FAQs Complain Problems

समाचार

शुक्लागण्डकी नगरपालिका समेतलाइ विपक्षि वनाइ रिट दायर गरेकोमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतवाट मिति २०७९/०४/१५ मा शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले अगाडी वढाएको प्रकृयालाइ सदर गरी नगरपालिकाको पक्षमा हुने गरी उक्त रिट खारेजीको फैसला भएको छ । सो फैसालाको पुर्ण पाठः

शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ढुङ्गा गिट्टि वालुवा ग्राभेल उत्खनन गरी विक्री गर्ने ठेक्का नं ५-०७८/७९ सुरौदी घाट दाया किनारा (शुक्लागण्डकी नगरपालिका वडा नं ९) ठेक्का स्वीकृत भै २ पटक पत्राचार गर्दा समेत ठेक्का सम्झौता गर्न नआएकोले शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले सम्वन्धित वोलपत्रदाता लाइ सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा शुक्लागण्डकी नगरपालिको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७६ वमोजिम कानूनि कारवाही प्रकृया अघि वढाइएकोमा वोलपत्रदाता श्री जष्ट इन टाइम कन्सट्रक्सनले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा शुक्लागण्डकी नगरपालिका समेतलाइ विपक्षि वनाइ रिट दायर गरेकोमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतवाट मिति २०७९/०४/१५ मा शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले अगाडी वढाएको प्रकृयालाइ सदर गरी नगरपालिकाको पक्षमा हुने गरी उक्त रिट खारेजीको फैसला भएको छ । सो फैसालाको पुर्ण पाठः

Image: 
1 of 12
2 of 12
3 of 12
4 of 12
5 of 12
6 of 12
7 of 12
8 of 12
9 of 12
10 of 12
11 of 12
12 of 12