७९४१
सेती मिया
महिला
२०१२-१२-३०

 
1115
 
 
६१

२००३
बिधवा भत्ता
२००५०४१७००२५२
सेतीमाया श्रेष्ठ
महिला
२००५-०४-१७

 
६८५६२
 
 
६९

२००४
बिधवा भत्ता
२०१११००५००५४२
स्यानुमाया विश्वकर्मा
महिला
२०११-१०-०५

 
५/२०६०
 
 
६२

२००५
बिधवा भत्ता
२०२०१२१५००४२१
स्यानुमाया श्रेष्ठ
महिला
२०२०-१२-१५

 
४११४
 
 
५३

२००६
बिधवा भत्ता
२००९०६२०००१७८
हरि माया देवी तिम्सीना
महिला
२००९-०६-२०

 
५/१९५५
 
 
६५

२००७
बिधवा भत्ता
२०२५१११५००३२३
हरिकुमारी राना
महिला
२०२५-११-१५

 
इ(१)
 
 
४८

२००८
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०६७१०१९००८६५
अनमोल थापा
पुरूष
२०६७-१०-१९

 
 
उपेन्द्र थापा
सुष्मा थापा

२००९
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०५९०१०३००१५४
गौरव कुमाल
पुरूष
२०५९-०१-०३

 
 
 
 
१५

२०१०
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०२२०५१५००५१२
जित बहादुर राना मगर
पुरूष
२०२२-०५-१५

 
३०७
 
 
५२

२०११
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०२५०३११००१९६
दिपेन्द्र सापकोटा
पुरूष
२०२५-०३-११

 
७६०
- - -
- - -
४९

२०१२
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०२५०३११००४३६
दिपेन्द्र सापकोटा
पुरूष
२०२५-०३-११

 
७६०
- - -
- - -
४९

२०१३
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०३००३१८०००८४
नारन कुमारी थापा मगर
महिला
२०३०-०३-१८

 
४३३०३५/२७७
 
 
४४

२०१४
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०३२०३१६०००८४
बालकृष्ण थापा मगर
पुरूष
२०३२-०३-१६

 
४३३०३५/२३८
 
 
४२

२०१५
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०२८१०२५०००८८
माधव प्रसाद ढकाल
पुरूष
२०२८-१०-२५

 
४७८९
 
 
४५

२०१६
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता
२०२६०९२७०००४९
विष्णु प्रसाद सापकोटा
पुरूष
२०२६-०९-२७

 
७०२
 
 
४७

२०१७
एकल महिला भत्ता
२००८०२०५००७४१
आइती माया आले
महिला
२००८-०२-०५

 
१२९५
 
 
६६

२०१८
एकल महिला भत्ता
२०१८१२३०१५०२६
आग माया पौडेल
महिला
२०१८-१२-३०

 

 
 
५५

२०१९
एकल महिला भत्ता
२००५०८१५००६५१
इन्द्र माया मगर
महिला
२००५-०८-१५

 
२६१८/०४७
 
 
६९

२०२०
एकल महिला भत्ता
२०२२१२३००९८९८
इम कला राना
महिला
२०२२-१२-३०

 
१३१
 
 
५१

२०२१
एकल महिला भत्ता
२००२०८१००१०१२
काली थापा मगर
महिला
२००२-०८-१०

 
१२९
 
 
७२

२०२२
एकल महिला भत्ता
२०२५०८१५००३९४
कुमारी गुरुङ्
महिला
२०२५-०८-१५

 
७९६२
 
 
४९

२०२३
एकल महिला भत्ता
२०३८०५१९०००४९
कृष्ण कुमारी गुरुङ्
महिला
२०३८-०५-१९

 
४३३०३५/४३८
 
 
३६

२०२४
एकल महिला भत्ता
१९९९१२३१०४९१३
कृष्ण कुमारी तिम्सिना
महिला
१९९९-१२-३०

 
२६
 
 
७४

२०२५
एकल महिला भत्ता
२०१३०११८००१२६
खिनौरी वि॰क
महिला
२०१३-०१-१८

 
४१७
 
 
६१

२०२६
एकल महिला भत्ता
२०३५०१०४००१४५
खीनु दमै
महिला
२०३५-०१-०४

 
४३३०३५/४०४
 
 
३९

२०२७
एकल महिला भत्ता
२०२५०६११००१३२
गंगा माया राना
महिला
२०२५-०६-११

 
७४९५३
 
 
४९

२०२८
एकल महिला भत्ता
२०१७१०१७००१९५
गंगा माया राना
महिला
२०१७-१०-१७

 
७५९
 
 
५६

२०२९
एकल महिला भत्ता
२०३७०८२५०००७५
गिता तिम्सिना
महिला
२०३७-०८-२५

 
९६०८०
 
 
३७

२०३०
एकल महिला भत्ता
२०१२०४१४००१९६
गुमा माया कुमाल
महिला
२०१२-०४-१४

 
८८५
 
 
६२

२०३१
एकल महिला भत्ता
२०२७१२३००७३५४
चन्द्र कला कुमाल
महिला
२०२७-१२-३०

 
३४५२
 
 
४६

२०३२
एकल महिला भत्ता
२०३६०२०६०००९६
चन्द्र कला लामिछाने
महिला
२०३६-०२-०६

 
४१३३३
 
 
३८

२०३३
एकल महिला भत्ता
२००७०६१०००३७१
चन्द्र माया गुरुङ्
महिला
२००७-०६-१०

 
३०
 
 
६७

२०३४
एकल महिला भत्ता
२००४१००३००१८५
चुम कान्ति थापा क्षेत्री
महिला
२००४-१०-०३

 
८०४
 
 
६९

२०३५
एकल महिला भत्ता
२०१६०५१८००१८७
जमुना देवी राना
महिला
२०१६-०५-१८

 
१८८६
 
 
५८

२०३६
एकल महिला भत्ता
२०१२०२१७००१८५
जाै माया राना
महिला
२०१२-०२-१७

 
६३६
 
 
६२

२०३७
एकल महिला भत्ता
२००५०८०१००२६३
टिका माया गुरुङ्
महिला
२००५-०८-०१

 
११०६/३३१
 
 
६९

२०३८
एकल महिला भत्ता
२०१००८१५०१०५५
टिका माया रानामगर
महिला
२०१०-०८-१५

 
७०९०८
 
 
६४

२०३९
एकल महिला भत्ता
२०२०१२३०१२९५३
टेक माया मगर
महिला
२०२०-१२-३०

 
१४५४
 
 
५३

२०४०
एकल महिला भत्ता
१९९९०७१०००५३५
डम्मर कुमारी सुवेदी
महिला
१९९९-०७-१०

 
१०५८
 
 
७५

२०४१
एकल महिला भत्ता
२००७१०११००२८२
डिल माया राना
महिला
२००७-१०-११

 
६३४
- - -
- - -
६६

२०४२
एकल महिला भत्ता
२००११२३१०२७१३
तुली माया कुमाल
महिला
२००१-१२-३०

 
६७
 
 
७२

२०४३
एकल महिला भत्ता
२००२०३०९००४९६
दुर्गा देवी पौडेल
महिला
२००२-०३-०९

 
६५५
 
 
७२

२०४४
एकल महिला भत्ता
२००३०१०१०३२६७
दुर्पता कँडेल
महिला
२००३-०१-०१

 
८०८
 
 
७१

२०४५
एकल महिला भत्ता
२०१६०५०२००२५६
देवी लामिछाने
महिला
२०१६-०५-०२

 
७४९
 
 
५८

२०४६
एकल महिला भत्ता
२०१२१२३०२७४२३
धन माया गुरुङ्
महिला
२०१२-१२-३०

 
३७०
 
 
६१

२०४७
एकल महिला भत्ता
२००३०११८००३४१
धन माया थापामगर
महिला
२००३-०१-१८

 
२६४
 
 
७१

२०४८
एकल महिला भत्ता
२०२००६१२०००८१
धनेश्वरी पौडेल
महिला
२०२०-०६-१२

 
६१
 
 
५४

२०४९
एकल महिला भत्ता
२०११११२०००१९२
धर्मि तिवारी
महिला
२०११-११-२०

 
७२०
 
 
६२

२०५०
एकल महिला भत्ता
२००५१२३०५५३३४
नन्द्र श्री गुरुङ्
महिला
२००५-१२-३०

 
९०
 
 
६८

२०५१
एकल महिला भत्ता
२०२७१२०५००१३८
नर कुमारी सार्की
महिला
२०२७-१२-०५

 
४४९२७
 
 
४६

२०५२
एकल महिला भत्ता
२०१६०३२०००१८८
नर्मदा गिरी
महिला
२०१६-०३-२०

 
५८
 
 
५८

२०५३
एकल महिला भत्ता
२००६१२१०००३५५
पदम कुमारी थापामगर
महिला
२००६-१२-१०

 
२३५
 
 
६७

२०५४
एकल महिला भत्ता
२००५१२३०५५३२६
पदमा कुमारी कुमाल
महिला
२००२-०२-१४

 
४८८७
- - -
- - -
७२

२०५५
एकल महिला भत्ता
२०२००६१७००१३२
पदमा कुमाल
महिला
२०२०-०६-१७

 
२७३
 
 
५४

२०५६
एकल महिला भत्ता
२०१८१२३०१५०१८
पवित्रा परियार
महिला
२०१८-१२-३०

 
१८
 
 
५५

२०५७
एकल महिला भत्ता
२०२३१२३००९२४३
पार्वती तिम्सीना
महिला
२०२३-१२-३०

 
१८२
 
 
५०

२०५८
एकल महिला भत्ता
२०००१२१४००४१८
पार्वती लम्साल
महिला
२०००-१२-१४

 
६०५५१
 
 
७३

२०५९
एकल महिला भत्ता
२००२१२३०७६२२३
पुतलि खवास
महिला
२००२-१२-३०

 
७/१०४२
 
 
७१

२०६०
एकल महिला भत्ता
२०३१०७१०००२१३
पुष्पा शाही
महिला
२०३१-०७-१०

 
९०७४१
 
 
४३

२०६१
एकल महिला भत्ता
२००८०५०७००३३६
पूर्णि माया थापा
महिला
२००८-०५-०७

 
४८५
 
 
६६

२०६२
एकल महिला भत्ता
२०२५१२३००९९०९
फुल माया वि॰क
महिला
२०२५-१२-३०

 
२७६
 
 
४८

२०६३
एकल महिला भत्ता
२०१११२३०२८५११
बुद्धि माया धिमिरे
महिला
२०११-१२-३०

 
७९७
 
 
६२

२०६४
एकल महिला भत्ता
२०२२१२३००९८८४
भवि माया कुमाल
महिला
२०२२-१२-३०

 
६३
 
 
५१

२०६५
एकल महिला भत्ता
२०१६०५११००१३३
भिम कुमारी नेपाली
महिला
२०१६-०५-११

 
४३३०३५/७९
 
 
५८

२०६६
एकल महिला भत्ता
२०१६०५०६००२३२
भिम कुमारी पाठक
महिला
२०१६-०५-०६

 
९७८
 
 
५८

२०६७
एकल महिला भत्ता
२०१६०११५००५५४
भिमा माया आले
महिला
२०१६-०१-१५

 
१३६०/३८१
 
 
५८

२०६८
एकल महिला भत्ता
२०१४१००५००३१२
मधु माया भण्डारी
महिला
२०१४-१०-०५

 
२३४२७
 
 
५९

२०६९
एकल महिला भत्ता
२०१६०६०५००१५८
मन कुमारी सार्की
महिला
२०१६-०६-०५

 
६५४
 
 
५८

२०७०
एकल महिला भत्ता
२०१६०९१८००१४८
मन माया वि॰क
महिला
२०१६-०९-१८

 
४३१०३५/१०४३३८
 
 
५७

२०७१
एकल महिला भत्ता
२०१११२३०२८५२९
माया आले
महिला
२०११-१२-३०

 
१३६६
 
 
६२

२०७२
एकल महिला भत्ता
२०२५०३०८०००८५
मैना देवी रानाभाट
महिला
२०२५-०३-०८

 
४३१००९/१०६१२०
 
 
४९

२०७३
एकल महिला भत्ता
२०१७०१२७००११२
यानु माया राना
महिला
२०१७-०१-२७

 
४३३०३५/२७४
 
 
५७

२०७४
एकल महिला भत्ता
२०१२०४०५००५०९
रिउरा वि॰क
महिला
२०१२-०४-०५

 
४६४००
 
 
६२

२०७५
एकल महिला भत्ता
२०२६०१०५००५४७
रुक माया थापामगर
महिला
२०२६-०१-०५

 
२९४२०
 
 
४८

२०७६
एकल महिला भत्ता
२००७१२३०४१४०५
रुप माया गुरुङ्
महिला
२००७-१२-३०

 
३९
 
 
६६

२०७७
एकल महिला भत्ता
२०३८०१०३०००५९
रुपा चालिसे
महिला
२०३८-०१-०३

 
४१४
 
 
३६

२०७८
एकल महिला भत्ता
२०१८०५०१००२८८
रेनु माया कुमाल
महिला
२०१८-०५-०१

 
९०३
 
 
५६

२०७९
एकल महिला भत्ता
२००५०२०६००२२४
रेनुका कुमाल
महिला
२००५-०२-०६

 
८३९
 
 
६९

२०८०
एकल महिला भत्ता
२००२१२३०७६०८९
लक्षिमी तामाङ्ग
महिला
२००२-१२-३०

 
९५/०४०
 
 
७१

२०८१
एकल महिला भत्ता
२०२००११९००१६२
लक्ष्मी अधिकारी
महिला
२०२०-०१-१९

 
१६१३
 
 
५४

२०८२
एकल महिला भत्ता
२०४१०१२५००१०६
लालु माया वि॰क
महिला
२०४१-०१-२५

 
४३३०३५/२८१
 
 
३३

२०८३
एकल महिला भत्ता
२००१०५१५०२०७४
लिला माया थापा
महिला
२००१-०५-१५

 
३१९
 
 
७३

२०८४
एकल महिला भत्ता
२००४०५१७००२५२
लुरी माया कुमाल
महिला
२००४-०५-१७

 
१५३१/०४५
 
 
७०

२०८५
एकल महिला भत्ता
२०१००५१८००३१३
लुरी माया परियार
महिला
२०१०-०५-१८

 
४३४
 
 
६४

२०८६
एकल महिला भत्ता
२०३००२०३०००५४
लोक माया गुरुङ्
महिला
२०३०-०२-०३

 
३२५४७
 
 
४४

२०८७
एकल महिला भत्ता
२००९११२५००१९३
वाल कुमारी गुरुङ्
महिला
२००९-११-२५

 
४०९
 
 
६४

२०८८
एकल महिला भत्ता
२००११२३१०२८४६
विवा थापामगर
महिला
२००१-१२-३०

 
३११
 
 
७२

२०८९
एकल महिला भत्ता
२०२७१२३००७३४७
विष्णु माया पाण्डे
महिला
२०२७-१२-३०

 
३९४
 
 
४६

२०९०
एकल महिला भत्ता
२०१८१२३०१५००२
विष्णु माया पौडेल
महिला
२०१८-१२-३०

 
५३०
 
 
५५

२०९१
एकल महिला भत्ता
२००२०३०९००५०४
विष्णु माया पौडैल
महिला
२००२-०३-०९

 
७९९
 
 
७२

२०९२
एकल महिला भत्ता
२०१७१२३०१४२६३
विष्णु माया वि॰क
महिला
२०१७-१२-३०

 
३४३
 
 
५६

२०९३
एकल महिला भत्ता
२०१०१२३०४७७५२
विष्णु लक्ष्मी तिम्सीना
महिला
२०१०-१२-३०

 
३६६
 
 
६३

२०९४
एकल महिला भत्ता
२००२११२२००२८६
विष्णुमाया थापा मगर
महिला
२००२-११-२२

 
४१८
 
 
७१

२०९५
एकल महिला भत्ता
२०२५०३०६००१३९
वुद्धि माया पाठक
महिला
२०२५-०३-०६

 
६४८२८
 
 
४९

२०९६
एकल महिला भत्ता
२०१५१००३००११६
सावित्री राना
महिला
२०१५-१०-०३

 
७११
 
 
५८

२०९७
एकल महिला भत्ता
२०२४०२१२००१४३
सिता परियार
महिला
२०२४-०२-१२

 
८१५६०
 
 
५०

२०९८
एकल महिला भत्ता
२००११२३१०२७६२
सिर माया अर्याल
महिला
२००१-१२-३०

 
२३८
 
 
७२

२०९९
एकल महिला भत्ता
२००७०२०५००४७९
सुक माया कुमाल
महिला
२००७-०२-०५

 
९२५
 
 
६७

२१००
एकल महिला भत्ता
२००९१२३०४०४५२
सुक माया कुमाल
महिला
२००९-१२-३०

 
१२४
 
 
६४

२१०१
एकल महिला भत्ता
२०१५१२३०२२००२
सुक माया थापा
महिला
२०१५-१२-३०

 
२८३
 
 
५८

२१०२
एकल महिला भत्ता
२०२६०४०६००१२७
सुचित्रा थापा
महिला
२०२६-०४-०६

 
३३७
 
 
४८

२१०३
एकल महिला भत्ता
२००७१२३०४१३७१
सुमित्रा देवी तिवारी
महिला
२००७-१२-३०

 
१२८७
 
 
६६

२१०४
एकल महिला भत्ता
२०१३०९१८००१०३
सेती माया थापा मगर
महिला
२०१३-०९-१८

 
४७५
 
 
६०

२१०५
एकल महिला भत्ता
२००९०४१५००६६३
सेती वि॰क
महिला
२००९-०४-१५

 
२०७
 
 
६५

२१०६
एकल महिला भत्ता
२०२६०२०४००२३३
हरि माया थापा
महिला
२०२६-०२-०४

 
३५७४२७८६
 
 
४८

२१०७
एकल महिला भत्ता
२०२६०३०७००२१८
हरि माया सार्की
महिला
२०२६-०३-०७

 
१०१८१
 
 
४८

२१०८
एकल महिला भत्ता
२००१०२०१०१२६३
हुम माया कुमाल
महिला
२००१-०२-०१

 
 
 
 
७३

२१०९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८८१२३०३६१५९
अभिमान थापामगर
पुरूष
१९८८-१२-३०

 
६४०
 
 
८५

२११०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२०००१२३१३५१२९
अम्बर बहादुर थापामगर
पुरूष
२०००-१२-३०

 
९६३
 
 
७३

२१११
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९४०५११००२२३
अम्विमाया ढकाल
महिला
१९९४-०५-११

 
६७४
 
 
८०

२११२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९२०८१४००२५८
आइत माया आलेमगर
महिला
१९९२-०८-१४

 
३१०
 
 
८२

२११३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९०१२२२००२७३
आइती माया थापामगर
महिला
१९९०-१२-२२

 
१८०
 
 
८३

२११४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००३०२१७००७७३
आरती शर्मा
महिला
२००३-०२-१७

 
११९४
- - -
- - -
७१

२११५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९२१२३०४८००८
उजेली गुरुङ्
महिला
१९९२-१२-३०

 
२५१
 
 
८१

२११६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९४०३०५००७३३
उमाकान्ती जैसी
महिला
१९९४-०३-०५

 
८२१
 
 
८०

२११७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९७०२३१०००८४
उमाया गुरुङ्
महिला
१९९७-०२-३१

 
१९७०
 
 
७७

२११८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९७०८२८००३७२
एक वहादुर थापा
पुरूष
१९९७-०८-२८

 
५५७
वुद्धी वहादुर थापा मगर
- - -
७७

२११९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९७०४२४०००९९
कमली थापामगर
महिला
१९९७-०४-२४

 
४३२
 
 
७७

२१२०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००२०११४०२०७४
कमली राना
महिला
२००२-०१-१४

 
११६४
-- - -
- - -
७२

२१२१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००२०१०४०४२९५
कमली राना
महिला
२००२-०१-०४

 
-
- - -
- - -
७२

२१२२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९८१०१५०१०१७
कर्ण बहादुर रानामगर
पुरूष
१९९८-१०-१५

 
५०६/२०४५/२/२
 
 
७५

२१२३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९९०२३०००४५४
कलावती धिमिरे
महिला
१९९९-०२-३०

 
७९४/०४५/२/१०
 
 
७५

२१२४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८९१२३०३५७३८
कुल प्रसाद घिमिरे
पुरूष
१९८९-१२-३०

 
४८७७
 
 
८४

२१२५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९११२३०४५०६३
कुल प्रसाद सापकोटा
पुरूष
१९९१-१२-३०

 
३२२
 
 
८२

२१२६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९९०९२३००२०३
कुश्माखर पाण्डे
पुरूष
१९९९-०९-२३

 
१४०४
 
 
७४

२१२७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९९०३०१०१४९९
कृष्ण कुमारी तिम्सीना
पुरूष
१९९९-०३-०१

 
१३७८
- - --
- - -
७५

२१२८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००००४२६००१७९
केशबहादुर कुमाल
पुरूष
२०००-०४-२६

 
१९५
 
 
७४

२१२९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००१०५१५०२२२३
केशुमाया थापा मगर
महिला
२००१-०५-१५

 
286
 
 
७३

२१३०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००२१११५०२०१३
खड्क बहादुर आले
पुरूष
२००२-११-१५

 
१७७८
मीन बहादुर आले
- - -
७१

२१३१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९१०९२००००६५
खड्क बहादुर घर्ती
पुरूष
१९९१-०९-२०

 
७९८
 
 
८२

२१३२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००००२२४००२७७
खड्कबहादुर कुमाल
पुरूष
२०००-०२-२४

 
१९
 
 
७४

२१३३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००३०८३०००४२४
खड्ग बहादुर थापा मगर
पुरूष
२००३-०८-३०

 
४९८
दल बहादुर थापा मगर
- - -
७१

२१३४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२०००११२२००५८७
खिम बहादुर राना
पुरूष
२०००-११-२२

 
420
 
 
७३

२१३५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२०००१००७००७१३
खोमाया अधिकारी
महिला
२०००-१०-०७

 
७०५
 
 
७३

२१३६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९८१०२९००५०७
खोमाया अधिकारी
महिला
१९९८-१०-२९

 
६५२
 
 
७५

२१३७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८८०६१७०००३४
गंगिमाया रानामगर
महिला
१९८८-०६-१७

 
२७५
 
 
८६

२१३८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००००३१८०१३३३
गित वहादुर थापा
पुरूष
२०००-०३-१८

 
४४२
- - -
- - -
७४

२१३९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९७१२३१३७३७५
गिर बहादुर थापा
पुरूष
१९९७-१२-३०

 
४२२
- -
- -
७६

२१४०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९२१२१७००१६२
गिरीमाया राना
महिला
१९९२-१२-१७

 
४५०
 
 
८१

२१४१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८६१२३०२३५९९
गुमा भुजेल
महिला
१९८६-१२-३०

 
९२२१५
 
 
८७

२१४२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९६१००२००३८३
गुमानसिं गुरुङ्
पुरूष
१९९६-१०-०२

 
१२२२
 
 
७७

२१४३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००४०६०७०१०१८
गोबर्धन राना मगर
पुरूष
२००४-०६-०७

 
४९३
वग वीर राना
- - -
७०

२१४४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००३०३२१००५१५
घनश्याम ज्वारचन
पुरूष
२००३-०३-२१

 
८९६
कान्छा ढवा
- - -
७१

२१४५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९४०३१८००२८५
घनश्याम पौडेल
पुरूष
१९९४-०३-१८

 
६५१/२/२
 
 
८०

२१४६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९०१२३०६३४६४
घमन बहादुर खवास
पुरूष
१९९०-१२-३०

 
६३३
 
 
८३

२१४७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००४०५०३०१३६५
चन्द्र कुमार श्रेष्ठ
पुरूष
२००४-०५-०३

 
५८८३०
बखतमान श्रेष्ठ
- - -
७०

२१४८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९११२३०४५०९७
चन्द्रकला अधिकारी
महिला
१९९१-१२-३०

 
६८६
 
 
८२

२१४९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८९०११६००१३४
चित्रीमाया सारुमगर
महिला
१९८९-०१-१६

 
७०६
 
 
८५

२१५०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८६१२३०२३५७३
चुव कुमारी पौडेल
महिला
१९८६-१२-३०

 
८३३
 
 
८७

२१५१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००३०६१९००२०७
चेत नाथ खनाल
पुरूष
२००३-०६-१९

 
७०७
देवी लाल खनाल
- - -
७१

२१५२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००१०९०१००५१८
चेत बहादुर कुमाल
पुरूष
२००१-०९-०१

 
७१०
 
 
७३

२१५३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८६०८०७०००८४
चोपराज अधिकारी
पुरूष
१९८६-०८-०७

 
६३०
 
 
८८

२१५४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००३०२२१००५८२
छल कुमारी राना मगर
महिला
२००३-०२-२१

 
४७१
- - -
- - -
७१

२१५५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८३१२३०१४२९८
छली पौडेल
महिला
१९८३-१२-३०

 
८४७
 
 
९०

२१५६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००११०१२००८२८
टेक प्रसाद न्याैपाने
पुरूष
२००१-१०-१२

 
748
 
 
७२

२१५७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८७०२२९०००४४
टेक बहादुर कुमाल
पुरूष
१९८७-०२-२९

 
२४३१
 
 
८७

२१५८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९६१०२९००३६४
डासुमाया पाध्यानी
महिला
१९९६-१०-२९

 
४८६
 
 
७७

२१५९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९८०९१८००५७७
डिलबहादुर गुरुङ
पुरूष
१९९८-०९-१८

 
324
 
 
७५

२१६०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९७०१०१०५०८४
तारापति ढकाल
पुरूष
१९९७-०१-०१

 
४५०४
 
 
७७

२१६१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९४१२३०७७२८४
तिलीमाया सापकोटा
महिला
१९९४-१२-३०

 
३८९
 
 
७९

२१६२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९६०६०८००१३१
तुल बहादुर वस्नेत
पुरूष
१९९६-०६-०८

 
६४९
 
 
७८

२१६३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८८१००५००३९१
तुलसि प्रसाद खनाल
पुरूष
१९८८-१०-०५

 
३५२६२
 
 
८५

२१६४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९३०४१९००१५५
दरीसा थापा
महिला
१९९३-०४-१९

 
६८४
 
 
८१

२१६५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९४०९१५००४४५
दल बहादुर मल्ल
पुरूष
१९८४-०९-१५

 
६४८
 
 
८९

२१६६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९६०९०१००१५५
दल बहादुर रानामगर
पुरूष
१९९६-०९-०१

 
६६३
 
 
७८

२१६७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९२०२२५००२१६
दिलमाया कुँवरयोगी
महिला
१९९२-०२-२५

 
४३३०३५/१४५
 
 
८२

२१६८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८८१२३०३६१४२
दुर्पता सुवेदी
महिला
१९८८-१२-३०

 
१२९
 
 
८५

२१६९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८३१०२०००१०२
देउ नारायण पौडेल
पुरूष
१९८३-१०-२०

 
६६४
 
 
९०

२१७०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९०१२३०६३४४९
देबि बहादुर कुमाल
पुरूष
१९९०-१२-३०

 
३७८३
 
 
८३

२१७१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९००११०००९१७
देव बहादुर थापा
पुरूष
१९९०-०१-१०

 
४२४
 
 
८४

२१७२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९१०३०१००२८२
धन बहादुर थापा
पुरूष
१९९१-०३-०१

 
४६९
 
 
८३

२१७३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००२०९१६००६३९
नर प्रसाद पौडेल
पुरूष
२००२-०९-१६

 
१४७५
 
 
७१

२१७४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९७८०२२७०००१३
नरिकुमारी राना
महिला
१९७८-०२-२७

 
555
 
 
९६

२१७५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००२०२०९००४६४
नारन कुमारी मल्ल
महिला
२००२-०२-०९

 
७२२
 
 
७२

२१७६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९७८१११५०००४३
नेत्र कुमारी पौडेल
महिला
१९७८-११-१५

 
४५२
 
 
९५

२१७७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८२०५२५०००३८
नेत्री माया लामिछाने
महिला
१९८२-०५-२५

 
६७७
 
 
९२

२१७८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००४०२३०००६२३
पदम बहादुर थापा मगर
पुरूष
२००४-०२-३०

 
७७१
रन बहादुर थापा मगर
- -
७०

२१७९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९७१२३०८५८३५
पदुमाया आले
महिला
१९९७-१२-३०

 
१०४५
 
 
७६

२१८०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९३०१०९००२१४
पुर्ण बहादुर राना
पुरूष
१९९३-०१-०९

 
२५०६
 
 
८१

२१८१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८७०३०९००३५८
पुर्ण वहादुर गुरुङ
पुरूष
१९८७-०३-०९

 
१३७९
- -- -
- - -
८७

२१८२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९३०१०९००४६७
पुर्ण वहादुर पाटा मगर
पुरूष
१९९३-०१-०९

 
२५०६
- - -
- - -
८१

२१८३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८७०७०५००१७५
पुर्ण सिं गुरुङ्
पुरूष
१९८७-०७-०५

 
११७९
 
 
८७

२१८४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८१०५२७०००३६
पुर्णिमाया थापा
महिला
१९८१-०५-२७

 
१९५
 
 
९३

२१८५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९५०७१५००८५४
पूर्णमाया आले
पुरूष
१९९५-०७-१५

 
431035/1044
 
 
७९

२१८६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९००३२९००१३७
प्रेम बहादुर गुरुङ्
पुरूष
१९९०-०३-२९

 
२६०
 
 
८४

२१८७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९३०५१०००६२३
फन कुमारी थापा
महिला
१९९३-०५-१०

 
१०११
 
 
८१

२१८८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००३०२०२०११३५
बाल कुमारी थापा
महिला
२००३-०२-०२

 
४६३
तील बहादुर थापा
- - -
७१

२१८९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००३०४२५००४३१
बीष्णु माया वाग्ले क्षेत्री
महिला
२००३-०४-२५

 
१७९०
सम्मर बहादुर वाग्ले क्षेत्री
- - -
७१

२१९०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८२०२२९०००५२
बेल बहादुर गुरुङ्ग
पुरूष
१९८२-०२-२९

 
६१५०
 
 
९२

२१९१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८७१०२०००२१३
भविश्वर थापामगर
पुरूष
१९८७-१०-२०

 
२०४
 
 
८६

२१९२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९७०४३०००३२८
भिम प्रसाद अधिकारी
पुरूष
१९९७-०४-३०

 
६३८
 
 
७७

२१९३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८९१२२२००१९२
भिमा देवी कुमाल
महिला
१९८९-१२-२२

 
७३३
 
 
८४

२१९४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८३०१०५००२३५
भुपति पाण्डे
पुरूष
१९८३-०१-०५

 
९५८
 
 
९१

२१९५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००२०५१८००३३६
भुल बहादुर थापा मगर
पुरूष
२००२-०५-१८

 
४१२
 
 
७२

२१९६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००३०२२८००३८९
मञ्जु माया अधीकारी
महिला
२००३-०२-२८

 
५१६
बीर बहादुर खड्का
- - -
७१

२१९७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००२११०५०१३३९
मन कुमारी अधीकारी
महिला
२००२-११-०५

 
७१९
- - -
- - -
७१

२१९८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९८१२३११२४९६
मन बहादुर क्षेत्री
पुरूष
१९९८-१२-३०

 
८३५
 
 
७५

२१९९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००१०९१००११२९
मन माया थापा
महिला
२००१-०९-१०

 
३८२
 
 
७३

२२००
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००००६२९००५४१
मन वहादुर थापा
पुरूष
२०००-०६-२९

 
१०८३
- - -
- - -
७४

२२०१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००११२३१०४५९४
मनकुमारी राना मगर
महिला
२००१-१२-३०

 
512
 
 
७२

२२०२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९८१२३११२६६५
मनश्री गुरुङ्
महिला
१९९८-१२-३०

 
१११
 
 
७५

२२०३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००२०७२०००५६९
मुक्क्त बहादुर राना मगर
पुरूष
२००२-०७-२०

 
३५२
रुद्र बहादुर राना मगर
- - -
७२

२२०४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००१०२२५००७१२
मेघ बहादुर कुमाल
पुरूष
२००१-०२-२५

 
१४९
 
 
७३

२२०५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९११२३०४५०२२
मोतिलाल पौडेल
पुरूष
१९९१-१२-३०

 
६१४
 
 
८२

२२०६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००३०४०५०६१५८
मोहन शर्मा खनाल
पुरूष
२००३-०४-०५

 
९४
० ०
० ० ०
७१

२२०७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९५०६१०००६०३
युक्त नारायण पंगेनी
पुरूष
१९९५-०६-१०

 
९०६
 
 
७९

२२०८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९९०११००१०८४
युवराज धिमिरे
पुरूष
१९९९-०१-१०

 
८६९/९७
 
 
७५

२२०९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००३०२१७००७८८
रण बहादुर कार्की क्षेत्री
पुरूष
२००३-०२-१७

 
८४०६
टेक बहादुर कार्की
- - -
७१

२२१०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८००३१०००२०३
रत्न कुमारी श्रेष्ठ
महिला
१९८०-०३-१०

 
१०५४
 
 
९४

२२११
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००१०११४००९४८
रत्न बहादुर गुरुङ्ग
पुरूष
२००१-०१-१४

 
१२२०
 
 
७३

२२१२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९७०६०७००६७७
रमा माया राना मगर
महिला
१९९७-०६-०७

 
४७९
- -
- - -
७७

२२१३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००११२३१०४६०२
राम बहादुर राना
पुरूष
२००१-१२-३०

 
43/1656
 
 
७२

२२१४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९५०१०१०६९९५
राम बहादुर वस्नेत
पुरूष
१९९५-०१-०१

 
१५६३
 
 
७९

२२१५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८३०२०६०००५८
रुद्र कुमार श्रेष्ठ
पुरूष
१९८३-०२-०६

 
१८८३
 
 
९१

२२१६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९४१२३०७७१५१
रुद्रनाथ अधिकारी
पुरूष
१९९४-१२-३०

 
८५४
 
 
७९

२२१७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९८०२२८००४०७
रुमप्रसाद ज्वारचन
पुरूष
१९९८-०२-२८

 
५१५
 
 
७६

२२१८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९४०५१०००८३७
रेख बहादुर सोमैमगर भन्ने रिखि बहादुर
पुरूष
१९९४-०५-१०

 
१०८
 
 
८०

२२१९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९६९१०२९०००११
रेनुका तिवारी
महिला
१९६९-१०-२९

 
६००
 
 
१०४

२२२०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८८०५०७००१६५
रेवती धिमिरे
महिला
१९८८-०५-०७

 
६७८
 
 
८६

२२२१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९६१२१५००४८४
रेवती मास्की मगर
महिला
१९९६-१२-१५

 
२१९
 
 
७७

२२२२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००१०७२८००३५८
रेशम बहादुर अधिकारी
पुरूष
२००१-०७-२८

 
337
 
 
७३

२२२३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९९१२३१०७५१५
लक्ष्मि राज अर्याल
पुरूष
१९९९-१२-३०

 
251
 
 
७४

२२२४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९७०५२७०००७३
लक्ष्मी पौडेल
महिला
१९९७-०५-२७

 
४३१०३५/३१८/०६८
 
 
७७

२२२५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९४०७२७००१३४
ललित बहादुर के ॰सी
पुरूष
१९९४-०७-२७

 
३४३७
 
 
८०

२२२६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००२०१०१०५६११
लाल प्रशाद काफ्ले
पुरूष
२००२-०१-०१

 
507
 
 
७२

२२२७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९८०९१८००५४४
लिला कुमारी गुरुङ्ग
महिला
१९९८-०९-१८

 
५५४५८/०६३/६/२४
 
 
७५

२२२८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८५०९१५००१३३
वम बहादुर गुरुङ्
पुरूष
१९८५-०९-१५

 
८१३
 
 
८८

२२२९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९७०११५०११४१
वसन्त बहादुर थापा
पुरूष
१९९७-०१-१५

 
६२७
 
 
७७

२२३०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००१०२०९००५१६
विनता पौडेल
महिला
२००१-०२-०९

 
६६६
 
 
७३

२२३१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९०१२३०६३३९९
विवा कुमाल
महिला
१९९०-१२-३०

 
८४४
 
 
८३

२२३२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००१०२२६०११०४
विवा थापा मगर
महिला
२००१-०२-२६

 
३११
- - -
- -- -
७३

२२३३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९६०२१७००५४५
विश्वमित्र पौडेल
पुरूष
१९९६-०२-१७

 
४३१०३५/३१२/०६८
 
 
७८

२२३४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००२०९३०००२५९
विष्णु बहादुर थापा मगर
पुरूष
२००२-०९-३०

 
२९६
 
 
७१

२२३५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००२०५२१००२५६
विष्णु माया सापकोटा
महिला
२००२-०५-२१

 
७५०
 
 
७२

२२३६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९८०३१७००४१६
विष्णुमाया कुमाल
महिला
१९९८-०३-१७

 
९०२
 
 
७६

२२३७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९५१११५००६६६
विष्णुमाया घर्ती
महिला
१९९५-११-१५

 
६७९/०४५
 
 
७८

२२३८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९११०२०००३६३
वुधीसरा खवास
महिला
१९९१-१०-२०

 
६९०
 
 
८२

२२३९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९००६१५००६७५
वृषराज थापा
पुरूष
१९९०-०६-१५

 
७३२
 
 
८४

२२४०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९२०२०२००४०५
शान्ता थापा
महिला
१९९२-०२-०२

 
२३३५
 
 
८२

२२४१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००१०८१४०१६१३
शिव माया अर्याल
महिला
२००१-०८-१४

 
२३८
- - -
- - -
७३

२२४२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८९१२३०३६५७९
श्रीकुमारी थापा
महिला
१९८९-१२-३०

 
718
 
 
८४

२२४३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००२०८१००१०७९
श्रीभूवन सिं थापा
पुरूष
२००२-०८-१०

 
४४४१
 
 
७२

२२४४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९५०११५०१७५६
श्रीमाया मास्कीमगर
महिला
१९९५-०१-१५

 
४३१६
 
 
७९

२२४५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९८१२३११२५७९
श्रीमाया राना मगर
महिला
१९९८-१२-३०

 
४६४
 
 
७५

२२४६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००३०४२७००२०५
सन्त बहादुर थापा क्षेत्री
पुरूष
२००३-०४-२७

 
४५१
डील बहादुर थापा
- - -
७१

२२४७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९३१२३०६२३३८
सममाया गुरुङ्
महिला
१९९३-१२-३०

 
१३७८
 
 
८०

२२४८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००११०१५०२१३२
सम्मर बहादुर कुमाल
पुरूष
२००१-१०-१५

 
887
 
 
७२

२२४९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८६१२३०२३५५७
सरास्वती पाण्डे
महिला
१९८६-१२-३०

 
९५६
 
 
८७

२२५०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८७०६१५००३३३
सरिमाया गुरुङ्
महिला
१९८७-०६-१५

 
४३३०३५/५८०
 
 
८७

२२५१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००००२३०००८४५
सिता देवी पौडेल
महिला
२०००-०२-३०

 
१९८/०४६/२/२५
 
 
७४

२२५२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९७०२१५०२९३१
सिरु माया अाले
महिला
१९९७-०२-१५

 
२३८
- - -
- - -
७७

२२५३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९००३०९००५०१
सुन माया गुरुङ
महिला
१९९०-०३-०९

 
१३७९
- - --
- - -
८४

२२५४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९८९०३१५००७४५
सेती माया मगर
महिला
१९८९-०३-१५

 
६२९
 
 
८५

२२५५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९४०६१७००२१४
सोम बहादुर अधिकारी
पुरूष
१९९४-०६-१७

 
३८९८
 
 
८०

२२५६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९७१२३०८५९४२
हरिकला पाठक
महिला
१९९७-१२-३०

 
९८८/०४५
 
 
७६

२२५७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००११२३१०४६३६
हरिमाया सापकोटा
महिला
२००१-१२-३०

 
529
 
 
७२

२२५८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००२०२२४००२३२
हुम बहादुर कुमाल
पुरूष
२००२-०२-२४

 
१४
 
 
७२

२२५९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००२०२२०००५११
हुम बहादुर भुजेल
पुरूष
२००२-०२-२०

 
४२४
 
 
७२

२२६०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
२००००९१७०१४५६
हुमानसिं गुरुङ
पुरूष
२०००-०९-१७

 
401
 
 
७३

२२६१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)
१९९२१२१८००१५२
होम बहादुर थापा
पुरूष
१९९२-१२-१८

 
३१८
 
 
८१

२२६२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००५०७२००००८३
अईता दमै
महिला
२००५-०७-२०

 
४३१०३५/११४६५०
 
 
६९

२२६३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००७०२०७००३१९
अैते सार्की
पुरूष
२००७-०२-०७

 
८८८
 
 
६७

२२६४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००११००५०१५२३
इन्द्रकला वि॰क
महिला
२००१-१०-०५

 
९०८
 
 
७२

२२६५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१२०३२२००३१६
काली सार्की
महिला
२०१२-०३-२२

 
९१२
- - -
- - -
६२

२२६६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००८०७०३००१९३
कुम माया परियार
महिला
२००८-०७-०३

 
४०१
 
 
६६

२२६७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००७०५०७००२५४
खड्क बहादुर वि॰क
पुरूष
२००७-०५-०७

 
८४५
 
 
६७

२२६८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१००२२६००१३१
खिमबहादुर परियार
पुरूष
२०१०-०२-२६

 
३५६
 
 
६४

२२६९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९९५१२३०९५७८८
गुनमाया सार्की
महिला
१९९५-१२-३०

 
७१७
 
 
७८

२२७०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०००१२३१३५२८५
गुमान सिं कामी
पुरूष
२०००-१२-३०

 
२९६
 
 
७३

२२७१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९९८०९१२००४७१
गौरी वि॰क
महिला
१९९८-०९-१२

 
७२३
 
 
७६

२२७२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००६०१३०००२५७
चन्द्र बहादुर वि॰क
पुरूष
२००६-०१-३०

 
१९४
 
 
६८

२२७३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१२०२१४००२५७
चिनी माया दमै
महिला
२०१२-०२-१४

 
२२७
 
 
६२

२२७४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१२०४०६००८८७
जमान सिं वि॰क
पुरूष
२०१२-०४-०६

 
२०
- - -
- - -
६२

२२७५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१४०४०६००२८९
जमान सिं विश्वकर्मा
पुरूष
२०१४-०४-०६

 
२०
- - -
- - -
६०

२२७६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००७०२३०००२३८
जमुनी वि॰क
महिला
२००७-०२-३०

 
८०३
 
 
६७

२२७७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००१०११७०१०३२
जुठी परियार
महिला
२००१-०१-१७

 
४६५
 
 
७३

२२७८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१२१११३००३१८
जुन वहादुर परियार
पुरूष
२०१२-११-१३

 
८०७६८
- - -
- - -
६१

२२७९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९८६०१२००००९६
जैमाया वि॰क
महिला
१९८६-०१-२०

 
४६२०८
 
 
८८

२२८०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००८०२३०००२८५
टिकाराम वि॰क
पुरूष
२००८-०२-३०

 
११३८
 
 
६६

२२८१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००४०९१०००४३३
टेक बहादुर परियार
पुरूष
२००४-०९-१०

 
१०४२
 
 
७०

२२८२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००९०८११००१७३
डम्वर बहादुर दमै
पुरूष
२००९-०८-११

 
२९५७५
 
 
६५

२२८३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००८०२३०००२७७
डल्लि दमै
महिला
२००८-०२-३०

 
५४४
 
 
६६

२२८४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००९०६१५००४८३
डिल बहादुर विश्वकर्मा
पुरूष
२००९-०६-१५

 
१६४८/०४४/
 
 
६५

२२८५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१२०२०३०१३९९
तिला परियार
महिला
२०१२-०२-०३

 
८०८६४
- - -
- - -
६२

२२८६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०००१२३१३५३८४
ददिराम परियार
पुरूष
२०००-१२-३०

 
४३
 
 
७३

२२८७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९९२१२३०४८४२५
दल बहादुर दमै
पुरूष
१९९२-१२-३०

 
०३८
 
 
८१

२२८८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००६१०१०००३३४
दल बहादुर परियार
पुरूष
२००६-१०-१०

 
४३१०३५/११७८५४
 
 
६७

२२८९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००३०११४००३४३
धन बहादुर कामी
पुरूष
२००३-०१-१४

 
२१२
 
 
७१

२२९०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००२१२३०७५९७४
धन बहादुर परियार
पुरूष
२००२-१२-३०

 
१०१५
 
 
७१

२२९१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००६०२१५००५१२
धनरुपा वि॰क
महिला
२००६-०२-१५

 
१२४२/०४५/२/२८
 
 
६८

२२९२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१२०६१६००१६२
पवित्रा दमै
महिला
२०१२-०६-१६

 
४३३०३५/७३३
 
 
६२

२२९३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१०१२३०४८३६२
पार्वति वि॰क॰
महिला
२०१०-१२-३०

 
 
 
 
६३

२२९४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००३१२३०४८९७९
पार्वती वि॰क
महिला
२००३-१२-३०

 
१२१
 
 
७०

२२९५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००६०२३०००२०६
पूर्ण कुमारी परियार
महिला
२००६-०२-३०

 
३५५
 
 
६८

२२९६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१२०२२४००२१५
पूर्ण बहादुर नेपाली
पुरूष
२०१२-०२-२४

 
१८३
 
 
६२

२२९७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००२०६०५००४६३
फुलमती वि॰क
महिला
२००२-०६-०५

 
४३१०३५/१११३९७
 
 
७२

२२९८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००२१०१५०१२६४
फुलमाया परियार
महिला
२००२-१०-१५

 
७९३
 
 
७१

२२९९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००६०४०६००२१२
बल बहादुर दर्जी
पुरूष
२००६-०४-०६

 
७४८
 
 
६८

२३००
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००४०४२५००१६५
बल बहादुर वि॰क
पुरूष
२००४-०४-२५

 
४९७६
 
 
७०

२३०१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००८०६१०००२७२
बल बहादुर विश्वकर्मा
पुरूष
२००८-०६-१०

 
६९५
 
 
६६

२३०२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००७११३०००२८८
बल बहादुर विश्वकर्मा
पुरूष
२००७-११-३०

 
४६२१
 
 
६६

२३०३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००६०४०३००३७३
बिन बहादुर सार्की
पुरूष
२००६-०४-०३

 
२०६
 
 
६८

२३०४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००५१२३०५५१६९
बिष्णुमाया कामी
महिला
२००५-१२-३०

 
२९७
 
 
६८

२३०५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००७०६०१००२८९
बुद्धिमाया वि॰क
महिला
२००७-०६-०१

 
४९२
 
 
६७

२३०६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१२१२३०५२३२९
बेल बहादुर वीश्वकर्मा
महिला
२०१२-१२-३०

 
२७५७
रुद्र बहादुर वीश्वकर्मा
- - -
६१

२३०७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००२०४१०००८२३
बेली माया नेपाली
महिला
२००२-०४-१०

 
४३३०३५/६१०
 
 
७२

२३०८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९९६०२०४००६८३
भिम बहादुर दमै
पुरूष
१९९६-०२-०४

 
२२८/०४५
 
 
७८

२३०९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००९०२२४०००५४
भिममाया परियार
महिला
२००९-०२-२४

 
३०६
 
 
६५

२३१०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००५१११४००७०८
भीम बहादुर दमै
पुरूष
२००५-११-१४

 
२२८
- - -
- - -
६८

२३११
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१३०७१५००६६५
भीम माया परीयार
महिला
२०१३-०७-१५

 
२८२
- - -
- - -
६१

२३१२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००२०२१७००५४१
भुन्टी दमै
महिला
२००२-०२-१७

 
३९०
 
 
७२

२३१३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००५१२३०५५१९३
भुवनसिं वि॰क
पुरूष
२००५-१२-३०

 
८७३
 
 
६८

२३१४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००८०६१७०००७७
मन बहादुर दमै
पुरूष
२००८-०६-१७

 
५०७
 
 
६६

२३१५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१२०४०४००२६२
मनिराम दमै
पुरूष
२०१२-०४-०४

 
१७
 
 
६२

२३१६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००११२३१०२६६३
मनिराम वि॰क
पुरूष
२००१-१२-३०

 
१९७६
 
 
७२

२३१७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१००५२०००४६७
ममाया परियार
महिला
२०१०-०५-२०

 
७८३
 
 
६४

२३१८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००९०९०२००१४७
मायादेवी वि॰क॰ भन्ने मनमाया -
महिला
२००९-०९-०२

 
१९२
 
 
६५

२३१९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००६०८१५००७२५
मिना कुमारी परियार
महिला
२००६-०८-१५

 
२०३३४
 
 
६८

२३२०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१२०२१७००२१९
मुडुली दमै
महिला
२०१२-०२-१७

 
२९३
 
 
६२

२३२१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००२१२३०७५९५८
मुन्द्रे दमाई
पुरूष
२००२-१२-३०

 
२९५
 
 
७१

२३२२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०००१२३१३५३०१
मोति दमिनी
महिला
२०००-१२-३०

 
४६१
 
 
७३

२३२३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००००९०१००५९३
मोहन बहादुर वि॰क॰
पुरूष
२०००-०९-०१

 
६४३
 
 
७४

२३२४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९९७०७१६००१६३
रुद्र बहादुर वि॰क
पुरूष
१९९७-०७-१६

 
२१५
 
 
७७

२३२५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००३०८०२००१६७
रुविना वि॰क
महिला
२००३-०८-०२

 
८९७
 
 
७१

२३२६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००८०४१०००४७३
लक्ष्मी कुमारी परियार भन्ने लक्ष्मी दमै
महिला
२००८-०४-१०

 
१५१२
 
 
६६

२३२७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००२०६१५००८८४
लक्ष्मी दमै
महिला
२००२-०६-१५

 
२४३
 
 
७२

२३२८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९९२०२३०००२२४
लुकमाया सार्की
महिला
१९९२-०२-३०

 
२८/०४६/२
 
 
८२

२३२९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००९०५१५००८३२
विसरा वि॰क
महिला
२००९-०५-१५

 
९१८/०४५/२/१
 
 
६५

२३३०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९९७१२३०८६१४८
शुभा दमै
महिला
१९९७-१२-३०

 
११५८
 
 
७६

२३३१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
१९९५०५१५०१२९४
श्रीमाया सार्की
महिला
१९९५-०५-१५

 
२०९
 
 
७९

२३३२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००५०५१०००८२३
सन्तमाया सार्की
महिला
२००५-०५-१०

 
६४५४१
 
 
६९

२३३३
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१००१०५०१५३१
सन्तु परियार
पुरूष
२०१०-०१-०५

 
४३१०३५/११४४५१
 
 
६४

२३३४
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१२०२२९००१६४
सुक माया वि॰क॰
महिला
२०१२-०२-२९

 
३४०
 
 
६२

२३३५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१४०६११००१३६
सृुमित्रा वि॰क
महिला
२०१४-०६-११

 
७९२
- - -
- - -
६०

२३३६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००८०१०१०२३८३
स्यानी वि॰क
महिला
२००८-०१-०१

 
८०७
 
 
६६

२३३७
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००१०७२२००२४५
हिरा बहादुर दमै
पुरूष
२००१-०७-२२

 
२९४
 
 
७३

२३३८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००६१२३०४६५९६
हिरालाल दमै
पुरूष
२००६-१२-३०

 
१०२८/०४३
 
 
६७

२३३९
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२००३०९१०००२५९
हुम बहादुर परियार
पुरूष
२००३-०९-१०

 
२७०
 
 
७१

२३४०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०१००५२०००४९१
हुम माया परियार
महिला
२०१०-०५-२०

 
७८३
 
 
६४

२३४१
पूर्ण अपाङ्गता भत्ता
२०६२०७१४०००७९
आकाश पन्थी मगर
पुरूष
२०६२-०७-१४

 
 
तिल बहादुर पन्थी मगर
सुनी माया थापा पन्थी मगर
१२

२३४२
पूर्ण अपाङ्गता भत्ता
२०१६१२३०१७६४६
धन बहादुर कुमाल
पुरूष
२०१६-१२-३०

 
९६८
 
 
५७

२३४३
पूर्ण अपाङ्गता भत्ता
२०२२०१०२००२९५
नारायण दत्त तिवारी
पुरूष
२०२२-०१-०२

 
६२०३
 
 
५२

२३४४
पूर्ण अपाङ्गता भत्ता
२०५८१२०९०००५१
प्रियंका थापामगर
महिला
२०५८-१२-०९

 
२५०
 
 
१५

२३४५
पूर्ण अपाङ्गता भत्ता
१९९४०९२७००१८९
लक्ष्मी पति वि॰क
पुरूष
१९९४-०९-२७

 
४५१३
 
 
७९

२३४६
पूर्ण अपाङ्गता भत्ता
२०२४१२२५००२०८
लोक माया तिवारी
महिला
२०२४-१२-२५

 
७९४९
 
 
४९

२३४७
पूर्ण अपाङ्गता भत्ता
२००११२३१०२७८८
सुक माया कुमाल
महिला
२००१-१२-३०

 
१७८
 
 
७२

२३४८
पूर्ण अपाङ्गता भत्ता
२०५४०७११०००७२
सुमित थापा
पुरूष
२०५४-०७-११

 
५२२
 
 
२०

२३४९
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७२०२२२००२४७
अनुग्रह वि॰क॰
महिला
२०७२-०२-२२

 
 
पूर्ण बहादुर वि॰क॰
सरिता वि॰क॰

२३५०
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७२०११३००२५५
अन्सुमन परियार
पुरूष
२०७२-०१-१३

 
 
सुदिप परियार
अनिता परियार

२३५१
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७००७२४००५०१
अर्नभ परियार
पुरूष
२०७०-०७-२४

 
 
 
उमा परियार

२३५२
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७००११७००४१७
अर्विन वि॰क॰
पुरूष
२०७०-०१-१७

 
 
भिममाया वि॰क॰
टिकाराम वि॰क॰

२३५३
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७२०९२६००३८३
अर्वीन परियार
पुरूष
२०७२-०९-२६

 
 
विकास परियार
लक्ष्मी सुनाम परियार

२३५४
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७००११००१२२२
अविगेल वि॰क॰
पुरूष
२०७०-०१-१०

 
 
पूर्ण बहादुर वि॰क॰
सरिता साहु

२३५५
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०६९१११३००५५७
अविनास बि. क.
पुरूष
२०६९-११-१३

 
 
 
सिता बि. क.

२३५६
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७००११८००४८३
आभाष वि॰क॰
पुरूष
२०७०-०१-१८

 
 
शिव वि॰क॰
शुशिला वि॰क॰

२३५७
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७२०२१८००२९४
आमोश वि॰क॰
पुरूष
२०७२-०२-१८

 
 
सागर वि॰क॰
मेलिना वि॰क॰

२३५८
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७२०७०३००८९९
आयुुस परियार
पुरूष
२०७२-०७-०३

 
 
अनिल परीयार
सुस्मीता परीयार

२३५९
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७३०५२३००५४३
आयूषा परियार
महिला
२०७३-०५-२३

 
 
अमृत परियार
सृजना परियार

२३६०
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७२०३२६००४२८
आयूसी परियार
महिला
२०७२-०३-२६

 
 
अमित परियार
यूनिता परियार

२३६१
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७२०३०६००३०५
आवाश वि॰क॰
पुरूष
२०७२-०३-०६

 
 
बलराम वि॰क॰
पार्वती वि॰क॰

२३६२
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०६९१११३००४९४
उत्सव विश्वकर्मा
पुरूष
२०६९-११-१३

 
 
गुम बहादुर वि॰क॰
माया विश्वकर्मा

२३६३
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७३०८१८०१०५७
एन्जिला नेपाली
महिला
२०७३-०८-१८

 
 
- - -
- - -

२३६४
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७३०८१८०१०४४
कृपा नेपाली
महिला
२०७३-०८-१८

 
 
- - -
- - -

२३६५
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७००५१२०१९४६
कृष्ण नेपाली
पुरूष
२०७०-०५-१२

 
 
अनिल नेपाली
लक्ष्मी नेपाली

२३६६
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७२०४०३००४४१
कृष्ण परियार
पुरूष
२०७२-०४-०३

 
 
कमल परियार
कान्ता परियार

२३६७
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७३१२१३००७०६
गौरव वि क
पुरूष
२०७३-१२-१३

 
 
- - -
रिता कामी

२३६८
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०६९०९२४००४८३
ग्रेस वि॰क॰
पुरूष
२०६९-०९-२४


 
तुलमान वि॰क॰
कमला थापा

२३६९
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७११००१००५०१
जेनिसा रामदाम
महिला
२०७१-१०-०१

 
 
भक्त रामदाम
इन्द्रकला रामदाम

२३७०
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७००५१९००५३९
जेशिका सुनार
महिला
२०७०-०५-१९

 
 
शंकर सुनार
सोविता श्रेष्ठ

२३७१
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७२०२२५०१०५७
दिपशिखा नेपाली
महिला
२०७२-०२-२५

 
 
दिपक नेपाली
लक्ष्मी नेपाली

२३७२
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७२०६०६००९२८
दिया वि॰क॰
महिला
२०७२-०६-०६

 
 
बिबेक वि॰क॰
शेषकान्ती वि॰क॰

२३७३
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७००३१२००५०५
ध्रुव वि॰क॰
पुरूष
२०७०-०३-१२

 
 
इश्वर वि॰क॰
तारा वि॰क॰

२३७४
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७२०३१४००३०९
नविन परियार
पुरूष
२०७२-०३-१४

 
 
बुद्धि परियार
बेल कुमारी परियार

२३७५
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०६९१०११००५१२
निश्चल परियार
पुरूष
२०६९-१०-११

 
 
नवराज परियार
नितीका परियार

२३७६
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७००७१४००५१३
पारस वि॰क॰
पुरूष
२०७०-०७-१४

 
 
याम बहादुर वि॰क॰
तारा विश्वकर्मा

२३७७
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७२०८१३००२४३
प्रमिस परियार
पुरूष
२०७२-०८-१३

 
 
पदम परियार
विष्णु परियार

२३७८
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७१०८२१००३२१
प्रविशा परियार
महिला
२०७१-०८-२१

 
 
प्रकाश परियार
सुस्मा सेवा

२३७९
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७१०१०५००८१६
प्रविसा बि. क.
महिला
२०७१-०१-०५

 
 
 
प्रमिला बि. क.

२३८०
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७१०६०६०२३९७
प्रसना वि क
महिला
२०७१-०६-०६

 
 
- - -
- - -

२३८१
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०६९१०१०००९३६
प्रिती वि॰क॰
महिला
२०६९-१०-१०

 
 
अम्मर बहादुर वि॰क॰
लक्ष्मी वि॰क॰

२३८२
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७३०६२७०१३२६
बिबिसा नेपाली
महिला
२०७३-०६-२७

 
 
- -- -
- - -

२३८३
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७३०४१५०२३५७
बिवेश परियार
पुरूष
२०७३-०४-१५

 
 
- - -
मनिषा परियार

२३८४
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७३०८२७०१३४८
बिसन परियार
पुरूष
२०७३-०८-२७

 
 
- - -
- - -

२३८५
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७१०५१०००८२५
मनिष शर्मा
पुरूष
२०७१-०५-१०

 
 
राम बहादुर वि॰क॰
देवका वि॰क॰

२३८६
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७००७१९००५६८
मनिषा नेपाली
महिला
२०७०-०७-१९

 
 
 
सन्सरी नेपाली

२३८७
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०६९०६२८००४८४
मलिना परियार
महिला
२०६९-०६-२८

 
 
हुमबहादुर परियार
विमला परियार

२३८८
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७००८११००६०५
मोनिका सुनार
महिला
२०७०-०८-११

 
 
सागर सुनार
इन्द्रमति सुनार

२३८९
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७२०२०९०१६३४
यूदिन बि॰क॰
पुरूष
२०७२-०२-०९

 
 
सूर्य बहादुर बि॰क॰
सपना बि॰क॰

२३९०
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७१०७१२००४५४
यूनित परियार
पुरूष
२०७१-०७-१२

 
 
राजु दिपक परियार
सिता परियार

२३९१
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७२०१०३००३१४
रश्मी रामदाम
पुरूष
२०७२-०१-०३

 
 
पदम वि॰क॰
कान्छी सुनार

२३९२
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७२०१०४००३३८
राज कुमार सुनार
पुरूष
२०७२-०१-०४

 
 
लाल बहादुर वि॰क॰
सरिता वि॰क॰

२३९३
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७३०५१०००४९३
रिया रामदाम
महिला
२०७३-०५-१०

 
 
राजकुमार वि॰क
सिता वि॰क॰

२३९४
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७१०३३१००३५४
रियान बि. क.
पुरूष
२०७१-०३-३१

 
 
 
इन्द्र बि. क.

२३९५
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७३०३२२००४२५
रुपसना रामदाम
महिला
२०७३-०३-२२

Khairanitar
 
राजन रामदाम
एलिसा सुनार रामदाम

२३९६
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७१०२२९००२३६
लक्षमी नेपाली
महिला
२०७१-०२-२९

 
 
 
शाेभा नेपाली

२३९७
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७१०९२३००३२५
लक्ष्मी नेपाली
महिला
२०७१-०९-२३

 
 
सागर नेपाली
बुद्धि कुमारी नेपाली

२३९८
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७१०७१२००४६२
विनित परियार
पुरूष
२०७१-०७-१२

 
 
राजु दिपक परियार
सिता परियार

२३९९
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०६९०५२८०२३३४
विनिता परियार
पुरूष
२०६९-०५-२८

 
 
- - -
पार्वती परियार

२४००
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०६९०५२८००५२४
विनिता परियार
महिला
२०६९-०५-२८

 
 
सुनिल परियार
पार्वती परियार

२४०१
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७३०४१५००५१८
विवेक परियार
पुरूष
२०७३-०४-१५

 
 
दिपक परियार
मनिषा परियार

२४०२
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७३०३०३०१६२१
विशाल परियार
पुरूष
२०७३-०३-०३

 
 
- - -
- - -

२४०३
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०६९११२९००४३९
विसाना परियार
महिला
२०६९-११-२९

 
 
विमल परियार
सरिता परियार

२४०४
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७३०८०४०११२३
शिवम नेपाली
पुरूष
२०७३-०८-०४

 
 
- - -
- - -

२४०५
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७३०१२२००३७९
शुभम परीयार
महिला
२०७३-०१-२२

 
 
भरत परियार
प्याली परियार

२४०६
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७३०१०८०१४५९
श्रीदीप बि क
पुरूष
२०७३-०१-०८

 
 
- - -
- - -

२४०७
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७२०११६००३२४
संयोग परियार
पुरूष
२०७२-०१-१६

 
 
बाबुराम परियार
शोभा परियार

२४०८
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७२०५२७००८९२
सचिन परियार
पुरूष
२०७२-०५-२७

 
 
सन्दीप परियार
चन्द्रा परियार

२४०९
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७००१०७००५३३
सदिक्षा वि॰क॰
महिला
२०७०-०१-०७

 
 
रामचन्द्र वि॰क॰
सुनिता वि॰क॰

२४१०
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७३०७२९००२१५
सबिन नेपाली
पुरूष
२०७३-०७-२९

 
 
बाबुराम नेपाली
निरा नेपाली

२४११
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७१०८०४००४८३
समिक्षा नेपाली
महिला
२०७१-०८-०४

 
 
सुन कुमार नेपाली
तारा माया नेपाली

२४१२
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७१०१२२००४३१
समिर वि॰क॰
पुरूष
२०७१-०१-२२

 
 
विरेन्द्र वि॰क॰
अप्सरा वि॰क॰

२४१३
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७२०१०४००३४६
सम्झना वि॰क॰
महिला
२०७२-०१-०४

 
 
लाल बहादुर वि॰क॰
इश्वरा वि॰क॰

२४१४
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७२०९१७००४०८
सम्राट परियार
पुरूष
२०७२-०९-१७

 
 
पदम परियार
मञ्जु परियार

२४१५
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०६९१११९००३०७
सम्राट वि॰क॰
पुरूष
२०६९-११-१९

 
 
राजु वि॰क॰
संझना वि॰क॰

२४१६
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७१०१०२००६८३
सरगम नेपाली
पुरूष
२०७१-०१-०२

 
 
 
कल्पना नेपाली

२४१७
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०६९११३०००४६३
सलिन नेपाली
पुरूष
२०६९-११-३०

 
 
वेद बहादुर सार्की
मैया नेपाली

२४१८
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७२०४०६०२२६७
सलिना वि क
महिला
२०७२-०४-०६

 
 
- - -
सुमित्रा वि क

२४१९
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७२०४१४००३८४
साइरा वि॰क॰
महिला
२०७२-०४-१४

 
 
सन्तोष वि॰क॰
सुनिता वि॰क॰

२४२०
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७०१२१९००३०३
सितल नेपाली
महिला
२०७०-१२-१९

 
 
सोम बहादुर नेपाली
सपना नेपाली

२४२१
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७००९०३००४६९
सुजता नेपाली
महिला
२०७०-०९-०३

 
 
 
 

२४२२
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०६९०८०२००७९६
सुजिन वि॰क॰
पुरूष
२०६९-०८-०२

 
 
नारायण वि॰क॰
सुमित्रा वि॰क॰

२४२३
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०६९०६२४००४४८
सुजिना वि॰क॰
महिला
२०६९-०६-२४

 
 
गणेस वि॰क॰
सुनिता वि॰क॰

२४२४
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७२०२०९००२७७
सुदिन वि॰क॰
पुरूष
२०७२-०२-०९

 
 
सुर्य बहादुर वि॰क॰
सपना वि॰क॰

२४२५
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७१०६०१००७२३
सुनिका नेपाली
महिला
२०७१-०६-०१

 
 
 
साबित्री नेपाली

२४२६
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७०१२१९००२९५
सुन्दर नेपाली
पुरूष
२०७०-१२-१९

 
 
सोम बहादुर नेपाली
सपना नेपाली

२४२७
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७००४०२००७३६
सुभास परियार
पुरूष
२०७०-०४-०२

 
 
 
मन्जु परियार

२४२८
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७११०२३००३०७
सुमिना परियार
महिला
२०७१-१०-२३

 
 
डिल बहादुर परियार
गंगा परियार

२४२९
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०६९०६१५०१११३
सुसिल रामदाम
पुरूष
२०६९-०६-१५

 
 
लक्ष्मण रामदाम
लक्ष्मी रामदाम

२४३०
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७२१११०००६४९
सूर्य नेपाली
पुरूष
२०७२-११-१०

 
 
रेशम नेपाली
सन्सरी नेपाली

२४३१
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७१०६०६०१३३२
सोवित नेपाली
पुरूष
२०७१-०६-०६

 
 
मन वहादुर सार्की
धना सार्की

२४३२
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७१०३१६०२४६८
सौरभ परियार
पुरूष
२०७१-०३-१६

 
 
- - -
- - -

२४३३
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित
२०७१०३०६०१२९७
सौरव परियार
पुरूष
२०७१-०३-०६

 
 
सुरज परियार
सुनिता परियार

२४३४
बिधवा भत्ता
२०१४०३१५०२२५४
अनिता कुमारी थापा
महिला
२०१४-०३-१५

 
८०९
- - -
- - -
६०

२४३५
बिधवा भत्ता
२०४६०२१७००१५९
आरती भुजेल
महिला
२०४६-०२-१७

 
४३३०३५-८४
रने घर्ती
- - -
२८

२४३६
बिधवा भत्ता
२०४३१०१२०००९३
उजेली थापा
महिला
२०४३-१०-१२

 
४३३०३५/२७१
 
 
३०

२४३७
बिधवा भत्ता
२०४९०८२८००११६
उमा राना कुमाल
महिला
२०४९-०८-२८

 
431035/22
 
 
२५

२४३८
बिधवा भत्ता
२०२५०२२४०००७६
कुमारी गुरुङ्ग
महिला
२०२५-०२-२४

 
८३
 
 
४९

२४३९
बिधवा भत्ता
२०४४०८२७००१३५
केशी माया राना परीयार
महिला
२०४४-०८-२७

 
४३३०३३-१४०
श्री बहादुर राना
- - -
३०

२४४०
बिधवा भत्ता
२०३५११२५००२९७
गिता देवी पोख्रेल
महिला
२०३५-११-२५

 
४३३०३५-३८६
सुर्य प्रसाद अधिकारी
० ० ०
३८

२४४१
बिधवा भत्ता
२०३५११०८००१९४
गिता देवी पोख्रेल
महिला
२०३५-११-०८

 
४३३०३५।३८६
- - -
- - -
३८

२४४२
बिधवा भत्ता
२०१११००५००५९९
चिन माया
महिला
२०११-१०-०५

 
२४५
 
 
६२

२४४३
बिधवा भत्ता
२०११०५१००३२५४
चिनमाया -
महिला
२०११-०५-१०

 
२४५
- - -
- - -
६३

२४४४
बिधवा भत्ता
२०१३