खिम बहादुर कुमाल

Phone: 
९८४६११०४१५
Section: 
कार्यपालिका