शुक्लागण्डकी नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय