सिता शर्मा पौडेल

Email: 
account@shuklagandakimun.gov.np
Phone: 
०६५-४१४१०५

मिति २०७५ साल भाद्र १८ गते देखि यस कार्यालयमा हाजिर भै कार्यरत 

Section: 
लेखा शाखा