सोलार जडान तथा मोटर साईकल गरीद गर्ने सम्बन्धि सूचना